Slut med gem­me­le­gen

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ru­ten

Ef­ter gårs­da­gens før­ste dag i Py­re­na­e­er­ne, bli­ver sva­er­heds­gra­den li­ge skru­et en tand el­ler to i vej­ret i dag. He­le fi­re sto­re bjer­ge ven­ter ryt­ter­ne på Tou­rens 8. eta­pe, in­den der er mål i Bagnères­de-Lu­chon. Til at be­gyn­de med er ter­ra­e­net dog for­holds­vis fladt. Det er så­le­des ik­ke før po­ints­pur­ten i Esquièze-Sère, at det for al­vor be­gyn­der at gå opad. Det gør det så til gen­ga­eld og­så med stil.

Det my­ti­ske Tour de Fran­ce-pas, Col du Tour­ma­let, er det før­ste bjerg uden for ka­te­go­ri i årets ud­ga­ve. De 19 km mod top­pen sti­ger i gen­nem­snit med 7,4 pct., hvoraf spe­ci­elt de sid­ste tre ki­lo­me­ter er rig­tig stej­le. Da man­ge ryt­te­re vil va­e­re in­ter­es­se­ret i at kom­me i ud­brud i dag, kan det sag­tens ta­en­kes, at det ik­ke bli­ver før fel­tet ram­mer Tour­ma­let, at en grup­pe en­de­lig kom­mer af­sted. Isa­er for­di, sprin­ter­ne sik­kert og­så ger­ne vil hol­de det sam­let, så de kan kø­re om po­int til den grøn­ne trø­je, in­den det be­gyn­der at gå opad.

Fra top­pen af Tour­ma­let er der li­ge un­der 100 km til mål. Ef­ter en lang ned­kør­sel når fel­tet for­plej­nings­zo­nen i La Séou­be, hvor na­e­ste stig­ning be­gyn­der. Hourquet­te d’An­cizan er 8,2 km lang og sti­ger med 4,9 pct. i snit. En kort ned­kør­sel in­den top­pen gør dog, at stig­nings­pro­cen­ten sny­der en smu­le. I prak­sis er op­kørs­len så­le­des hår­de­re end de 4,9 pct., der står i løbs­bo­gen. Det aen­drer dog ik­ke på, at den­ne ka­te­go­ri 2 stig­ning er den let­te­ste af dagens fi­re bjer­ge, hvis man da kan til­la­de sig at snak­ke om let­te stig­nin­ger i Py­re­na­e­er­ne.

Med 50 km igen ta­ger ryt­ter­ne fat på de 10,7 km op mod top­pen af Col de Val Lou­ron-Azet. De før­ste to ki­lo­me­ter er ik­ke sa­er­ligt stej­le, men de re­ste­ren­de ot­te sti­ger med 7-9 pct. Hvis et hold tør spil­le ud al­le­re­de på Col de Val Lou­ronAzet, kan man vir­ke­lig la­ve ra­va­ge, da ned­kørs­len hel­ler ik­ke er nem med man­ge hår­nå­lesving. Når ryt­ter­ne kom­mer ned i da­len, er der et gan­ske kort fladt styk­ke, in­den dagens sid­ste stig­ning be­gyn­der.

Fi­na­len

Col de Pey­resour­de sti­ger i gen­nem­snit med 7,8 pct. over de 7,1 km mod top­pen. Det er en me­get kon­stant op­kør­sel uden mu­lig­hed for li­ge at få pu­sten, hvis man skul­le kom­me i pro­ble­mer. Hvis fa­vo­rit­ter­ne ik­ke har rørt på sig in­den da, vil der med ga­ran­ti kom­me an­greb her. Nu kan de ik­ke gem­me sig la­en­ge­re. Fra top­pen er der kun 15,5 km til mål. Ned­kørs­len er ik­ke spe­ci­elt sva­er, men da der mel­des om mu­lig­hed for bå­de regn og tor­den, kan der må­ske kom­me dra­ma al­li­ge­vel. Først når ryt­ter­ne kø­rer ind i Bagnères­de-Lu­chon, fla­der det ud de sid­ste to ki­lo­me­ter mod mål.

Fa­vo­rit­ter­ne

Li­ge­som på gårs­da­gens eta­pe kan det sag­tens ta­en­kes, at et sta­er­kt ud­brud for­mår at hol­de he­le vej­en. Det bli­ver dog be­ty­de­ligt sva­e­re­re for lyk­ke­rid­der­ne at hol­de fa­vo­rit­ter­ne bag sig, da ter­ra­e­net som be­skre­vet er langt hår­de­re i dag, end vi tid­li­ge­re har set. Højst sand­syn­ligt kom­mer ud­brud­det ik­ke af­sted, før de ram­mer Tour­ma­let. Her­ef­ter af­ha­en­ger det så af, hvor me­get Mo­vistar og Team Sky vil in­ve­ste­re i fø­rings­ar­bej­det. Hvis al­le ryt­ter­ne i front er langt ef­ter i klas­se­men­tet, er det be­stemt ik­ke uta­en­ke­ligt, at fa­vo­rit­ter­ne igen la­der eta­pe­sej­ren gli­de sig af ha­en­de.

Selv hvis de sto­re klas­se­ments­fa­vo­rit­ter en­der med at skul­le kø­re om sej­ren, er ik­ke nød­ven­dig­vis gi­vet, at det bli­ver Chris Froo­me (Team Sky) el­ler Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar), der kom­mer til at kryd­se stre­gen først. På trods af de man­ge stig­nin­ger er det vig­tigt at hu­ske på, at eta­pen slut­ter ef­ter en ned­kør­sel. Fi­na­len pas­ser så­le­des me­get bed­re til en ryt­ter som Ro­main Bar­det (Ag2r), der ik­ke er ban­ge for an­gri­be, og sam­ti­dig kø­rer fa­bel­ag­tigt nedad. Der­u­d­over er Bar­det hel­ler ik­ke helt sløv i en spurt i en min­dre grup­pe. Han slår ik­ke Alejan­dro Val­ver­de (Mo­vistar) el­ler Dan Mar­tin (Etixx-Qu­i­ck­Step), men hvis han kan kom­me af med de eks­plo­si­ve ryt­te­re, er der helt sik­kert go­de vin­der­chan­cer for Bar­det.

Ef­ter en sen punk­te­ring ko­ste­de ham tid al­le­re­de på 2. eta­pe, må Ri­chie Por­te va­e­re ek­stra op­sat på at ta­ge tid til­ba­ge på de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter så hur­tigt som mu­ligt. Selv­om BMC har fø­rer­trøj­en, ved de godt, at det ik­ke er Greg Van Aver­ma­et, de skal sa­et­te de­res lid til i det sam­le­de klas­se­ment. Det hand­ler for­sat ude­luk­ken­de om Tejay Van Gar­de­ren og Por­te. Per­son­ligt vil­le jeg ik­ke bli­ve over­ra­sket, hvis den lil­le tas­ma­ner for­søg­te et an­greb på Col de Pey­resour­de. Han har na­e­sten to mi­nut­ter op til Qu­in­ta­na og Froo­me i klas­se­men­tet, og er der­med nok ik­ke den før­ste ryt­ter, de vil re­a­ge­re på. Ef­ter fle­re sa­e­so­ner som tro­fast hja­el­per for Froo­me er det hel­ler ik­ke uta­en­ke­ligt, at Team Sky-kap­ta­j­nen la­der Por­te få et lil­le hul, da han i øje­blik­ket ik­ke er en di­rek­te trus­sel til fø­rer­trøj­en.

Hvis et hold tør spil­le ud al­le­re­de på Col de Val Lou­ron-Azet, kan man vir­ke­lig la­ve ra­va­ge, da ned­kørs­len hel­ler ik­ke er nem med man­ge hår­nå­lesving

Out­si­der­ne

Hvis et ud­brud en­der med at hol­de hjem, skal vi igen kig­ge ef­ter dyg­ti­ge kla­tre­re, der al­le­re­de er ude af klas­se­men­tet. Det kun­ne bl.a. va­e­re ryt­te­re som Lu­is León San­chez (Asta­na), Rui Cos­ta (Lam­pre), Ru­ben Pla­za (Ori­ca-Bi­keExhan­ge), Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff), Mi­kel Lan­da (Team Sky) og Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM Cycling). Der­u­d­over er det og­så va­erd at be­ma­er­ke, at der er 50 bjerg­po­int at hen­te, hvis man kom­mer først over al­le fi­re stig­nin­ger i dag. Det be­ty­der, at Tho­mas De Gendt (Lot­to Sou­dal) med ga­ran­ti vil va­e­re ivrig ef­ter at kom­me i ud­brud og for­sva­re sin fø­ring i bjerg­kon­kur­ren­cen. Fak­tisk var De Gendt før­ste mand over Col de Pey­resour­de, da stig­nin­gen var på me­nu­en i 2013. Den­gang kør­te man dog de tre sid­ste stig­nin­ger i om­vendt ra­ek­ke­føl­ge. Det var og­så da­gen, hvor Jakob Fuglsang blev slå­et på stre­gen af Dan Mar­tin. Hvis vi ta­ger de dan­ske bril­ler på, kan vi jo hå­be, at Fuglsang får lov af Asta­na til at gå i ud­brud igen og re­van­che­re sig. Hvis ik­ke, er Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neo) nok det bedste bud på dansk suc­ces. Han er end­da tid­li­ge­re ble­vet num­mer to i Bagnères­de-Lu­chon ef­ter et langt ud­brud. Den dag vandt Tho­mas Vo­eck­ler (Di­rect Ener­gie) som og­så må reg­nes blandt ud­brud­skan­di­da­ter­ne i dag – selv­om han er kom­met op i åre­ne.

MIKKEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Der har indtil nu ik­ke va­e­ret man­ge du­el­ler på Frank­rigs bjergskrå­nin­ger mel­lem Tou­rens fa­vo­rit­ter som Chris Froo­me (th.), Al­ber­to Con­ta­dor (tv.), Nairo Qu­in­ta­na og lø­bets øv­ri­ge klas­se­ments-ryt­te­re med po­di­edrøm­me. Men fra i dag er det slut med at gem­me sig for de sto­re ka­no­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.