I

BT - - INTERVIEW -

Fo­to Nils Meilvang det sto­re telt blaf­re­de telt­du­gen blidt i bri­sen. Der var få se­kun­der til, at ta­ep­pet gik for årets Cir­kus­revy 2016. Ne­de i sa­len sum­me­de for­vent­nin­gens gla­e­de. Pre­mi­e­re­ga­ester­ne, som sad ta­et på rad og ra­ek­ke, var bl.a. fa­mi­lie og ven­ner til de med­vir­ken­de og kol­le­ger fra an­dre te­a­tre. Og så var der den rød­hå­re­de kvin­de på en af de for­re­ste ra­ek­ker. Hun hav­de sat sig godt til ret­te. Om lidt skul­le lan­dets in­te­gra­tions­mi­ni­ster med det flam­men­de blik og de skar­pe ud­mel­din­ger se sig selv pa­ro­di­e­ret på lan­dets stør­ste revys­ce­ne. Af årets de­butant.

Ba­ck­s­ta­ge ven­te­de de­butan­ten spa­endt. Den 32-åri­ge Li­se Baa­strup skul­le ind­ta­ge den tra­di­tions­ri­ge revys­ce­ne, hvor nav­ne som Dirch Pas­ser, Claus Ryskja­er, Lis­bet Da­hl og Ulf Pil­gaard har hen­ryk­ket det kra­es­ne pu­bli­kum. No­get af en mund­fuld for de fle­ste de­butan­ter, hvoraf an­dre før hen­de har ka­stet op af pre­mi­e­re­ner­ver. For pra­este­rer og le­ve­rer man ik­ke, får man kun én sa­e­son i teltet.

Men Li­se Baa­strup dir­re­de ik­ke af ner­ver.

»Så la­en­ge de (Lis­bet Da­hl og Tor­ben ’Tra­esko’ Pedersen, ledere af cir­kus­revy­en, har sagt, at jeg er be­ret­ti­get til at va­e­re her­u­de, så sto­ler jeg på det. Og kon­cen­tre­rer mig om mit ar­bej­de,« ly­der det prag­ma­tisk fra sil­ke­borg­gen­se­ren.

Ny i klas­sen

Li­se Baa­strup brød igen­nem som den kik­se­de, kejte­de og al­tid uhel­di­ge Hjør­dis i TV2-se­ri­en ’Ri­ta’. Se­ri­en gav Li­se Baa­strup det sto­re, fol­ke­li­ge gen­nem­brud, det som al­le nyud­dan­ne­de sku­e­spil­le­re drøm­mer om. Et gen­nem­brud, som na­er­mest ka­ta­pul­te­re­de hen­de ind i Cir­kus­revy­en.

Si­den pre­mi­e­ren i maj har hun va­e­ret den ’nye pi­ge i klas­sen’, som hver af­ten er til ek­sa­men. Men Li­se Baa­strup er hver­ken ban­ge for at ud­le­ve­re sig selv. El­ler for at va­e­re de­butant. Som lil­le­sø­ster til to brød­re har hun for la­engst la­ert, at hvis hun vil lege med de sto­re, bli­ver det på de­res vil­kår.

Den før­ste af­ten gik godt. Rig­tig godt – selv om In­ger Støj­berg sad så langt frem­me i sa­len, at hun og Li­se Baa­strup fik øjen­kon­takt un­der sket­chen, hvor Li­se Baa­strup gi­ver den fuld gas i van­lig cir­kus­revystil, iført ra­e­ve­rød paryk og sort kjo­le, mens ord om, hvad ud­la­en­din­ge i Dan­mark må (og i sa­er­de­les­hed ik­ke må) flød fra hen­de i en lind jysk strøm.

»In­ger (Støjb­jerg, gav mig thumbs up og smi­le­de så me­get,« forta­el­ler Li­se Baa­strup og til­fø­jer:

»Hvis de i ram­me al­vor kan si­ge de ting in­de på Bor­gen, Så kan jeg fand’me og­så stå og si­ge det for sjov i Cir­kus­revy­en.«

Det var ik­ke kun In­ger Støj­berg selv, der var yderst til­freds med pa­ro­di­en. An­mel­del­ser­ne ef­ter pre­mi­e­ren flød over med su­per­la­ti­ver om de­butan­ten.

»Li­se Baa­strup kla­rer sig stor­slå­et. Hun kan syn­ge, hun kan spil­le sku­e­spil, hun kan bli­ve i rol­len og hol­de ma­sken – selv når de an­dre gi­ver los og bli­ver pjat­te­de. Men hun er først og frem­mest ko­mi­ker med tå­rer bag smilet. En hu­mo­rist med tragisk un­der­to­ne. En klas­sisk klovn. Hvis hun fort­sa­et­ter så­dan, er en af de stør­re ko­me­ter i dansk show­bu­si­ness på vej,« skrev Ber­ling­s­ke. Mens Ek­stra Bla­det skrev:

»Li­se Baa­strup har fan­get et par af mi­ni­ste­rens mest ka­rak­te­ri­sti­ske tra­ek og gen­gi­ver dem vir­tuost.«

Det lå el­lers ik­ke i kor­te­ne, at Li­se Baa­strup skul­le bli­ve sku­e­spil­ler. Hun blev født som tred­je og sid­ste barn i en so­lid og sta­bil ker­ne­fa­mi­lie i Sil­ke­borg. Hun vok­se­de op med mor og far, der var hen­holds­vis bio­a­na­ly­ti­ker og bog­hol­der, og de to sto­re­brød­re, Sø­ren og Ras­mus, som er hen­holds­vis fem og ot­te år ae­l­dre end hen­de, i et af Sil­ke­borgs vil­lakvar­te­rer. Det var et hjem, hvor der blev talt, set og spil­let me­get fod­bold. Selv­føl­ge­lig støt­te­de man det lo­ka­le fod­bold­hold SIF, hvor man­ge af hjem­me­kam­pe­ne blev over­va­e­ret af Li­se Baa­strup, der sam­men med sin far og brød­re fra la­eg­ter­ne hep­pe­de på de lo­ka­le hel­te.

Ha­er­det lil­le­sø­ster

»Mi­ne brød­re sy­nes, det er fedt, at jeg er ble­vet sku­e­spil­ler. Men jeg tror hel­ler ik­ke, de hav­de reg­net med det. Men de har li­ge så stil­le fulgt med og er vildt stol­te over alt det go­de, der sker. Og sy­nes, at dét selv­føl­ge­lig har no­get med dem at gø­re,« smi­ler hun fif­figt.

Og det har det nok og­så. For selv om det er Li­se Baa­strup, der le­ve­rer va­ren på sce­nen el­ler la­er­re­det, har brød­re­ne nok en fin­ger med i spil­let.

Skul­le no­gen gå rundt i den vild­fa­rel­se, at man, for­di man er lil­le­sø­ster til to sto­re­brød­re, er for­ka­e­let. Så ta­ger de helt fejl.

»Jeg fik en mas­se ta­esk af mi­ne brød­re,« gri­ner hun og med­gi­ver, at beg­ge brød­re da har ty­ret sne­bol­de i ho­ve­d­et på de­res lil­le­søsters pla­ge­ån­der og har for­sva­ret hen­de, hvis nog­le dril­le­de. Men el­lers var der ’no mer­cy’.

Isa­er når brød­re­ne hav­de ven­ner med hjem­me, og lil­le­sø­ster vil­le va­e­re med til at lege el­ler spil­le bold. De sag­de of­te ja til hen­de, men le­gen var al-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.