Di­di­er Des­champs har ik­ke over­be­vist mig

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

RANKRIG ER I EM-fi­na­len, og det skal land­stra­e­ner Di­di­er Des­champs ha­ve kre­dit for. Frem for alt er han be­gun­sti­get af at ha­ve en fan­ta­stisk ta­lent­mas­se med en ra­ek­ke of­fen­si­ve spil­le­re, som ik­ke over­mat­ches af no­gen eu­ro­pa­ei­sk na­tion og en cen­tral midt­ba­ne, hvor han med Pog­ba og Kanté har en 8’er og en 6’er, som er blandt de bedste i ver­den.

Det er li­ge­som fun­da­men­tet, og der ny­der Des­champs vir­ke­lig godt af no­get af ver­dens bedste ma­te­ri­a­le. Det er et godt ud­gangs­punkt for at få nog­le go­de re­sul­ta­ter. Så kan man si­ge, at de for­svars­spil­le­re, han har at ta­ge af, må­ske ik­ke er blandt ver­dens bedste, men det me­ste spil, Frank­rig ud­sa­et­ter sig selv og an­dre for, er of­fen­sivt.

Nog­le af de pro­ble­mer, Frank­rig har haft tid­li­ge­re, hvor de og­så har haft man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, har va­e­ret, at de ik­ke har kun­net hol­de den in­dre or­den. Hol­det har haft pro­ble­mer med at fast­hol­de fo­kus og haft in­ter­ne kon­flik­ter, som må­ske i vir­ke­lig­he­den har va­e­ret den stør­ste ud­for­dring. Det har Des­champs und­gå­et. Han har få­et sat det sam­men på så­dan en må­de, at det vir­ker, som om Frank­rig kon­cen­tre­rer sig om at spil­le fod­bold og gø­re det, man er an­sat til i for­bin­del­se med den­ne slut­run­de.

Det har Des­champs blandt an­det gjort ved at va­el­ge si­ne spil­le­re med om­hu. Sis­so­ko og Gig­nac er spil­le­re, som nok ik­ke vil­le va­e­re med i trup­pen hos al­le tra­e­ne­re, men Gig­nac har al­li­ge­vel få­et en del mi­nut­ter, mens Sis­so­ko bli­ver brugt i star­top­stil­lin­gen, hvor det er endt godt. Og så har han valgt spil­le­re fra. Ka­rim Ben­ze­ma var et mar­kant fra­valg af en spil­ler, som rent fod­bold­ma­es­sigt bur­de va­e­re med, men det var for­nuf­tigt og må­ske en af grun­de­ne til, at det i hvert fald ude­fra vir­ker, som om der er en god har­moni i trup­pen. Det skal Des­champs og­så ha­ve kre­dit for. AL­LI­GE­VEL ER DET ik­ke så­dan, at jeg er fuld af be­un­dring. Jeg sy­nes jo i vir­ke­lig­he­den, at Tys­kland er det før­ste hold, som nav­ne­ma­es­sigt bur­de kun­ne le­ve­re na­ev­ne­va­er­dig mod­stand til et fransk hold. Jeg sy­nes ik­ke, det he­le vej­en igen­nem har va­e­ret respek­tind­g­y­den­de el­ler pran­gen­de, hvad Frank­rig har le­ve­ret. Det har i vid ud­stra­ek­ning va­e­ret in­di­vi­du­el­le pra­e­sta­tio­ner, der har bragt Frank­rig til fi­na­len via mod­stan­de­re som Ir­land og Island og en svag grup­pe, hvor der ik­ke var no­gen, der bur­de kun­ne yde va­e­sent­lig mod­stand.

Okay, det har fun­ge­ret, og det var da og­så no­get af det bedste, vi så fra Frank­rig mod Tys­kland, men jeg sy­nes sta­dig, at der er lidt til­ba­ge at øn­ske. Der skul­le ik­ke ret me­get til, før de hav­de få­et va­e­sent­lig stør­re pro­ble­mer mod Tys­kland, end de egent­lig fik. JEG SY­NES GODT man kan si­ge, at en even­tu­el EM-triumf vil ha­ve va­e­ret bil­ligt til salg for Frank­rig. De har indtil vi­de­re kun skul­let spil­le én kamp i na­er­he­den af de­res bedste mod de re­ge­ren­de ver­dens­me­stre, der var sta­er­kt sva­ek­ket og in­ef­fek­ti­ve. Det var ik­ke Frank­rigs skyld, at Tys­kland ik­ke fik sco­ret. Jeg sy­nes sta­dig, at det er Tys­kland og Ita­li­en, der som hel­hed med et klart kon­cept of­fen­sivt og de­fen­sivt har ha­engt bedst sam­men.

Det, jeg sy­nes, der ka­rak­te­ri­se­rer den sto­re tra­e­ner, er, at man får en en­hed ud af så ko­los­sal en ta­lent­mas­se, som Frank­rig er be­gun­sti­get af. Det sy­nes jeg ik­ke, Des­champs har over­be­vist mig om. Jeg sy­nes sta­dig, det er me­get in­di­vi­du­elt. Un­der kam­pen mod Tys­kland sag­de jeg til Tho­mas Frank, at det var Gri­ez­mann mod Tys­kland. Det var selv­føl­ge­lig en fed løgn, for­di uden et sta­er­kt for­svar og en god må­l­mand hav­de de ik­ke kla­ret det, men den ene­ste, som hav­de no­get at by­de ind med of­fen­sivt, var jo Gri­ez­mann.

Nu har jeg ik­ke lyst til at va­e­re for hård ved en tra­e­ner, der har bragt sit hold i fi­na­len, men jeg sy­nes ik­ke, det er det hold, der er sat bedst sam­men og får ud­nyt­tet si­ne ta­len­ter bedst. Det er ik­ke det hold, der he­le ti­den får gjort hin­an­den bed­re. Jeg sy­nes sta­dig, der mang­ler en klar sam­men­ha­eng bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt. Det er sta­dig me­get på so­lo­ak­tio­ner. FRANK­RIG BØR DOG sta­dig ta­ge EM-tit­len. Jeg sy­nes og­så, at Portu­gal er kom­met bil­ligt af sted ved kun at vin­de en en­kelt kamp ef­ter at va­e­re ble­vet num­mer tre i en grup­pe, der ik­ke var skra­em­men­de. Og hvor hol­dets bedste spil­ler Cri­sti­a­no Ro­nal­do er et godt styk­ke fra top­pen, selv­om hans or­di­na­e­re form er et godt styk­ke bed­re end de fle­ste an­dres ni­veau. Det bør va­e­re et hold, som Frank­rig kan ud­ra­de­re.

Så vil Des­champs al­li­ge­vel bli­ve en helt og til­lyk­ke med det. Der er sta­dig en mas­se ud­for­drin­ger i at ha­ve en mas­se stjer­ner. Det respek­te­rer jeg. Det er ba­re nem­me­re at vin­de med de bedste spil­le­re end de na­est­bed­ste.

Det har i vid ud­stra­ek­ning va­e­ret in­di­vi­du­el­le pra­e­sta­tio­ner, der har bragt Frank­rig til fi­na­len via mod­stan­de­re som Ir­land og Island og en svag grup­pe, hvor der ik­ke var no­gen, der bur­de kun­ne yde va­e­sent­lig mod­stand

PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT

Di­di­er Des­champs fejrer Frank­rigs fi­na­le­plads ef­ter sej­ren tors­dag over Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.