Lyn-co­me­ba­ck

BT - - ALKA SUPERLIGA -

TIL­BA­GE PÅ SI­DE­LINJ­EN no­get me­re tid med fa­mi­li­en.

Men det blev en gan­ske kort pen­sions­pe­ri­o­de, før eng­la­en­de­ren fik et nyt til­bud og om­be­stem­te sig.

»Jeg bli­ver ved, så la­en­ge jeg sta­dig smi­ler. Og det gør jeg. Jeg ny­der den ud­for­dring, der ven­ter i Es­b­jerg,« fast­slår den 67-åri­ge eng­la­en­der, som alt­så al­li­ge­vel ik­ke vil sa­et­te no­gen ud­løbs­da­to på sin tra­e­n­er­kar­ri­e­re.

Co­lin Todd af­lø­ser Jonas Dal, som blev fy­ret i sid­ste må­ned. Den ru­ti­ne­re­de eng­la­en­der er an­sat på en etårig af­ta­le med mu­lig­hed for for­la­en­gel­se i Es­b­jerg.

»Jeg fik op­ring­nin­gen fra Sø­ren (Poul­sen, Es­b­jergs di­rek­tør, red.) for et par da­ge si­den. Vi hav­de nog­le sam­ta­ler, og jeg fik en god for­nem­mel­se om­kring det her. Jeg vil­le ger­ne va­e­re ble­vet la­en­ge­re i Ran­ders, men vi blev i fa­el­les­skab eni­ge om, at jeg stop­pe­de. Det her var en god mu­lig­hed for at kom­me til­ba­ge,« si­ger Todd om sin u-ven­ding.

Es­b­jerg-le­del­sen har va­e­ret ramt af uro, hvor Jo­hn­ny Nim for ny­lig er trå­dt ud af be­sty­rel­sen, for­di han ik­ke var enig med re­sten af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne om drif­ten af klub­ben. Og for en må­ned si­den kom det frem, at man har va­e­ret nødt til lå­ne pen­ge for at fi­nan­si­e­re de an­sat­tes løn.

Al­li­ge­vel har Co­lin Todd in­gen for­be­hold i for­hold til sin nye ar­bejds­plads.

»Hvad der sker i be­sty­rel­sen, er ik­ke no­get, som jeg be­kym­rer mig om. I Ran­ders hav­de jeg ba­re et pro­blem CO­LIN TODD

FØDT 1948 I ENG­LAND AK­TIV KAR­RI­E­RE:

Der skal ske for­bed­rin­ger. Der ven­ter en stor ud­for­dring for Es­b­jerg med det nye tur­ne­rings­for­mat, men jeg tror på, at jeg kan ta­en­de spil­ler­ne igen, så­dan som jeg og­så gjor­de det, da jeg kom til Ran­ders med en en­kelt spil­ler. Jeg kom­mer her for at kon­cen­tre­re mig om fod­bol­den,« fast­slår eng­la­en­de­ren.

»Der skal ske for­bed­rin­ger. Der ven­ter en stor ud­for­dring for Es­b­jerg

Sun­der­land, Der­by og Bir­m­ing­ham med 27 land­skam­pe for Eng­land

MANAGER-KAR­RI­E­RE I ENG­LAND:

Mid­dles­brough, Bolt­on, Swin­don, Der­by, Brad­ford.

MANAGER-KAR­RI­E­RE I DAN­MARK:

Ran­ders (2007-09), (2012-16), Es­b­jerg (2016-??) med det nye tur­ne­rings­for­mat, men jeg tror på, at jeg kan ta­en­de spil­ler­ne igen, så­dan som jeg og­så gjor­de det, da jeg kom til Ran­ders. Der er nog­le ud­ma­er­ke­de spil­le­re her, og jeg har for­talt dem, at jeg ik­ke er den vig­tig­ste per­son. Det er de.«

Todd vil først li­ge se sin nye trup an, in­den han even­tu­elt vil for­sø­ge at fin­de for­sta­er­k­nin­ger til hol­det.

»Det er sta­dig for tid­ligt at si­ge no­get om. Der ven­ter os en sva­er start med kam­pe mod Brønd­by og FC Kø­ben­havn, men vi må se, hvad vi får ud af det. Nu vil jeg først se, hvor­dan det går i vo­res sid­ste tra­e­nings­kamp lør­dag (i dag, red.), og så vil jeg kom­me med mi­ne in­put til de sid­ste for­be­re­del­ser in­den sa­e­son­star­ten,« si­ger eng­la­en­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.