Mørkøv som født på ny

BT - - TOUR DE FRANCE - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Ved fo­den af Col d’Aspin tril­le­de en ek­stremt let­tet Ka­tusha-ryt­ter ned til sin rø­de hold­bus. Han smil­te na­e­sten me­re, end den lil­le dreng i en Mo­vistar-trø­je, som var så hel­dig at få en au­to­graf fra sin sto­re helt, Nairo Qu­in­ta­na, for­an na­bo­hol­dets bus. Ryt­te­ren er dansk og hed­der Mi­cha­el Mørkøv. På 7. eta­pe gjor­de dan­ske­ren sto­re frem­skridt, og han ser nu langt me­re po­si­tivt på de kom­men­de da­ge, end han gjor­de for få da­ge si­den.

»Jeg føl­te mig som en helt an­den cy­kel­ryt­ter,« sag­de Mi­cha­el Mørkøv og sat­te sin drik­ke­dunk op til mun­den.

Bag­grun­den for Mi­cha­el Mør­køvs lettelse er til at for­stå. Mørkøv styr­te­de vold­somt på 1. eta­pe i Tou­ren, og på de ef­ter­føl­gen­de eta­per hang hans fort­sat­te del­ta­gel­se i Tou­ren i en over­or­dent­lig tynd tråd, for­di han ka­em­pe­de med et tra­elår.

Bres­chel med i ud­brud

Ska­den ser nu ud til at va­e­re gå­et i sig selv, i hvert fald na­e­sten.

»Jeg har gjort sto­re frem­skridt, og jeg hav­de end­da mu­lig­hed for at hja­el­pe hol­det. På et tids­punkt hen­te­de jeg fla­sker ne­de fra en af ser­vi­ce­bi­ler­ne, og jeg holdt Rod­ri­gu­ez (Jo­aquim, red.) ude af si­de­vin­den før Col d’Aspin. Jeg tror godt, at jeg kan kla­re de na­e­ste to da­ge,« sag­de Mi­cha­el Mørkøv med hen­vis­ning til de to bar­ske bjer­ge­ta­per, som ven­ter i ho­ri­son­ten.

Mi­cha­el Mørkøv kun­ne for­la­de dagens eta­pe med op­rejst pan­de, og det sam­me kun­ne kol­le­ga­en Mat­ti Bres­chel fra Can­non­da­le-Dra­pac-hol­det.

Bres­chel gik i ud­brud tid­ligt på eta­pen og fik vist sig frem, men han kun­ne ik­ke føl­ge med folk som Vin­cen­zo Ni­ba­li og eta­pe­vin­de­ren Step­hen Cum­m­ings, som stak af sted på af­slut­nin­gen.

FO­TO: NTB

Mi­cha­el Mørkøv har haft en hård Tour-start, men ny lys­ner det for dan­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.