Ja, man skal se kamp uden røg i ho­ve­d­et

BT - - DEBAT -

til en fod­bold­kamp, sid­der man på et fast sa­e­de. Man har ik­ke mu­lig­hed for at flyt­te sig va­ek, hvis til­sku­er­ne ne­den­for el­ler ved si­den af ry­ger, og der­for får man rø­gen i ho­ve­d­et, om man vil det el­ler ej. Min er­fa­ring er, at når folk er til fod­bold­kam­pe, er de op­pe at kø­re, og så kam­pry­ger de. Der­for er det fedt, at DBU lyt­ter til fler­tal­let og gi­ver al­min­de­li­ge

men­ne­sker en mu­lig­hed for at gå på et lil­le va­erts­hus, At man kan til fod­bold uden at bli­ve ud­sat for så kan jeg godt for­stå, at det to­baks­røg.

va­e­re i det ge­ne­rer ik­ke-ry­ger­ne, men i et så stort rum som Par­ken, hvor der er frisk of­fent­li­ge rum har sta­dig mu­lig­hed luft, kan jeg ik­ke se, at det ge­ne­rer for at gå til land­skamp med en

uden at bli­ve ud­sat no­gen, at der bli­ver rø­get. Jeg har set ci­ga­ret i hån­den, for­di DBU har valgt, om­kring 200 land­skam­pe på sta­dion, for to­baks­røg, at det af­snit, hvor der sid­der inkar­ne­re­de og selv­om jeg er ik­ke-ry­ger, så ge­ne­rer fans, er et ry­ge­om­rå­de. DBU har

sy­nes jeg må va­e­re det ik­ke mig, at an­dre ry­ger om­kring fun­det et kom­pro­mis. Der skal ik­ke mig. Rø­gen for­svin­der hur­tigt igen. en men­ne­ske­ret her­ske tvivl om, at jeg ger­ne så, at he­le Har man truk­ket ta­get over Par­ken, sta­dion blev røg­frit, men man kan som man hav­de til Me­lo­di Grand Prix, så er det si­ge, at de har valgt at de­le sol og vind me­get li­ge. selv­føl­ge­lig i or­den, at man ik­ke må ry­ger, for­di så be­fin­der man sig in­den­for. Men når man ik­ke har tag på, så er der mas­ser af frisk luft om­kring til­sku­er­ne.

HVIS MAN SID­DER

det er at gå i lidt for små sko i for­hold til, hvad folk må og ik­ke må. Det en­der med, at vi hel­ler ik­ke må drik­ke øl, når vi er til land­skamp. DBU bur­de hel­le­re fo­ku­se­re på at få Dan­mark til at spil­le or­dent­lig fod­bold – li­ge­som Island har gjort det un­der EM. De skal hel­le­re fo­ku­se­re på det fod­bold­ma­es­si­ge, så vi kan få nog­le go­de re­sul­ta­ter, som fø­rer til, at vi kan få nog­le go­de op­le­vel­ser.

JEG SY­NES, AT

NI­ELS THEM KJA­ER

NÅR MAN ER DE DAN­SKE ROLIGANS

skal man og­så gi­ve kre­dit til Ib Sø­ren­sen, der i sep­tem­ber 2015 skrev et la­e­ser­brev om, at DBU fa­vo­ri­se­re­de ry­ger­ne un­der land­skam­pe. Hans la­e­ser­brev sat­te gang i de­bat­ten og er et ek­sem­pel på, at al­min­de­li­ge men­ne­sker er i stand til at på­vir­ke en ma­sto­dont som DBU. Hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se bil­der vi os ik­ke ind, at vi nu kom­mer til at se fa­er­re kra­eft­til­fa­el­de, men det er med til at føl­ge sam­funds­ud­vik­lin­gen om fle­re og fle­re røg­frie mil­jø­er. At man kan va­e­re i det of­fent­li­ge rum uden at bli­ve ud­sat for to­baks­røg sy­nes jeg, må va­e­re en men­ne­ske­ret.

I DEN­NE SAM­MEN­HA­ENG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.