’Tan­ker­ne fal­der på

BT - - TEMA -

»I an­dre sam­men­ha­en­ge kan jeg godt li­de geo­me­tri, men i min ha­ve skal der helst ik­ke va­e­re for man­ge li­ge linjer. Den må det ger­ne va­e­re lidt vildt­vok­sen­de og asym­me­trisk,« si­ger Ma­ri­an­ne Pors­borg, der selv har teg­net stien, der be­lagt med chaus­se­sten snor sig gen­nem for­ha­ven og helt be­vidst ta­ger et sving gen­nem et blom­ster­bed.

Stien ap­pel­le­rer til at gå på op­da­gel­se og for­svin­de ind i en an­den ver­den. Og det er i høj grad så­dan, Ma­ri­an­ne Pors­borg bru­ger sin ha­ve. Den ud­vik­ler sig he­le ti­den i takt med, at nye be­hov op­står. Det gam­le gyn­ge­sta­tiv må snart vi­ge plad­sen til for­del for en hyg­ge­krog med kys­se­ba­enk, og på ter­ras­sen står en spand med la­ven­de­ler, som hun har få­et af en na­bo, og som der skal fin­des en god plads til – og så drøm­mer hun om en duf­ten­de ro­sen­ha­ek.

»Jeg er ik­ke til hver­ken Tour de Fran­ce el­ler EM, men jeg ny­der at gå her­u­de om af­te­nen og hyg­ger mig med at pluk­ke jord­ba­er og van­de driv­hus, mens jeg la­der tan­ker­ne van­dre. Her er dej­ligt højt til lof­tet. Det gør godt og er en god kon­trast til den travlhed, der of­te pra­e­ger min hver­dag.«

Stod det til hen­de ale­ne, var fa­mi­li­en flyt­tet langt ud på lan­det i et hus med en ka­em­pe ha­ve. Men med tre børn og en mand, der rej­ser me­get, var det me­re prak­tisk at bo et sted, hvor der ik­ke er langt til sko­le, ven­ner og fa­mi­lie.

Alt er ud­nyt­tet

Selv om ha­ven ik­ke er vold­somt stor, er plad­sen ud­nyt­tet op­ti­malt. Her er et far­ve­bom­bar­de­ment af stau­der og et va­eld af ro­ser, bl.a. den sart lil­la ’Blush hip’, en hi­sto­risk ro­se, der er Ma­ri­an­ne Pors­borgs ynd­ling.

På beg­ge sider af hu­set har hun ind­ret­tet solkro­ge, her er driv­hus og en nyt­te­ha­ve midt i gra­es­pla­e­nen, hvor po­r­rer, kar­to­f­ler og kryd­derur-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.