La Flam­me Ups

Det gik galt. Men det kun­ne va­e­re gå­et helt galt, da én-ki­lo­me­ter-po­r­ten, ’La Flam­me Rou­ge’, styr­te­de ned over en ryt­ter på gårs­da­gens eta­pe

BT - - TOUR DE FRANCE - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Et helt uvir­ke­ligt sce­na­rie ud­spil­le­de sig kort før 7. eta­pes mål­streg i Lac de Pay­ol­le. Na­er­me­re be­stemt én ki­lo­me­ter før mål­stre­gen. La Flam­me Rou­ge – den op­pu­ste­li­ge po­rt, der sig­na­le­rer, at der nu kun er 1.000 me­ter til­ba­ge – tab­te plud­se­lig luf­ten og styr­te­de sam­men over stak­kels Adam Ya­tes (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), der hav­de slå­et et lil­le hul ned til fa­vo­rit­fel­tet. For­in­den hav­de et par af dagens ud­bry­de­re – her­i­blandt dagens eta­pe­vin­der, Ya­tes’ bri­ti­ske lands­mand Step­hen Cum­m­ings (Team Di­men­sion Da­ta), kørt un­der po­r­ten og blev der­med ik­ke fan­get i miséren.

Ef­ter at ha­ve sun­det sig i hold­bus­sen kom en sta­dig let­te­re cho­ke­ret Adam Ya­tes ud til de ven­ten­de jour­na­li­ster. Han hav­de få­et sy­et fi­re sting på sin ha­ge. Og det var sta­dig re­ster af blod rundt­om­kring i hans an­sigt. Ya­tes’ ene skul­der hang lidt, en lang hud­af­skrab­ning løb ned langs høj­re al­bue, og det ene lår var pak­ket ind i ban­da­ge.

In­gen chan­ce for at re­a­ge­re

Ska­der­ne be­kym­re­de ik­ke den se­je bri­te. Han var mest af alt ae­r­ger­lig over at ha­ve mis­set en op­lagt chan­ce for at kom­me i lø­bets hvi­de ung­dom­strø­je. Tro­e­de han.

»Jeg er lidt for­slå­et, men jeg er okay. Jeg er me­re skuf­fet. Men hvad kan man gø­re? Jeg hav­de in­gen chan­ce for at nå at re­a­ge­re, da po­r­ten plud­se­lig va­el­ter ned over mig. Jeg er glad for, at det ik­ke ske­te på en sprin­te­r­e­ta­pe, hvor vi hav­de kørt 70-80 km/t,« sag­de han.

»Jeg kan fak­tisk ik­ke forta­el­le, hvad der ske­te. Jeg hav­de et halvt se­kund til at sma­ek­ke brem­ser­ne i, og det var ik­ke nok. Så jeg ban­ke­de ba­re ind i po­r­ten. Og det na­e­ste, jeg kan hu­ske, er, at jeg lig­ger på as­fal­ten,« til­fø­je­de Adam Ya­tes, der dog ik­ke var bit­ter på løbs­ar­ran­gø­rer­ne.

»Nej nej, hvad kan det nyt­te? Vi skal ba­re vi­de­re.«

Men ’Flam­me’-far­cen fik en lyk­ke­lig af­slut­ning for Ya­tes. Løbs­jury­en be­slut­te­de ef­ter­føl­gen­de at la­de ti­den fra tre ki­lo­me­ter-po­r­ten ta­el­le. Der­med fik Ya­tes til­delt et se­kund, og det er nok til, at han i dag kø­rer i den hvi­de ung­dom­strø­je.

Ve­te­ra­nens stør­ste triumf

Dagens eta­pe­vin­der, 35-åri­ge Step­hen Cum­m­ings, slap alt­så for ’La Flam­me Rou­ge¨’-dra­ma­et og sik­re­de sig en flot eta­pe­sejr ef­ter at ha­ve lig­get i ud­brud det me­ste af da­gen. Den bri­ti­ske ve­te­ran vandt og­så en eta­pe i sid­ste års Tour de Fran­ce, men gårs­da­gens triumf var iføl­ge Step­hen Cum­m­ings selv hen­tet på en hyl­de hø­je­re op­pe.

»Af al­le mi­ne sej­re er det­te nok den bedste. Tou­ren er Tou­ren, og det er spe­ci­elt. Jeg be­hø­ve­de ik­ke at jag­te en sejr i år. Jeg har haft an­dre be­tin­gel­ser end sid­ste år. Jeg star­te­de Tou­ren som hja­el­per for Mark (Ca­ven­dish, red.), som er så stor en vin­der og in­spira­tion,« sag­de Cum­m­ings ef­ter­føl­gen­de.

Jeg er glad for, at det ik­ke ske­te på en sprin­te­r­e­ta­pe, hvor vi hav­de kørt med 70-80 km/t Adam Ya­tes

FO­TO: AFP

At ’La Flam­me Rou­ge’ tab­te pu­sten til stor ge­ne for ryt­ter­ne, skyld­tes, at en til­sku­er ved et uheld rev led­nin­gen ud af den ge­ne­ra­tor, som sør­ger for luft til po­r­ten, med sit ba­el­te. Det op­ly­ste løbs­ar­ran­gø­rer­ne i går iføl­ge Cycling­news. Uhel­det ko­ste­de Adam Ya­tes (ind­sat) fi­re sting i ha­gen og en for­slå­et krop, men han kan trø­ste sig med den hvi­de trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.