Godt gå­et, Karina

Kend­te løf­te­de i går på ka­sket­ten over, at dan­se­ren Karina Fri­modt – blot et halvt år ef­ter hun fik be­ske­den, in­gen vil ha­ve – stod på sce­nen i re­pre­mi­e­ren på mu­si­ca­len ’Dir­ty Dan­cing’ i Ope­ra­en i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk Mi­cha­el Bo­t­ha­ger | fo­to

Top sejt, ut­ro­lig stort og fan­ta­stisk. An­er­ken­del­sen er stor, når det hand­ler om den 37-åri­ge Karina Fri­modt, bedst kendt som pro­fes­sio­nel dan­ser i TV2pro­gram­met ’Vild med dans’, der, cir­ka et halvt år ef­ter, hun fik kon­sta­te­ret for­sta­di­er til can­cer, at­ter står på sce­nen.

I går hav­de su­per­suc­ces-mu­si­ca­len ’Dir­ty Dan­cing’ re­pre­mi­e­re i Ope­ra­en i Kø­ben­havn, og Jes­per Win­ge Lei­s­ner, di­rek­tør i The One And On­ly Com­pa­ny, der står bag mu­si­ca­len, som har ta­get mu­si­cal-pu­bli­kum­met med storm, var blot en af dem, der ud­tryk­te stor respekt for Karina Fri­modt, der spil­ler rol­len som Pen­ny Jo­hn­son.

»Hun rin­ge­de og sag­de, at hun hav­de få­et den ud­for­dring, men at vi kun­ne va­e­re sik­re på, at hun kom og delt­og,« sag­de Jes­per Win­ge Lei­s­ner og fort­sat­te:

»Jeg be­un­drer folk, som har den form for livs­kraft og uku­e­lig­hed. Det er et ek­sem­pel til ef­ter­le­vel­se.«

Mu­si­cal­bag­man­dens ko­ne, fil­min­struk­tø­ren Sus­an­ne Bi­er, var enig med sin mand:

»Det er su­per sejt,« lød det fra den Oscar-vin­den­de Bi­er.

Mu­si­ca­len hav­de dan­marks­pre­mi­e­re i Kon­cert­sa­len i Ti­vo­li i fe­bru­ar sid­ste år og kan nu op­le­ves i Ope­ra­en i Kø­ben­havn.

Bå­de Jes­per Win­ge Lei­s­ner og Sus­an­ne Bi­er me­ner, at Karina Fri­modt er sej.

Sku­e­spil­le­ren Ama­lie Dol­lerup hav­de som 12-årig Karina Fri­modt som dan­sela­e­rer. Og i går ud­tryk­te Ba­de­ho­tel­let­stjer­nen sin dy­be­ste respekt for Fri­modts kamp: »Det er ut­ro­lig stort. Hun er en sej kvin­de, og jeg øn­sker kun det bedste for hen­de. Det må ha­ve va­e­ret en sej kamp at vi­de, at man skal va­e­re klar nu. Og det er hun. Det er ka­em­pe­stort for hen­de,« sag­de den 30-åri­ge Ama­lie Dol­lerup.

Me­lo­di Grand Prix-vin­de­ren, den 30-åri­ge Jo­han­nes Ny­mark, der hav­de ta­get sin mor med til mu­si­ca­len, hvor hans mand, dan­se­ren Silas Holst, spil­ler ho­ved­rol­len, me­ner, at Karina Fri­modt er sej: »Da hun sag­de, at hun skul­le la­ve det her, ta­enk­te jeg, at det var mo­digt. Det må va­e­re no­get af det hår­de­ste at skul­le ka­em­pe sig igen­nem kraeft, så jeg sy­nes, at det er vir­ke­lig sejt. Det er for­bil­le­digt af hen­de. Det kra­e­ver me­get af én selv at åb­ne for éns pri­vat­liv, men hvis det er no­get, som kan hja­el­pe med at af­ta­bu­i­se­re, så sy­nes jeg, at det er dej­ligt. Og det er det, hun har gjort. Det er top sejt.«

Mu­si­ke­ren Keld Heick var sam­men med sin ko­ne Hil­da Heick til mu­si­cal. Han ken­der Karina Fri­modt fra Ny­kø­bing Fal­ster-revy­en, som Keld Heick fra 1993 til 1998 var di­rek­tør for: »Hun er fan­ta­stisk. Det vi an­dre kan la­e­re, det er ik­ke at gi­ve op og sa­et­te os ned. Jeg sy­nes, at man­ge i vo­res bran­che er go­de til det. Her bi­der man ta­en­der­ne sam­men. Det er Karina et godt ek­sem­pel på,« sag­de 70-åri­ge Keld Heick.

Dan­se­ren Tho­mas Evers Poul­sen, der ken­der Karina Fri­modt fra ’Vild med dans’, gla­e­de­de sig til at se sin dan­se-kol­le­ga på Ope­ra­ens sce­ne: »Hun er så su­per sej, og jeg har så stor respekt for hen­de. Hun har kla­ret det så flot, for det har va­e­ret hårdt,« sag­de Tho­mas Evers Poul­sen, der var ta­get til mu­si­cal med Elisa­beth Dals­gaard, der bl.a. har ud­vik­let fle­re dan­se- og mo­tions­kon­cep­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.