Girl po­wer er til­ba­ge

BT - - TV / RADIO -

Når Spi­ce Girls genop­står na­e­ste sommer, bli­ver det til­sy­ne­la­den­de uden Vi­cto­ria Beck­ham og Mela­nie C, el­ler Posh og Spor­ty Spi­ce som de­res grup­pe­nav­ne var.

Nyhe­den om gen­dan­nel­sen lag­de de i går op på de­res nye hjem­mesi­de i en vi­deo, hvor de tre spi­ce’r Ba­by, Scary og Gin­ger Spi­ce iført nytårs­hat­te fra sen­gen ud­bred­te det gla­de bud­skab.

»Vi har ver­dens bedste fans. I har stå­et ved os gen­nem 20 år, og vi vil ger­ne si­ge et stort tak,« si­ger de bl.a.

Men for nu at ven­de til­ba­ge til det med pen­ge­ne, så har Spi­ce Girls og­så me­get at tak­ke de tro­fa­ste fans for. Sam­let set nå­e­de de i lø­bet af de­res kor­te le­ve­tid at sa­el­ge 80 mio. al­bum og tje­ne om­kring 75 mio. dol­lar pr. år. De var gan­ske en­kelt en af pop­hi­sto­ri­ens stør­ste pen­ge­ma­ski­ner. Ud­solgt på 38 se­kun­der Og da de i 2007 for en kort stund blev gen­dan­net og tog på ver­dens­tur­né, blev de 20.000 bil­let­ter til de­res kon­cert i Lon­don re­vet va­ek på 38 se­kun­der. Nu er de klar til at gen­ta­ge suc­ce­sen.

Må­ske li­ge med und­ta­gel­se af Gin­ger Spi­ce, Ge­ri Hal­liwell, tog oven­na­evn­te Vi­cto­ria Beck­ham har af­sked med grup­pen al­le­re­de i 1998 in­gen af spi­ce’er­ne va­e­ret i na­er­he­den og lan­ce­re­de en so­lo­kar­ri­e­re, som af for­ti­dens suc­ces si­den. egent­lig teg­ne­de fint. Men så for­svandt

Em­ma Bun­ton, Ba­by Spi­ces so­lo­kar­ri­e­re hun stort set fra ram­pe­ly­set, har ik­ke just va­e­ret ly­sen­de, men kun­ne dog skri­ve fle­re num­mer li­ge­som hen­des for­søg på at få fo­den ét sing­ler på cv’et. in­den­for i sku­e­spil­lets ver­den hel­ler Mela­nie Chis­ham, Spor­ty Spi­ce, ik­ke har va­e­ret spe­ci­elt vel­lyk­ket. er må­ske den mest ved­hol­den­de og

Mela­nie Brown, el­ler Scary Spi­ce suc­ces­ful­de. Si­den Spi­ce Girls har som hun blev kaldt, har ud­gi­vet en­kel­te hun sit på det tør­re med 17 mio. solg­te so­lo-al­bum, som ik­ke har skre­vet so­lo­al­bum. Så må­ske er det grun­den hit­lis­te-hi­sto­rie, men til gen­ga­eld til, at hun – og Vi­cto­ria Beck­ham har hun nydt en del suc­ces som tvva­ert – end­nu ik­ke har be­kra­ef­tet de­res i en ra­ek­ke po­pu­la­e­re show. del­ta­gel­se i na­e­ste års gen­for­e­ning.

LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 43, Mel­lem: 92, Sva­er: 173

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.