Går Au­di ef­ter de un­ge?

BT - - BILER -

UNGDOMSAPPEL Q2 er ny, frisk, og ik­ke så for­ud­si­ge­ligt ke­de­lig, som det kan va­e­re til­fa­el­det med Au­di, der har få­et for va­ne at la­ve pa­e­ne, be­va­res, men og­så ek­stremt ens ud­se­en­de bi­ler. Det må va­e­re før­ste dom, når man ser på Au­dis ny­e­ste bud på en mi­ni­cros­sover. Au­di selv kal­der bi­len SE­NE­STE NYT for en by-bil til hver­dags­brug og re­kre­a­tion, og al­li­ge­vel har den få­et et pro­g­res­sivt de­sign med en høj grad af funk­tio­na­li­tet, si­ger de.

Med sin ung­dom­me­li­ge ap­pel er der na­tur­lig­vis og­så ri­ge­ligt med til­slut­nings­mu­lig­he­der, in­fo­tain­ment og selv de as­si­ste­ren­de sik­ker­heds­sy­ste­mer er på høj­de med bi­ler, som er i en stør­re klas­se, og det ser umid­del­bart ud som om, at Au­di be­vidst har la­vet en bil, der ik­ke er så strøm­li­net, at den er ble­vet end­nu en Au­di, som må­ske, må­ske ik­ke er fra det­te år­ti.

Med sit kan­te­de yd­re skul­le bi­len ef­ter­la­de ri­ge­ligt med plads til fem, li­ge­som et ba­ga­ge­rum på 405 li­ter ef­ter­la­der li­ge ak­ku­rat plads til tren­dy ta­sker, sur­f­bra­et, ska­te­bo­ards og hvad Au­dis mar­ke­tings­af­de­ling el­lers fo­re­stil­ler sig, at må­l­grup­pen har med i ba­ga­ge­rum­met.

Men Q2 ser slet ik­ke ud til at va­e­re en dår­lig bil. Og med det ud­styr, der føl­ger med, ek­sem­pel­vis Au­di Vir­tu­al Co­ck­pit, der gør he­le in­stru­ment­pa­ne­let til et stort kort, hvor man kan føl­ge bi­lens pla­ce­ring op­pe­fra med sa­tel­lit­bil­le­der. Det ser fedt ud - men vil for­nemt­lig va­e­re ek­straud­styr. Stort ud­valg af mo­to­rer Den nye Q2 kom­mer med et va­eld af mo­to­rer. Der er alt fra en tre­cy­lin­dret ben­zi­ner (1,0 TFSI med 116 hk, som vir­ker spa­en­den­de og til at be­ta­le) til to sto­re mo­to­rer med 190 hk (2,0 TDI på di­e­sel og en 2,0 TFSI ben­zin, som vir­ker spa­en­den­de og sik­kert bli­ver for dy­re). De sid­ste to får fi­re­hjul­stra­ek som stan­dard.

Der er end­nu ik­ke kom­met pri­ser på bi­len, som kom­mer til novem­ber, men lo­gik­ken si­ger, at den bli­ver bil­li­ge­re end Q3, der ko­ster fra 414.000 kr. Mon ik­ke Au­di la­ver et bud på 300.000 kr. for den fi­ne 1,0 TFSI? Man kan jo hå­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.