Fa­ce­book gør det mu­ligt at chat­te i for­tro­lig­hed

BT - - NYHEDER -

Det so­ci­a­le net­va­erk Fa­ce­book op­ly­ser fre­dag, at virk­som­he­den vil lan­ce­re en ny kryp­te­ring på net­tje­ne­stens be­ske­dap­pli­ka­tion, Mes­sen­ger.

Kryp­te­rin­gen skal blandt an­det be­skyt­te bru­ge­re mod an­dre, der skaf­fer sig ad­gang til be­ske­der­ne, så de kun kan la­e­ses af af­sen­de­ren og mod­ta­ge­ren.

»At til­by­de fle­re må­der at de­le ting med hin­an­den i sik­ker­hed er en vig­tig del af at gø­re ver­den me­re åben og for­bun­det,« skri­ver Fa­ce­books vi­ce­di­rek­tør David Marcus på sin Fa­ce­book-si­de.

»Li­ge­gyl­digt om du spør­ger din la­e­ge om råd, sen­der føl­som­me kon­toop­lys­nin­ger til din ae­g­te­fa­el­le el­ler et per­son­num­mer, så er det vig­tigt at ha­ve mu­lig­he­den for at ud­veks­le den slags op­lys­nin­ger.«

Til­ta­get er ble­vet kri­ti­se­ret af po­li­ti­ke­re og myn­dig­he­der, der me­ner, at kryp­te­rin­gen gi­ver kri­mi­nel­le frit lej­de til at ope­re­re un­der myn­dig­he­der­nes ra­dar.

Fa­ce­book reg­ner med at lan­ce­re funk­tio­nen i lø­bet af som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.