D

BT - - KOM I FORM -

We­e­kend - 09.07.2016 et ser le­gen­de let ud, når Tour de Fran­ce-ryt­ter­ne ra­e­ser af sted på de fran­ske lan­de­ve­je.

Men din før­ste cy­kel­tur på ra­ce­ren kan me­get vel fø­re til en blan­ding af pa­nik, spa­en­ding og eu­fori. Så man­ge ting kan gå galt. Al­li­ge­vel gla­e­der du dig som et lil­le barn…

Fø­lel­sen er gan­ske unik og ube­skri­ve­lig. Fo­re­stil dig fø­lel­sen af, at du har fun­det drøm­mekjo­len. Den sid­der per­fekt, som sy­et til dig og gør alt godt for din krop – og en­de­lig er du på vej til fe­sten, hvor kjo­len skal vi­ses frem. Tilsa­et en god po­r­tion god samvit­tig­hed (over en­de­lig at va­e­re på vej) og et lil­le drys ud­for­dring. Så er vi no­gen­lun­de ved at va­e­re der.

Men cy­kel­li­vet kan va­e­re fuldt af ud­for­drin­ger – in­den start og un­der­vejs. For al be­gyn­del­se er sva­er. In­di­mel­lem hja­el­per det at ta­en­ke på, at selv de bedste cy­kel­ryt­te­re har haft en al­ler­før­ste gang på ra­ce­ren. Al­le har ka­em­pet med at hol­de ba­lan­cen, når fød­der­ne skal klik­kes ud af pe­da­ler­ne. El­ler med at skif­te til det rig­ti­ge gear uden at ta­be frem­drift og tem­po.

Tje­kli­ste

Me­get er vun­det ved at for­be­re­de sig, in­den man tram­per af sted på sin før­ste tur. I den­ne uge gen­nem­går jeg de vig­tig­ste ting på tje­kli­sten, som du skal hu­ske før din før­ste tur. For at op­le­vel­sen bli­ver så god som mu­ligt, skal du ha­ve føl­gen­de ting i bag­lom­men: Mo­bil, pen­ge og sy­ge­sik­ring.På cyklen: Slan­ge, da­ekjern og pum­pe. På dig: Evt. vest og el­ler ’lø­se ae­r­mer’. Der­na­est er det en god idé at ha­ve en plan for, hvor la­en­ge du vil cyk­le. I før­ste om­gang ta­ler jeg ik­ke om ki­lo­me­ter – men om mi­nut­ter. Din før­ste tur be­hø­ver ik­ke at va­e­re så lang – det vig­tig­ste er at kom­me ud og få vind i hå­ret. Be­gynd med en ro­lig tur – f.eks. på 20-30 mi­nut­ter, hvor du kø­rer i én ret­ning, hvor­ef­ter du ven­der om og kø­rer hjem igen. Tom­mel­finger­reg­len er, at du her­ef­ter øger ti­den og der­med la­eng­den af tu­ren. Øg di­stan­cen med 10 pct. ad gan­gen. Når du har vaen­net dig til cyklen og må­ske få­et ju­ste­ret lidt på sa­del- og styr­høj­de, kan du be­gyn­de at plan­la­eg­ge egent­li­ge ru­ter. Du kan med for­del slå dig sam­men med en ve­nin­de og skif­tes til at plan­la­eg­ge tu­re, så ser I lidt for­skel­ligt fra gang til gang – el­ler I kan kø­re ef­ter et mål (og her ta­el­ler go­de frokostca­fe­er, ba­ge­re og is­bo­der og­så med). Rig­tig god tur – ’Ke­ep pe­dal­ling’ – Tanja

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.