Vi vil hel­le­re hol­de fe­rie her­hjem­me

BT - - NYHEDER -

Der fin­des jo et hav af mu­se­er og kunst­ud­stil­lin­ger, man kan se Bo­dil Nør­vig, 70 år, fra Van­lø­se Hvor skal du hol­de som­mer­fe­rie i år? »Min mand og jeg skal en tur til Sve­ri­ge og en lil­le tur til Ber­lin. Men el­lers skal vi va­e­re der­hjem­me og hyg­ge lidt med vo­res bør­ne­børn. Vi fo­re­tra­ek­ker fak­tisk at va­e­re i Dan­mark om som­me­ren og i ste­det rej­se til ud­lan­det uden for fe­ri­esa­e­so­nen. Der ple­jer bil­let­ter­ne og­så at va­e­re bil­li­ge­re.« Hvor­dan får man mest ud af sin fe­rie i Dan­mark i det vå­de som­mer­vejr? »Uha.. Der fin­des jo et hav af mu­se­er og kunst­ud­stil­lin­ger, man kan se, hvis man er til den slags og ik­ke bry­der sig om at bli­ve våd. El­lers kan man vel al­tid ka­ste sig over en god bog. Vi prø­ver at ta­ge tin­ge­ne med ro og ik­ke la­eg­ge de sto­re pla­ner. Jeg tror, det er vig­tigt at ta­ge tin­ge­ne, som de kom­mer, og ik­ke be­kym­re sig alt for me­get om vej­ret. Her­re­g­ud, lidt regn­vejr dør man vel ik­ke af?

Bo­dil Nør­vig, 70 år, fra Van­lø­se, med bar­ne­bar­net Ma­ja på ni år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.