Jeg var helt ude

BT - - NYHEDER -

LIVSKAMP »Jeg har va­e­ret helt der­u­de, hvor man slet ik­ke tror, man kan kom­me. Der går man­ge spe­ku­la­tio­ner igen­nem ho­ve­d­et, når man plud­se­lig står i så­dan en si­tu­a­tion.«

Karina Fri­modt ta­ger en lil­le pau­se og kig­ger ud på Kø­ben­havns tår­ne og spir gen­nem de sto­re vin­du­er på øver­ste eta­ge af Ope­ra­en i Kø­ben­havn.

»Jeg er over­ra­sket over, hvor me­get psy­ken spil­ler ind. Jeg var psy­kisk så langt ude, at jeg blev over­ra­sket over mig selv. Men det er jo og­så for­di, man ik­ke før er ble­vet kon­fron­te­ret med så­dan en si­tu­a­tion.«

Det er og­så sva­ert at fo­re­stil­le sig, at for blot fem må­ne­der si­den, var den blon­de dan­ser, som sid­ste år fik en tred­je­plads sam­men med fod­bold­spil­le­ren Jo­hn Faxe Jen­sen i Vild med dans, så syg, at hun in­gen­ting måt­te. El­ler kun­ne.

Det var un­der ’Kna­ek can­cer’-ugen i ef­ter­å­ret, at det for al­vor gik op for Karina Fri­modt, at den knu­de hun hav­de i sit høj­re bryst, nok hel­le­re måt­te un­der­ka­stes et grun­digt tjek.

Knu­den i hen­des høj­re bryst var ret stor. Så det var på ti­de, hun kom, for­tal­te la­e­ger­ne hen­de, da hun i de­cem­ber op­søg­te dem. Og så gik det sta­er­kt for den 37-åri­ge prof­fesio­nel­le dan­ser og mor til bør­ne­ne Mat­hil­de på ni år og Ja­mes, to år. Da­gen før nytår blev knu­den og no­get om­kring­lig­gen­de va­ev fjer­net. Men ba­re to uger ef­ter fik Karina Fri­modt Jeg vil­le ba­re ha­ve det hur­tigt over­stå­et og kom­me vi­de­re. Der­for fik jeg fjer­net mit høj­re bryst og re­kon­stru­e­ret et nyt den be­sked, at der var fun­det fi­re nye knu­der. Og selv om hun sta­dig kun­ne be­va­re sit høj­re bryst ved end­nu en ope­ra­tion, valg­te Karina Fri­modt en dra­stisk løs­ning.

»Jeg vil­le ba­re ha­ve det hur­tigt over­stå­et og kom­me vi­de­re. Der­for fik jeg fjer­net mit høj­re bryst og re­kon­stru­e­ret et nyt. Så var jeg det skridt vi­de­re al­le­re­de,« for­kla­rer hun.

Selv om hun gla­e­der sig over re­kon­struk­tio­nen, har hun end­nu ik­ke vaen­net sig helt til sin kro­ps nye ud­se­en­de. Og hvor­dan den fø­les. Stren­ge or­drer fra la­e­gen Ef­ter re­kon­struk­tio­nen fulg­te hun desva­er­re ik­ke la­e­ger­nes or­drer om ik­ke at fo­re­ta­ge sig no­get, da hun kom hjem. For som mor til to er det sva­ert at hol­de sig i ro. Isa­er når det yng­ste barn er så lil­le, at man ik­ke kan for­kla­re, hvad der er sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.