PSYKOLOGEN

De fle­ste drik­ker lidt me­re om som­me­ren. Det på­vir­ker hu­mø­ret, men be­hø­ver ik­ke at øde­la­eg­ge den go­de stem­ning

BT - - INDHOLD -

Al­ko­hol for­sta­er­ker tan­ker og fø­lel­ser

Sommer er grill- og festival-tid. Mu­sik­ken, stem­nin­gen og det go­de vejr får de fle­ste til at smi­de ha­em­nin­ger­ne en lil­le smu­le me­re end til hver­dag. Vi ta­ger ger­ne et ek­stra glas rød­vin el­ler en fa­døl me­re i so­len. Men va­er be­vidst om, at al­ko­hol på­vir­ker dit hu­mør og di­ne tan­ker. Al­ko­hol har som re­gel en boo­sten­de ef­fekt på vo­res stem­nings­le­je og hu­mør. Er du i for­vej­en glad og i godt hu­mør, vil al­ko­ho­len boo­ste den­ne

Al­ko­hol fø­lel­se, og du op­le­ver at bli­ve i end­nu bed­re hu­mør. Ef­fek­ten af

har som al­ko­hol er dog me­get af­ha­en­gig af, om du har en be­kym­ret el­ler me­re

re­gel en grub­len­de per­son­lig­hed. Er du et ro­ligt og for­holds­vis

boo­sten­de ef­fekt ube­kym­ret ge­myt, bli­ver du end­nu me­re glad i lå­get, når du får al­ko­hol.

på vo­res stem­nings­le­je Er du den be­kym­re­de ty­pe, der har ten­dens til at be­kym­re dig og hu­mør om f.eks. ver­dens ufred, syg­dom el­ler mo­ster An­nas ke­mo­be­hand­ling, vil al­ko­hol ty­pisk ha­ve en be­ro­li­gen­de ef­fekt på uro­en og ang­sten. For al­ko­ho­len vir­ker angst­da­em­pen­de og af­stres­sen­de på ’Hvad-nu-hvis-be­kym­rin­ger­ne’.

Ag­gres­si­ve el­ler vol­de­li­ge

Men pas på, hvis du er den me­re grub­len­de ty­pe, hvor spørgs­mål, der ind­le­des med ’Hvor­for’, fyl­der i ho­ve­d­et. Det kan va­e­re spørgs­mål som: ’Hvor­for ig­no­re­rer mi­ne fora­el­dre mig?’. ’Hvor­for kan jeg ik­ke fin­de en ka­e­re­ste?’. ’Hvor­for kan min chef ik­ke li­de mig?’. Den ty­pe grub­le­ri­er ska­ber ty­pisk et øget trist­heds-, ir­ri­ta­tions- el­ler vre­des-ni­veau. Er du grub­ler­ty­pen, vil al­ko­hol ha­ve en boo­sten­de ef­fekt på tan­ke­myl­de­ret. Det vil si­ge, at pro­cen­ter­ne øger din gruble­ten­dens, så du bli­ver me­re trist, håb­løs el­ler vred. Det er for­kla­rin­gen på, at man­ge bli­ver me­re ag­gres­si­ve el­ler vol­de­li­ge, når de drik­ker al­ko­hol.

Der­for kan der va­e­re god grund til li­ge at tjek­ke din stem­ning, in­den du ta­ger et par ek­stra fa­døl. Har du ho­ve­d­et fyldt af fru­stra­tio­ner, kan det va­e­re en god idé at drik­ke min­dre, hvis du øn­sker at be­va­re den go­de stem­ning og ik­ke bli­ve alt for ag­gres­siv el­ler trist. Er du der­i­mod på for­hånd be­kym­ret el­ler af­slap­pet og glad, kan du gi­ve den lidt me­re gas i by­en – og op­le­ve en me­re af­slap­pen­de og gla­e­des­ska­ben­de boo­ster-ef­fekt.

Husk at al­ko­hol al­drig bør bru­ges som stra­te­gi til at hånd­te­re ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser. Nok be­gra­en­ses be­kym­rin­ger­ne mid­ler­ti­digt, men du kan va­e­re sten­sik­ker på, at de ven­der til­ba­ge igen – med ek­stra styr­ke – når du er ae­d­ru. Laer der­for ved egen hja­elp at be­gra­en­se di­ne be­kym­rin­ger ved at la­de tan­ker­ne va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.