Bri­an Holm

BT - - TOUR DE FRANCE -

hold­kam­me­rat med Bjarne Riis på Tele­kom »Vo­res hold er egent­lig delt op i tre grup­per. Der er Bjarne, Henn og jeg. Un­ge Jan Ul­l­rich, der i sid­ste øje­blik er kom­met med til Tou­ren i ste­det for Pe­ter Me­i­nert, pas­ser sig selv. Han er en sød fyr, der er go­de ven­ner med al­le. Og så er der ty­sker-kla­nen med Rolf Al­dag, sprin­ter­stjer­nen Erik Za­bel, Jens Hep­pner og Udo Bölts - og de sy­nes, at det er det va­er­ste i ver­den, at Bjarne se­ri­øst tror, at han kan vin­de Tour de Fran­ce. For dem hand­le­de det he­le om, at vi skul­le vin­de mas­ses­pur­ter for Za­bel. Der er ik­ke me­gen hja­elp at hen­te fra dem. Fak­tisk er der ret dår­lig stem­ning på hol­det. Da Za­bel vin­der sin før­ste eta­pe, får han sam­ti­dig svi­net Bjarne og mig til. Vi har ik­ke hjul­pet ham nok, si­ger han...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.