LE­NE HANSSON

BT - - INDHOLD -

Kom sund gen­nem som­me­ren

Må­ske for­bin­der du ik­ke som­mer­hus­fe­ri­en med sund­hed, men det kan sag­tens la­de sig gø­re at få en mas­se sund­hed og mo­tion ind li­ge net­op dér.

Din krop og sja­el vil el­ske dig for det – og du und­går at va­e­re helt ud­kørt, når du igen skal be­gyn­de på job. Min egen fe­rie i som­mer­hu­set er pra­e­get af sund mad – med få und­ta­gel­ser i form af en la­ek­ker is. Jeg sør­ger for at be­va­e­ge mig dag­ligt, så pul­sen kom­mer op. Det kan nem­lig godt be­ta­le sig at ’hol­de sig i gang’ gen­nem som­me­ren. For bi­virk­nin­gen af en lidt for sød, fed og doven sommer sa­et­ter sit pra­eg på bå­de din va­egt og dit ener­gi­ni­veau langt ind i ef­ter­å­ret.

Ot­te fe­ri­e­fif

Det­te kan du gø­re i fe­ri­en – uden at øde­la­eg­ge hyg­gen og af­slap­nin­gen:

Til­byd at hen­te mor­gen­mad hos køb­man­den – må­ske kan du cyk­le, gå el­ler lø­be/lun­te der­ned. Den dag­li­ge ba­de­tur kan sup­ple­res med, at du svøm­mer langs med stran­den og sa­et­ter mål for dig selv. Må­ske skal du svøm­me 1 km pr. dag el­ler 5 km om ugen? Bli­ver det for me­get at tra­e­ne f.eks. en hel ti­me hver dag, så del tra­e­nin­gen op i en­ten 2 x 30 mi­nut­ter el­ler 3 x 20 mi­nut­ter.

Tag en lø­be­tur på stran­den i ste­det for på vej­en og for­bra­end fle­re kal­o­ri­er på grund af san­dets mod­stand. Du kan og­så ta­ge to fyld­te so­da­vands­fla­sker med som hånd­va­eg­te. Den ek­stra va­egt på­vir­ker din for­bra­en­ding.

Brug trap­pen på ba­de­bro­en til at tra­e­ne bå­de din kon­di­tion, ud­hol­den­hed og styr­ke.

Leg på stran­den med di­ne børn. Spil f.eks. bea­ch­vol­ley, rund­bold, fod­bold, fris­bee el­ler leg i vandet med en bold.

Lav en ud­flugt, hvor ak­ti­vi­tet er i fo­kus. Ar­ran­ger f.eks. et ori­en­te­rings­løb, el­ler plan­la­eg en spa­en­den­de gå­tur i sko­ven med op­ga­ver, der kra­e­ver, at al­le ud­for­drer sig selv med en sports­gren.

El­ler brug fe­ri­en til at af­prø­ve en ny sport. Det kun­ne va­e­re ten­nis, sur­fing, mo­un­tain­bi­ke el­ler f.eks. yo­ga. Må­ske fin­der du no­get, du bli­ver så glad for, at du vil fort­sa­et­te ef­ter fe­ri­en.

Tre om mad

Dyr­ker du mo­tion i din fe­rie, er der en sand­syn­lig­hed for, at du kan hol­de va­eg­ten, til trods for en ek­stra is el­ler et glas hvid­vin i ny og nae. Vil du gø­re end­nu me­re, kan du og­så aen­dre lidt på ko­sten.

Kør fifty fifty. Hold dig hver an­den dag fra al­ko­hol, hvidt brød, kar­to­f­ler, hvi­de ris el­ler an­dre kul­hy­dra­ter.

Sørg for en dag om ugen kun at spi­se ’rå mad’, det vil si­ge mad, der ik­ke er var­me­be­hand­let. Det kan f.eks. va­e­re: Sa­la­ter, grønt­sa­ger, frug­ter, smoo­t­hies, kol­de sup­per, ur­te­te, vand m.m.

Spis kun ’stor mor­gen­mad med det he­le’ to gan­ge om ugen. De an­dre fem da­ge kan du spi­se frugt, grønt­sa­ger og drik­ke vand.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.