FLEM­M­ING TOFT

TV2s EM-eks­pert Mi­ster ’Hut­te­li­hut’ – ali­as Flem­m­ing Toft – er vild med selv­til­lid, men bry­der sig ik­ke om selv­til­stra­ek­ke­lig­hed

BT - - INDHOLD - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk Fo­to: Per Ar­ne­sen

’C.V. Jør­gen­sen er al­tid med’

Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string?

»At so­len vi­ser sit an­sigt. Solskin og børn er det mest livs­be­kra­ef­ten­de. Vi bli­ver gla­de­re, vi fyl­des med over­skud og ener­gi, vi ta­ler pa­e­ne­re til hin­an­den. Skul­dre­ne har nem­me­re ved at fal­de ned, når so­len skin­ner.«

Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre?

»Jeg har al­drig haft lyst til at ud­van­dre – Dan­mark er mit land, og her er over­ord­net dej­ligt. Men jeg sy­nes, det med­men­ne­ske­li­ge syn er for blindt, og at or­det ’frem­med’ er for brugt. Vi må al­drig ha­ve nok i os selv. Men ger­ne ha­ve selv­til­lid.«

Hvad er det se­ne­ste, du har la­est?

»Det var ’Hvor so­len gra­e­der’ af Puk Dams­gård. Hvor ér den fø­lel­ses­sta­erk og tan­ke­va­ek­ken­de. Des­u­den har jeg la­est Ste­ven Ger­rards selv­bi­o­gra­fi... Det skal man som Liverpool-glad.«

Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med?

»Jeg har lyst til at hånd­te­re ’Aisha’ af Jes­per Ste­in. Jeg la­e­ser ik­ke så me­get kri­mi­nal-lit­te­ra­tur, så jeg er spa­endt.«

Hvad lyt­ter du til for ti­den?

»Det er me­get va­ri­e­ret. Li­ge nu er det Ni­ck Ca­ve, Gre­gory Por­ter, Neil Yo­ung og Paul Si­mon. Der er ik­ke en egent­lig linje i mit mu­sik­valg, for jeg er nys­ger­rig. Men jeg har al­tid C.V. Jør­gen­sen i startblok­ken.«

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

»Som det kan ses, er min ’play­li­ste’ me­get bredt fav­nen­de. Blu­es el­ler stil­le ja­zz, når jeg ar­bej­der el­ler vil ha­ve skul­dre­ne ned, ro­ck op til heavy, hvis va­eg­ge­ne skal ha­ve de­res. Og 60er mu­sik, hvis tan­ker­ne skal slå en bag­la­ens kol­bøt­te.«

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

»Det var ’The Re­venant’ – jeg har sym­pa­ti for Leo­nar­do Di Caprio. Men jeg går egent­lig ik­ke så me­get i bif­fen, som jeg bur­de.«

Hvad er din fa­vo­rit­film?

»Det ly­der som et stan­dards­var. Men det bli­ver ’God­fat­her’ – den hol­der. Det sam­me (men på en helt an­den må­de) gør ’Blin­ken­de lyg­ter’. Jeg er vild med ka­rak­te­rer­ne og de­res spil. Ska­e­ve ty­per og ide­er er al­tid vel­kom­ne.«

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til?

»Det var Paul McCart­ney og Lars H.U.G. på Roskil­de – for et år si­den. Det er lidt tyndt, at der er gå­et et helt år uden fa­døl i pla­stik og svin­gen­de ar­me. Jeg må ta­ge mig sam­men...«

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

»Der har va­e­ret man­ge. Men kla­rest står ’Con­cert for Ge­or­ge Har­ri­son’ i Roy­al Al­bert Hall i Lon­don. Fi­re gut­ter i lo­ge med ser­ve­ring, et klas­se­sted og plud­se­lig stod al­le de sto­re ka­no­ner li­ge for øj­ne­ne af os. De – og vi – hav­de en fest. Det var smit­ten­de.«

Hvad ser du al­tid i tv?

»Nyhe­der – og en del sport – mest fod­bold. I det he­le ta­get li­ve-tv. Der er me­get at va­el­ge imel­lem, så man skal va­e­re selek­tiv.«

Hvad ser du al­drig i tv?

»Så­kald­te ’lege’ el­ler over­dre­vent pjat­te­de quizzer, hvor stu­di­e­va­er­ter­ne har nok i sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.