Jeg tror på, at AaB kan over­ra­ske

BT - - ALKA SUPERLIGA -

IN­TER­VIEW

Der har va­e­ret stor ud­skift­ning i AaB. Er du til­freds med den trup, du har?

I det sto­re he­le er jeg me­get til­freds med trup­pen. Vi sø­ger sta­dig på mar­ke­det ef­ter en el­ler to spil­le­re, men jeg er glad for de tre nyind­køb, vi har få­et. De un­ge, som er kom­met op, er selv­føl­ge­lig al­tid af en vis usik­ker ka­rak­ter. Man ved jo al­drig, hvem der kan slå igen­nem i Su­per­liga­en. Jeg sy­nes, vi har en trup, der er en mas­se ener­gi i, og som er klar til at la­e­re. Al­le­re­de nu vir­ker den til at va­e­re ri­me­lig har­monisk, hvil­ket har va­e­ret et te­ma i op­star­ten.

Min på­stand er, at je­res trup på pa­pi­ret er sva­ge­re end på sam­me tids­punkt sid­ste år. Har jeg ret?

På pa­pi­ret har du ret i, at vi har mi­stet en ra­ek­ke spil­le­re og stam­spil­le­re. Vi har mi­stet man­ge, man­ge Su­per­liga-kam­pe og en del mål. Hen­rik Dals­gaard og Ni­co­laj Thom­sen er to fra den nu­va­e­ren­de lands­hold­strup, og der­u­d­over har vi mi­stet Ken­neth Emil Pe­ter­sen, som har spil­let over 200 kam­pe for AaB, Ras­mus Jöns­son og Lukas Spal­vis. Men jeg sy­nes og­så, vi har va­e­ret på for­kant med si­tu­a­tio­nen. Vi har hen­tet en midt­stop­per ind i Marcus Hol­ger­sen, der og­så er en ru­ti­ne­ret le­der­ty­pe, vi har hen­tet Marco Mei­lin­ger ind som den­ne her mel­lem­rums­spil­ler, Ni­co­laj Thom­sen var, og så er Cas­per Slo­th kom­met ind. Jeg sy­nes, det ser fint ud, men vi ved først rig­tig, hvor vi står, når vi er i gang med Su­per­liga­en. Jeg tror, det er vig­tigt, at vi og vo­res om­gi­vel­ser har tå­l­mo­dig­hed, men jeg hå­ber, man kan se den nye fri­ske ener­gi al­le­re­de fra før­ste fløjt.

Med tan­ke på dit nye hold, som kan ta­ge tid at spil­le sam­men, skal vi så sa­en­ke for­vent­nin­ger­ne i for­hold til sid­ste år?

Nu sag­de vi sid­ste år, at vi gik ef­ter top seks. Vi end­te som num­mer fem ef­ter en skidt af­slut­ning, hvil­ket egent­lig var skuf­fen­de ef­ter en mid­ter­pe­ri­o­de, hvor det så rig­tig godt ud. Målsa­et­nin­gen er igen top seks, og det har no­get at gø­re med den­ne her tur­ne­rings­struk­tur, hvor vi me­get ger­ne vil med i slut­spil­let. Men det vil nok va­e­re for me­get at for­ven­te, at vi skal spil­le med helt i top­pen. Vi må va­e­re re­a­li­sti­ske og si­ge, at hvis vi kan spil­le med i det her slut­spil, skal vi et el­ler an­det sted va­e­re til­fred­se. Med de man­ge nye og al­der­s­struk­tu­ren er vi et hold un­der ud­vik­ling.

En af di­ne nye spil­le­re er Cas­per Slo­th, som har va­e­ret nog­le år i Eng­land uden at få suc­ces. Hvor­dan ser han ud på ba­nen?

Han ser fin ud. Vi me­ner, det er en mand, der kan gå ind og vir­ke­lig bli­ve en for­sta­er­k­ning. Vo­res in­ten­tion er at få ham til­ba­ge i den form, der fik ham på lands­hol­det. Det er og­så hans egen in­ten­tion. Vi har få­et en mand ind med me­re ru­ti­ne. Han har spil­let en del Su­per­liga-kam­pe, han har spil­let land­skam­pe og har prø­vet lidt af hvert. Uan­set om han har spil­let el­ler ik­ke spil­let, har han tra­e­net med i Eng­land, og det bør gi­ve no­get hår på bry­stet. Vi ser ham på to po­si­tio­ner. Ik­ke kun cen­tralt, hvor vi har bå­de Kas­per Ris­gård og Ras­mus Würtz, men og­så som mel­lem­rums­spil­ler, der er en lidt an­der­le­des ty­pe end Ni­co­laj Thom­sen. Han er god med bol­den, god i de små rum og har en god høj­re­fod.

For­ven­ter du at ha­ve fle­re i fol­den in­den sa­e­son­start?

Det er ik­ke no­get, jeg for­ven­ter, men jeg ved og­så, hvor hur­tigt det går. Cas­per Slo­th gik li­ge plud­se­lig hur­tigt. I øje­blik­ket for­be­re­der vi sa­e­son­start med dem vi har. Det hand­ler og­så om, at vi ik­ke har be­hov for en bred­despil­ler. Hvis vi skal hen­te en, skal det va­e­re en spil­ler, som løf­ter ni­veau­et et trin hø­je­re. Det er sva­ert at fin­de, men vi går og kig­ger. Vi vil dog ik­ke la­de os stres­se af sa­e­son­start.

Hvor kun­ne du godt ta­en­ke dig, at I blev for­sta­er­ket?

Jeg sy­nes, vi er godt be­sat på de fle­ste po­si­tio­ner. Man kan al­tid bru­ge of­fen­siv­spil­le­re, der har no­get x fak­tor. Det vil en­hver tra­e­ner ha­ve. Men jeg vil helst ik­ke lå­se mig fast. Vi kig­ger bredt. Det, vi har be­hov for i for­hold til at for­sta­er­ke os, er, at vi får no­get, der kan for­sta­er­ke os kva­li­ta­tivt.

Så sport­s­chef Al­lan Gaar­de ar­bej­der på fuld tryk for ti­den?

Det hå­ber jeg da, haha.

En af je­res kon­kur­ren­ter har få­et ny tra­e­ner i skik­kel­se af Ale­xan­der Zor­ni­ger. Du ken­der Red Bull­sy­ste­met, som han kom­mer fra. Hvor­dan ser du det nye Brønd­by?

Det er al­tid spa­en­den­de for fod­bol­den, at der kom­mer lidt nyt. At der bli­ver rørt ved no­get og ryk­ket lidt rundt. Brønd­by har nu en an­der­le­des og me­get klar og ty­de­lig til­gang, som bli­ver spa­en­den­de at se. Det bli­ver en ud­for­dring for os an­dre at spil­le uden om det hø­je pres, og fra Brønd­by bli­ver det at kun­ne ved­li­ge­hol­de det hø­je pres og gen­vin­de bol­de. Det gi­ver nog­le nye tak­ti­ske ud­for­drin­ger for bå­de den ene og an­den part. Det bli­ver helt sik­kert no­get an­det fod­bold, man kom­mer til at se for Brønd­by, og jeg tror, vi kan reg­ne med liv­li­ge op­gør, når Brønd­by spil­ler.

Det er i det he­le ta­get en helt ny tur­ne­ring, der ven­ter, med 14 hold og slut­spil. Hvad for­ven­ter du dig af det?

For det før­ste fal­der der en af­gø­rel­se tid­ligt i for­hold til at kom­me med i slut­spil­let el­ler ej. Der­for dre­jer det sig i end­nu hø­je­re grad om at va­e­re med om­kring jul, for man kan ik­ke kom­me med en slut­spurt og ind­hen­te det tab­te i slut­nin­gen af sa­e­so­nen. Det gi­ver en an­den spa­en­ding på det om­rå­de. For os tra­e­ne­re kan det må­ske be­ty­de, at nog­le ryster på hån­den og glem­mer ud­vik­lin­gen af spil­let og spil­ler­ne. Det kan må­ske bli­ve lidt me­re uro­ligt for os tra­e­ne­re. Der er jo nog­le hold, der ik­ke op­når de­res målsa­et­ning om top seks, og det kan man må­ske se re­la­tivt tid­ligt.

Du ta­en­ker, at tra­e­ne­re kan bli­ve spar­ket tid­ligt ud?

Det kan jo godt va­e­re. Så­dan kan man godt se på det. Men el­lers har jeg det så­dan, at nu er struk­tu­ren her, så lad os nu se på det.

Som du selv si­ger, bli­ver det vig­tigt at kom­me godt for land med det nye for­mat. I har en ny trup og slut­te­de dår­ligt af i sid­ste sa­e­son. Er I godt nok ru­stet til en god Su­per­liga-start?

Li­ge pra­e­cis det, at vi slut­te­de dår­ligt og har en ny trup, tror jeg, er en for­del. Man kun­ne va­e­re lidt me­re ban­ge, hvis vi star­te­de med den gam­le trup. Jeg fø­ler, at vi har en ny start i AaB med spil­le­re, der går på med frisk mod og godt hu­mør. Den gam­le sa­e­son er glemt, og det er man­ge nye folk, man får at se i AaB. Vi er må­ske en lil­le ube­kendt i år, og jeg tror på, at vi kan over­ra­ske.

Cas­per Slo­th ken­der vi, men I har og­så få­et et par ud­la­en­din­ge, vi ik­ke ken­der. Er der en spil­ler, vi kom­mer til at la­eg­ge sa­er­ligt me­get ma­er­ke til?

Jeg er me­get til­freds med vo­res nye styr­mand i for­sva­ret, Marcus Hol­ger­sen, som har spil­let i for­skel­li­ge lan­de. Han er en vok­sen spil­ler og en dyg­tig le­der­ty­pe. Jeg tror, han kan bli­ve den le­der­ty­pe i for­sva­ret, vi mi­ste­de med Ken­neth Emil. Han kan godt gå hen og bli­ve en pro­fil. Men jeg tror, at hol­det bli­ver den sto­re stjer­ne. AaB-SIL­KE­BORG: FC NORDSJAELLAND-AaB: ROSENBORG - AaB:

2-2 4-1 1-2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.