Et lys i mør­ket?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med en for­nuf­tig kva­li­fi­ka­tion og lidt ka­os la­en­ge­re frem­me i fel­tet, er det ik­ke ure­a­li­stisk at drøm­me om et VM-po­int el­ler to på Sil­ver­sto­ne

DET BRI­TI­SKE GRAND Prix på Sil­ver­sto­ne den­ne we­e­kend kan bli­ve et lys i mør­ket for Ke­vin Magnus­sen og Re­nault-tea­met. Ef­ter tre løb på by­ba­ner­ne i Mo­na­co, Mon­tre­al og Baku vend­te For­mel 1-fel­tet i sid­ste we­e­kend med Red Bull Ring i Østrig til­ba­ge til en ’rig­tig’ ra­cer­ba­ne. Det var ty­de­ligt, at Re­naults RS16-mo­del fandt sig bed­re til­pas på Red Bull Ring end på by­ba­ner­ne, men på grund af en tids­straf for at blo­ke­re Pa­scal We­hr­le­in (der slut­te­de lø­bet på 10. plad­sen) fik Magnus­sen ik­ke det op­ti­ma­le ud­byt­te af sin for­bed­re­de kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed.

Man kan ik­ke se de sto­re visu­el­le aen­drin­ger på RS16e­ren. Ud­vik­lin­gen af nye ae­ro­dy­na­mi­ske de­le er sat på stand­by til for­del for fuldt fo­kus på 2017, men man har fun­det et bed­re se­tup til den ek­si­ste­ren­de bil. Det hand­ler om finju­ste­ring af fjed­re, stød­da­em­pe­re, sta­bi­li­sa­to­rer, vin­ger og en ra­ek­ke an­dre kom­po­nen­ter.

Bort­set fra Red Bull Ring var Circu­it de Ca­ta­lu­nya, hvor Spa­ni­ens Grand Prix blev af­vik­let i be­gyn­del­sen af maj, den se­ne­ste ’rig­ti­ge’ ra­cer­ba­ne, For­mel 1-fel­tet har kørt på. Her gik det for så vidt okay for Re­nault, men ved den ef­ter­føl­gen­de test på ba­nen for­søg­te man sig med nye se­tup-løs­nin­ger. Må­ske fór man i en vis grad vild i de utal­li­ge ju­ste­rings­mu­lig­he­der, der er i en mo­der­ne For­mel 1-ra­cer (dét er den be­da­ge­de TRS16 trods alt) – det vil­le ik­ke va­e­re una­tur­ligt med et re­la­tivt uer­fa­rent kø­rer-li­ne-up. I hvert fald blev der i de føl­gen­de løb ju­ste­ret me­get frem og til­ba­ge på Re­nault-ra­cer­ne, der sam­ti­dig skul­le op­ti­me­res til de man­ge nye he­ste­kra­ef­ter fra den for­bed­re­de mo­tor, der blev be­nyt­tet fra Mo­na­cos Grand Prix. I BAKU FOR tre uger si­den var man så langt ude i se­tup-eks­pe­ri­men­ter­ne, at man iføl­ge Magnus­sen for­søg­te sig med en ’ek­strem løs­ning’. Den fun­ge­re­de hel­ler ik­ke, men man fik i det mind­ste nog­le va­er­di­ful­de da­ta at sa­et­te i in­ge­ni­ø­rer­nes er­fa­rings-bank. Si­den har man be­va­e­get sig i ret­ning af det op­rin­de­li­ge se­tup, der gjor­de Re­nault RS16 me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig i Østrig.

Sil­ver­sto­ne min­der på man­ge må­der om Red Bull Ring. Det er en ba­ne, der stil­ler sto­re krav til mo­to­ren – 61 pro­cent af en kva­li­fi­ka­tions-om­gang fo­re­går med spe­e­de­ren helt i bund, og gen­nem­snits­ha­stig­he­den lig­ger over 200 km/t – men rå po­wer er ik­ke la­en­ge­re Re­naul­tens sva­ge­ste punkt. Den nye mo­tor er end­nu ik­ke på ni­veau med Mer­ce­des (el­ler Fer­ra­ri), men den er ryk­ket be­ty­de­ligt ta­et­te­re på, og i sid­ste we­e­kend blev Red Bulls Max Ver­stap­pen num­mer to på po­wer­ba­nen Red Bull Ring med sam­me mo­tor, som Magnus­sen og team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer bru­ger.

På de smal­le by­ba­ner skul­le man op over cur­ber­ne (’kan­ste­ne­ne’) for at op­ti­me­re sin om­gangs­tid, og dét hav­de RS16 det ik­ke godt med. På dén ty­pe ba­ner ga­el­der det om at ha­ve en bil, der hur­tigt ’ab­sor­be­rer’ den usta­bi­li­tet, der op­står, når man kø­rer ind over cur­ber­ne. RS16 er be­stemt ik­ke god til den slags ag­gres­si­ve kør­sel – den ’hop­per’ la­en­ge ef­ter, den har ramt en curb, og det ha­em­mer ac­ce­le­ra­tio­nen og der­med top­far­ten på de ef­ter­føl­gen­de langsi­der. PÅ STO­RE, BRE­DE Sil­ver­sto­ne er der ik­ke sam­me be­hov for at kø­re over cur­ber­ne, der sam­ti­dig er fla­de­re end på by­ba­ner­ne. Ale­ne det fak­tum bør sam­men med det nye/gam­le se­tup be­ty­de, at Magnus­sen at Pal­mer ryk­ker lidt frem i fel­tet.

Fre­dags-tra­e­nin­gen end­te med Re­naul­ter­ne langt til­ba­ge på tids­tag­nings­li­sten, men da jeg ef­ter­føl­gen­de tal­te med bå­de Magnus­sen og Pal­mer, var de over­be­vi­ste om, at de vil­le va­e­re me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i kva­li­fi­ka­tio­nen i ef­ter­mid­dag.

Og med en for­nuf­tig kva­li­fi­ka­tion og lidt ka­os la­en­ge­re frem­me i fel­tet, er det ik­ke ure­a­li­stisk at drøm­me om et VM-po­int el­ler to PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.