Spar tu­sin­der med en hø­je­re selvri­si­ko

Hvis du er eli­te­bi­list, bør du va­el­ge at for­hø­je din selvri­si­ko. Selv hvis du får en ska­de, er for­skel­len hur­tigt tjent ind

BT - - BILER - Vin­cent By­aki­ka | bt@bt.dk

Må­ske ken­der du for­nem­mel­sen. Den in­de­bra­endt­hed man fø­ler, når man kom­mer ud fra sit lo­ka­le su­per­mar­ked og op­da­ger en grim bu­le på bi­len. En bu­le, som med sik­ker­hed ik­ke var på bi­len, da du for­lod den for 25 mi­nut­ter si­den. Så står man der og kig­ger ef­ter et po­ten­ti­elt ger­nings­kø­re­tøj, som na­tur­lig­vis ik­ke er at fin­de no­gen ste­der.

In­gen ta­ger skyl­den, og ska­den skal vel ud­bed­res. Er ska­den for ek­sem­pel en bu­let dør, som skal ret­tes el­ler i va­er­ste fald skif­tes, kan det ko­ste op mod 10.000 kr.

I så­dan et til­fa­el­de er det fan­ta­stisk at ha­ve en lav selvri­si­ko. Men den ko­ster og­så i den an­den en­de: Jo la­ve­re selvri­si­ko, des min­dre er den po­ten­ti­el­le ud­gift til re­pa­ra­tio­ner. I prin­cip­pet. Og om­vendt, så er den år­li­ge ud­gift til for­sik­rin­gen og­så stør­re, når man mind­sker selvri­si­ko­en. Så skul­le man ha­ve den tvivls­om­me for­nø­jel­se at be­ta­le de 10.000 kr. selv, er det na­tur­lig­vis su­re pen­ge. Men må­ske er det re­elt en bil­li­ge­re løs­ning, hvis du ik­ke har haft ska­der i fle­re år, for der er stor for­skel på forski­rings­pri­ser­ne, af­ha­en­gigt af sel­skab og selvri­si­ko.

La­ve­re pris på for­sik­rin­gen

»Når du va­el­ger en hø­je­re selvri­si­ko, på­ta­ger du dig au­to­ma­tisk en del af den øko­no­mi­ske ri­si­ko for, hvis du får ska­der på din bil. Det er for­sik­rings­sel­ska­ber vil­li­ge til at kvit­te­re for ved at til­by­de en la­ve­re pris på din for­sik­ring«, si­ger di­rek­tør i sam­li­no.dk Kri­sti­an Pitz­ner-Jør­gen­sen.

Der­for vil det for nog­le ik­ke ta­ge lang tid at tje­ne det be­løb, som selvri­si­ko­en ud­gør, ind igen - det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for BT Bi­ler. I un­der­sø­gel­sen ta­ger vi ud­gangs­punkt i de fem mest solg­te bi­ler i Dan­mark og ser på, hvor­dan ud­gif­ter­ne er, hvis man va­el­ger en selvri­si­ko på hen­holds­vis 2.000 kr og 10.000 kr.

Med ud­gangs­punkt i de fem bedst sa­el­gen­de bi­ler her­hjem­me frem til og med ju­ni må­ned, har vi kig­get på på, hvad der sker, hvis man ser sig godt for i for­sik­rings­jung­len og over­ve­jer en høj selvri­si­ko frem for en lav ri­si­ko. Tal­le­ne ta­ler de­res eget, ty­de­li­ge sprog: Du kan - af­ha­en­gigt af hvil­ken bil,du har - spa­re over 8.500 kr. år­ligt, hvis du som ejer af for ek­sem­pel en Peu­geot 308 va­el­ger en lav selvri­si­ko hos Alka i ste­det for at va­el­ge en høj selvri­si­ko hos Tryg. Med ud­gangs­punkt i Bil­ka­bu­len fra be­gyn­del­sen af ar­tik­len skal man ha­ve me­re end én ska­de om året, for at det kan be­ta­le sig med en hø­je­re selvri­si­ko. Det er for­ud­sat, at du er en bi­list, som in­gen ska­der har haft i fem år, og som kø­rer li­ge om­kring 15.000 km år­ligt, og i så fald er der stort set ge­vinst, li­ge me­get hvor­dan man sam­men­lig­ner tal­le­ne.

»Ana­ly­sen vi­ser, at hvis du har en af de fem mest solg­te bi­ler i Dan­mark i 2016, vil du i gen­nem­snit kun­ne spa­re 1.912 kro­ner om året ved at skif­te fra en selvri­si­ko på cir­ka 2.000 til cir­ka 10.000,« si­ger Kri­sti­an Pitz­ner-Jør­gen­sen.

Tal­le­ne har vi fun­det frem til i sam­ar­bej­de med www.sam­li­no.dk, der li­ge som sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ster som www.com­pa­ro.dk, www. for­sik­rings­por­ta­len.dk, www.find­for­sik­ring.dk og www.mi­ko­no­mi. dk m.fl., som er eks­per­ter i at fin­de den pris, som op­ti­me­rer din øko­no­mi.

Sa­et selvri­si­ko­en højt

I det ske­ma, som føl­ger med den­ne ana­ly­se, vi­ser gen­nem­gan­gen, at der er be­løb på mel­lem 5.115 kr. og 8.521,26 kr. at spa­re år­ligt.

»Har du råd til en her og nu om­kost­ning i din pri­va­tø­ko­no­mi, vil jeg an­be­fa­le, at du sa­et­ter sin selvri­si­ko re­la­tivt højt. På den lan­ge ba­ne vil det i langt de fle­ste til­fa­el­de va­e­re den klo­ge­ste øko­no­mi­ske løs­ning,« si­ger Kri­sti­an Pitz­ner-Jør­gen­sen.

Hvis man ser på det sam­le­de reg­ne­styk­ke, så vil det gen­nem­snit­ligt al­tid kun­ne be­ta­le sig øko­no­misk over en år­ra­ek­ke at ha­ve en høj selvri­si­ko mod en lav for­sik­rings­pra­e­mie. Men hvis du er uhel­dig at bli­ve ramt af man­ge ska­der, vil du na­tur­lig­vis ta­be på det reg­ne­styk­ke i det lan­ge løb.

Har du råd til en her og nu om­kost­ning i din pri­va­tø­ko­no­mi, vil jeg an­be­fa­le, at du sa­et­ter sin selvri­si­ko re­la­tivt højt. På den lan­ge ba­ne vil det i langt de fle­ste til­fa­el­de va­e­re den klo­ge­ste øko­no­mi­ske løs­ning Kri­sti­an Pitz­ner-Jør­gen­sen, di­rek­tør i sam­li­no.dk

FO­TO: SHUTTERSTOCK Det be­ta­ler sig at sa­et­te selvri­si­ko­en højt. Na­tur­lig­vis kan man va­e­re uhel­dig, men of­test vil det be­løb, du spa­rer på selvri­si­ko­en - som kan va­e­re over 8.500 kr. år­ligt - hur­tigt tje­ne sig ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.