I tove­ne

BT - - NYHEDER -

Det ko­ste­de. Få da­ge ef­ter blev hun ind­lagt igen med en in­fek­tion og fik drop og pil­ler. Da hun blev ud­skre­vet, var det med end­nu stren­ge­re or­drer fra la­e­gen om, at hun ab­so­lut in­tet måt­te fo­re­ta­ge sig. Det fik kon­se­kven­ser, som kan mart­re en mors hjer­te. For søn­nen valg­te hen­de nem­lig fra.

»I to må­ne­der vil­le han mig slet ik­ke. Det var ik­ke sjovt,« si­ger hun.

Oven i syg­dom­men, fryg­ten for frem­ti­den og søn­nen, der vend­te sig fra hen­de, var der og­så dat­te­ren Mat­hil­de på den­gang ot­te år. Hun er en stil­le pi­ge, der ik­ke si­ger så me­get. Og i mod­sa­et­ning til sin lil­le­bror for­stod hun nem­lig godt, at hen­des mor var syg. Der­for kom hun og­så li­ge så for­sig­tigt Nu ta­en­ker jeg, at der skal la­ves en gen­test på min dat­ter, så jeg ved, om hun har an­la­eg for det og spurg­te mo­de­ren, om det var hen­des go­de el­ler dår­li­ge si­de, når hun ger­ne vil­le sid­de helt ta­et op ad Karina Fri­modt.

»Det har va­e­ret hårdt for hen­de, selv om jeg har prø­vet at skå­ne hen­de og si­ge, jeg kun skul­le ha­ve en lil­le ope­ra­tion, så hø­rer hun jo, når man snak­ker om det. Hun kun­ne og­så se, at mor­mor og mor­far var ke­de af det. Så for ny­lig tog jeg hen­de med ud at rej­se i fi­re da­ge. Ba­re hen­de og mig, for­di jeg ta­enk­te, hun hav­de brug for no­get mor-tid,« smi­ler Karina Fri­modt.

Der er in­gen hi­sto­rie om kraeft i Karina Fri­modts na­er­me­ste fa­mi­lie, bort­set fra hen­des mor­mor, der dø­de af kraeft i un­der­li­vet for få år si­den. La­e­ger­ne har hel­ler ik­ke kun­net for­kla­re, hvor den ik­ke ry­gen­de og ik­ke drik­ken­de dan­ser fik for­sta­di­er­ne. Der­for vil Karina Fri­modt nu tra­ef­fe den sam­me sik­ker­heds­for­an­stalt­ning over­for sin dat­ter, som Hol­lywood-sku­e­spil­le­ren An­ge­li­na Jo­lie fik fo­re­ta­get.

»Nu ta­en­ker jeg, at der skal la­ves en gen­test på min dat­ter, så jeg ved, om hun har an­la­eg for det,« si­ger dan­se­ren. Fa­mi­li­en og ka­e­re­sten har støt­tet Hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at det ik­ke kun har va­e­ret en drøj om­gang for hen­de selv, men og­så for ka­e­re­sten Kas­per Lentz, der har stå­et last og brast med hen­de gen­nem he­le for­lø­bet. Li­ge­som Karina Fri­modts eg­ne fora­el­dre, svi­ger­fora­el­dre og ve­nin­der har va­e­ret guld va­erd for hen­de i kam­pen om at kom­me til­ba­ge til sin nor­ma­le hver­dag.

»Og så skyl­der jeg min fy­si­o­te­ra­pe­ut alt. Hun er skyld i, at jeg er kom­met her­til.«

I de sid­ste uger er smilet for al­vor kom­met til­ba­ge i dan­se­rens øj­ne. Li­ge­som livs­ly­sten og tro­en på frem­ti­den sam­men med ka­e­re­sten og bør­ne­ne.

I af­tes nå­e­de Karina Fri­modt nem­lig det mål, hun sat­te sig tid­li­ge­re i år, da der var re­pre­mi­e­re på mu­si­ca­len Dir­ty Dan­cing, hvor hun spil­ler dan­sela­e­re­ren Pen­ny. Hun vil­le til­ba­ge til li­vet som pro­fes­sio­nel dan­ser.

»Jeg har det rig­tig godt igen. Isa­er ef­ter jeg fun­ge­rer op­ti­malt som mor , og jeg har få­et dansen til­ba­ge. Der går la­en­ge­re tid mel­lem, jeg har de dår­li­ge da­ge,« smi­ler hun.

Karina Fri­modt fik i de­cem­ber sid­ste år kon­sta­te­ret for­sta­di­er til kraeft i sit høj­re bryst. Den 30. de­cem­ber blev hun ope­re­ret, hvor la­e­ger­ne fjer­ne­de knu­den og sam­ti­dig skar en del af det om­kring­lig­gen­de, ra­ske va­ev va­ek. En un­der­sø­gel­se vi­ste, at der var fi­re nye knu­der i det om­kring­lig­gen­de va­ev. Karina Fri­modt valg­te at få fjer­net he­le bry­stet og få re­kon­stru­e­ret et nyt un­der den sam­me ope­ra­tion, der va­re­de i fi­re ti­mer. Hun kun­ne ha­ve valgt at få en bryst­be­va­ren­de ope­ra­tion med strå­le­be­hand­ling ef­ter. Men valg­te den an­den løs­ning. Til ja­nu­ar na­e­ste år skal hun til kon­trol igen. Men el­lers er hen­des be­hand­lings­for­løb af­slut­tet I af­tes stod hun at­ter på sce­nen i mu­si­ca­len Dir­ty Dan­cing

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.