Høst om nat­ten sik­rer go­de vi­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Sydafrika er bå­de et spa­en­den­de og smukt land at be­sø­ge, og bor man f.eks. i Ca­pe Town, er det nemt at ta­ge på ud­flugt til de man­ge ga­est­frie vin­går­de i na­er­om­rå­det.

Rundt om­kring mil­li­onby­en lig­ger lan­dets bedste vin­di­strik­ter. Her er mas­ser af sol men og­så lidt kølig­hed fra de bag­ved­lig­gen­de bjerg­om­rå­der og fra At­lan­ter­ha­vet, som stra­ek­ker sig langs ve­st­ky­sten.

Kølig­he­den be­ty­der, at dru­er­ne kan hø­stes fri­ske, og mens de har en god frugts­mag.

Hø­sten, som be­gyn­der i fe­bru­ar, fin­der of­te sted midt om nat­ten el­ler i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, hvor tem­pe­ra­tu­ren lig­ger på om­kring 25 gra­der. Hvis dru­er­ne hø­stes i var­men midt på da­gen, er der ri­si­ko for en rin­ge­re vin­kva­li­tet.

Den for­holds­vis ’køli­ge høst’ gi­ver der­i­mod mu­lig­hed for bå­de fri­ske hvid­vi­ne og go­de rød­vi­ne af man­ge for­skel­li­ge dru­et­y­per, som det frem­går af ugens an­be­fa­lin­ger.

FO­TO. KELD NAVNTOFT

Kron­prin­ses­se Mary og da­va­e­ren­de han­dels­mi­ni­ster Mo­gens Jen­sen be­søg­te i 2014 vin­di­strik­ter i Sydafrika.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.