23-årig får liv­s­tid for brutalt dob­beltdrab

BT - - NYHEDER -

STRAF Den 13. sep­tem­ber blev Bon­nie Cleo An­der­sens ka­e­re­ste, 50-åri­ge Jan Lind­skov, og go­de ven, 45-åri­ge Sø­ren Ert­mann, brutalt lik­vi­de­ret med skud ved en grus­grav na­er Sorø på Midtsja­el­land. Da­gen ef­ter blev de­res lig fun­det i en ud­bra­endt bil. I går faldt der dom i sa­gen. Den 23-åri­ge As­b­jørn Ha­fer­bi­er blev af Ret­ten i Na­est­ved idømt fa­engsel på liv­s­tid for at ha­ve dra­ebt de to ma­end i en grus­grav na­er Sorø.

Et na­ev­nin­ge­ting i Na­est­ved fandt tid­li­ge­re på da­gen den 23-åri­ge mand skyl­dig i dob­beltdra­bet i Sorø i sep­tem­ber sid­ste år, hvor de to ma­end blev dra­ebt med pi­stolskud. Han na­eg­te­de sig skyl­dig og an­ke­de dom­men på ste­det.

Sam­ti­dig med liv­s­tids­dom­men ken­des den 20-åri­ge mand, der var me­dankla­get, skyl­dig i at ha­ve del­ta­get i usøm­me­lig om­gang med lig og i at af­bra­en­de den bil, som de dra­eb­te sad i. Han blev idømt et halvt års fa­en­sel. Og­så han na­eg­te­de sig skyl­dig. De to ma­end mød­tes med den dra­eb­te Jan Lind­skov ved en grus­grav, hvor dra­bet fandt sted, for at rå­de bod på et lån til en narko­ga­eld på 45.000 kro­ner, som den 23-åri­ge mand hav­de til Jan Lind­skov. Fa­ta­le kon­se­kven­ser Den 23-åri­ge til­tal­te kom for­bi Bon­nie Cleo An­der­sens og Jan Lind­sko­vs fa­el­les hus i Sorø mor­ge­nen in­den, dra­bet fandt sted.

Her skal han an­gi­ve­ligt ha­ve tru­et Jan Lind­skov med en pi­stol. Men da Bon­nie Cleo An­der­sen yng­ste søn var til ste­de, be­slut­te­de de sig for at ud­re­de ga­el­den ved grus­gra­ven. Det fik fa­ta­le kon­se­kven­ser.

Bon­nie Cleo An­der­sen be­skri­ver i en sms til BT hen­des re­ak­tion på dom­men.

»Jeg er så glad. Jeg er su­per let­tet over den dom, As­b­jørn har få­et. Men jeg fryg­ter, jeg skal gen­nem­le­ve det he­le igen, hvis den bli­ver an­ket, og jeg skal i ret­ten igen,« forta­el­ler hun til BT og fort­sa­et­ter:

»Til gen­ga­eld er jeg ry­stet over den mil­de dom, (navn fjer­net, red.) har få­et. Han har va­e­ret med til at øde­la­eg­ge man­ge men­ne­skers liv. Her ta­en­ker jeg bå­de på min egen fa­mi­lie, men og­så på Jans døtre, der har mi­stet de­res højt el­ske­de far. Jeg hå­ber, at an­kla­ge­myn­dig­he­den ind­ser, at han har få­et en alt for mild dom. Jan og Sø­ren skal ha­ve fred nu.«

Tors­dag for­tal­te hun til BT, at hun var godt ma­er­ket ef­ter nog­le hår­de da­ge i Ret­ten i Na­est­ved, hvor hun selv har af­gi­vet forklaring. Det har va­e­ret hårdt for hen­de at se vi­deo­op­ta­gel­sen af li­ge­ne af hen­des to ka­e­re, som bli­ver bra­endt op.

»Mi­ne tan­ker kan slet ik­ke slip­pe, hvor slemt de har bra­endt. Sø­ren var så ban­ge for dø­den, og at la­e­se, at de (ger­nings­ma­end, red.) skul­le ka­em­pe så la­en­ge med ham, gjor­de ondt langt ind i hjer­tet. Jeg kom­mer mig al­drig over det her.« ’De ly­ver’ Da­gen før dob­beltdra­be­ne blev Bon­nie Cleo An­der­sen land­skendt ef­ter pre­mi­e­ren på DR1-do­ku­men­ta­ren ’Bon­nie og de tu­sind ma­end’, hvor et ka­me­ra­hold fulg­te hen­des liv som prosti­tu­e­ret, sam­ti­dig med at hun ka­em­pe­de en barsk kamp mod anorek­si.

Det er barskt, når de til­tal­te kal­der hen­des ver­sion af sa­gen for løgn, forta­el­ler Bon­nie Cleo An­der­sen.

»De hol­der hån­den over hin­an­den, hvil­ket er ret ty­de­ligt. Den sid­ste af de til­tal­te er og­så fuld af løgn. Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for de skal svi­ne an­dre til, når de selv ly­ver. De skal stå ved de­res hand­lin­ger, og de må ta­ge de­res straf for det lort, de har la­vet,« forta­el­ler hun til BT Blod­spor på tø­jet Un­der sa­gen har an­kla­ge­ren, ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te W. An­der­sen, blandt an­det ha­ef­tet sig ved, at der var kr­udt­par­tik­ler på den 23-åri­ges ha­en­der. Des­u­den blev der fun­det blod fra det ene of­fer på hans tøj. Sa­gen er spe­ci­el af fle­re grun­de. For ek­sem­pel ta­end­te den yng­ste mand for sin mo­bils vi­deo­op­ta­ger, da de mød­tes med de to of­re i grus­gra­ven mel­lem klokken tre og fi­re om mor­ge­nen 12. sep­tem­ber. Lyd­op­ta­gel­sen ind­går som et va­eg­tigt be­vis for an­kla­ge­myn­dig­he­den. Man kan hø­re de hø­je sma­eld af de seks skud og snak­ken mel­lem de to un­ge ef­ter dra­be­ne, som an­kla­ge­ren har be­teg­net som en ren­dyr­ket lik­vi­de­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.