TE­MA

Na­tu­ren ta­ler til ur­men­ne­sket i os. Den har en be­ro­li­gen­de ef­fekt og vir­ker af­stres­sen­de, uan­set om vi ro­der i jor­den i egen ha­ve, plan­ter i pot­ter på al­ta­nen el­ler går en tur i sko­ven

BT - - INDHOLD - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen | btwe­e­kend@bt.dk Fo­to Jens Nør­gaard Lar­sen

Find den in­dre ro – ude i ha­ven

Det kan va­e­re sva­ert at fin­de ba­lan­cen mel­lem travlhed og af­slap­ning i en travl hver­dag. »De­ad­li­nes og travlhed sa­et­ter krop­pen i hø­je­ste alarm­be­red­skab. Bli­ver til­stan­den per­ma­nent, ri­si­ke­rer vi at bra­en­de sam­men,« si­ger Eva Bro­by Jo­han­sen, der er psy­ko­log, yo­ga­la­e­rer og ha­ve­te­ra­pe­ut med spe­ci­a­le i mind­ful me­di­ta­tion i na­tu­ren.

Det er vig­tigt at pri­o­ri­te­re pau­ser og re­sti­tu­tion – og det kan na­tu­ren hja­el­pe os med.

»Man ved, at bl.a. den grøn­ne far­ver vir­ker be­ro­li­gen­de på os,« si­ger hun.

Fak­tisk be­vi­ser et ame­ri­kansk for­søg, at blod­gen­nem­strøm­nin­gen i de de­le af hjer­nen, der er mest ak­ti­ve, når vi be­kym­rer os, blev mar­kant lang­som­me­re hos en grup­pe for­søgs­per­so­ner, ef­ter at de hav­de gå­et tur i en park med tra­e­er, blom­ster og gra­es. Li­ge­som for­søgs­per­so­ner­ne ef­ter tu­ren gav ud­tryk for fa­er­re be­kym­rin­ger og ne­ga­ti­ve tan­ker end de hav­de haft før gå­tu­ren.

Stress af

At lig­ge på et ta­ep­pe og kig­ge op i tra­e­kro­ner­ne, at stu­de­re en far­ve­strå­len­de som­mer­fugl, el­ler at føl­ge en spi­res ud­vik­ling fra frø til plan­te fuld af sol­mod­ne to­ma­ter, er ren af­stres­ning. Det hand­ler om at tra­e­ne sin op­ma­er­k­som­hed.

»Vi kan va­e­re op­ma­er­k­som­me på to må­der. Den så­kaldt ’må­l­ret­te­de op­ma­er­k­som­hed’ er be­gra­en­set og kra­e­ver ener­gi. Det er den form for kon­cen­tra­tion, vi bru­ger, når vi skal hånd­te­re sto­re ma­eng­der in­for­ma­tion og lø­se op­ga­ver i hver­da­gen og ar­bejds­li­vet. Den ’spon­ta­ne op­ma­er­k­som­hed’ der­i­mod er ube­gra­en­set, kra­e­ver ik­ke ener­gi og er sam­ti­dig stres­s­re­du­ce­ren­de. Det er dén, der sti­mu­le­res i tryg­ge na­tu­rom­gi­vel­ser,« si­ger Ma­rie Le­er Jør­gen­sen, der er ma­ster i na­tur, sund­hed og ha­ver. Hun ar­bej­der bl.a. med at ind­ret­te grøn­ne ude­rum, der frem­mer livskva­li­te­ten.

Den sto­re va­ri­a­tion og de man­ge san­se­ind­tryk i form af ly­de, lug­te, far­ver og møn­stre, som vi mø­der i na­tu­ren el­ler i ha­ven, af­le­der os og gi­ver hjer­nen en vel­kom­men pau­se.

At det vir­ker, er der fle­re ek­semp­ler på. Bl.a. et ja­pansk forsk­nings­pro­jekt, hvor del­ta­ger­ne blev sendt ud at gå i hen­holds­vis skov og by. De fy­si­o­lo­gi­ske aen­drin­ger hos for­søgs­per­so­ner­ne var ty­de­li­ge. Ind­hol­det af stresshor­monet kor­ti­sol faldt ef­ter 15 mi­nut­ter med 16 pct., mens blod­tryk­ket faldt med to pct. Men kun hos de del­ta­ge­re, der gik tur i sko­ven.

»Na­tu­ren ta­ler til os på en helt sa­er­lig må­de. I na­tu­ren kan vi slap­pe af og fin­de ro i tryg­ge om­gi­vel­ser ved at kig­ge på plan­ter og rø­re ved jor­den, som vi er ta­et for­bun­det med. Det sker ik­ke, når vi går en tur i by­en og kig­ger på en byg­ning el­ler no­get an­det men­ne­ske­skabt. Når vi pri­o­ri­te­rer at kom­me ud i na­tu­ren (og sluk­ker mo­bi­len, så der ik­ke er no­gen, der kan få fat i os), fal­der ner­ve­sy­ste­met til ro. Det har vi brug for,« si­ger Eva Bro­by Jo­han­sen og for­kla­rer, hvor­dan det er ner­ve­sy­ste­met, der er ak­ti­ve­ret, når vi er stres­se­de.

Stress sli­der

»Når vo­res for­far mød­te en bjørn, var han i livs­fa­re og hav­de brug for at hand­le hur­tigt. I dag mø­der vi in­gen bjør­ne, men til gen­ga­eld mas­ser af ar­bejds­op­ga­ver og et va­eld af an­dre ting, der gør, at vi er i alarm­be­red­skab. Det be­ty­der, at det sym­pa­ti­ske ner­ve­sy­stem ak­ti­ve­res, vo­res san­ser ska­er­pes, og krop­pen fri­gi­ver adre­na­lin og suk­ker­stof­fer, så vi får me­re ener­gi. Er vi i den stres­se­de til­stand for la­en­ge, sli­der det på krop­pen, li­ge­som det sva­ek­ker vo­res im­mun­for­svar,« si­ger Eva Bro­by Jo­han­sen.

Skal vi und­gå at gå ned med stress, har vi brug for re­sti­tu­tion. Vi har brug for at ska­be ba­lan­ce og sør­ge for, at og­så det pa­ra­sym­pa­ti­ske ner­ve­sy­stem, der er det be­ro­li­gen­de, bli­ver ak­ti­ve­ret.

Vo­res for­fa­ed­re var ja­e­ge­re og sam­le­re, der le­ve­de i ta­et kon­takt med na­tu­ren. Når na­tu­ren har så gavn­lig en ef­fekt på os, hand­ler det iføl­ge Eva Bro­by Jo­han­sen om no­get ur­men­ne­ske­ligt.

»Det kan godt va­e­re, vi det se­ne­ste par hund­re­de år har gen­nem­gå­et en enorm ud­vik­ling bå­de tek­no­lo­gisk og kul­tu­relt, men den fyl­der ik­ke me­get, når man ser på det sam­le­de tids­per­spek­tiv. Na­tu­ren for­lan­ger ik­ke no­get af os og stil­ler in­gen krav. Den til­la­der os at slip­pe pra­e­sta­tio­ner­ne og ba­re va­e­re,« for­kla­rer Eva Bro­by Jo­han­sen.

Net­op for­di na­tu­ren ik­ke kra­e­ver no­get af os, kan vi fin­de en ro langt va­ek fra com­pu­te­re, to do li­ster og tan­ke­ra­ek­ker, der har det med at fyl­de ho­ve­d­et til bri­ste­punk­tet.

»For­di de ne­ga­ti­ve fø­lel­ser ik­ke får lov at fyl­de, op­står mu­lig­he­den for at ta­en­ke helt nye tan­ker. Na­tu­ren fjer­ner os fra stress og jag, og så bli­ver der plud­se­lig plads og over­skud til at ta­en­ke an­der­le­des og få ting til at fal­de på plads. Pro­blem­stil­lin­ger bli­ver til at over­skue, for­di man rent fak­tisk får luft til det. Man kan se at: ’Nå ja, det er så­dan jeg skal gri­be det an’. Man får kraft og ny ener­gi,« si­ger Ma­rie Le­er Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.