LATTERLIGT TIL

BT - - NYHEDER -

TILGAENGELIG

Men det sker sta­dig i stor stil. Un­der Roskil­de Festi­val i sid­ste uge flød plad­sen med lat­ter­gas-pa­tro­ner. En hur­tig søg­ning på in­ter­net­tet af­slø­rer et va­eld af webs­hops, der ik­ke sa­el­ger an­det end si­fo­ner og lat­ter­g­a­s­pa­tro­ner, der sen­des di­rek­te til kun­den med po­sten.

Her re­k­la­me­res der for pro­duk­ter­ne som va­e­ren­de til at la­ve flø­de­skum. Der­med kan for­hand­ler­ne sa­el­ge sto­re ma­eng­der lat­ter­gas til al­le og en­hver uden fa­re for rets­li­ge føl­ger.

Det er imid­ler­tid yderst us­and­syn­ligt, at pri­vat­per­so­ner no­gen­sin­de skul­le få brug for den­ne slags køk­ke­nud­styr, ly­der det fra Ser­hat Coskun, der er cafée­jer.

»Én ga­s­pa­tron kan la­ve flø­de­skum af en hel li­ter flø­de. Så man skal vir­ke­lig va­e­re glad for flø­de­skum, hvis man har brug for en si­fon og ga­s­pa­tro­ner til dét. Det er na­ep­pe caféer og re­stau­ran­ter, der kø­ber gas­sen på hjem­mesi­der­ne, da de gør det hos en­gros­for­hand­le­re.«

En­kel­te hjem­mesi­der på­står og­så at sa­el­ge lat­ter­gas­sen til op­pust­ning af bal­lo­ner, hvil­ket ik­ke er umu­ligt, om end en aty­pisk må­de at gø­re det på. Det si­ger Lyk­ke Uhl­mann, som er in­de­ha­ver af Bal­lon­bu­tik­ken, der har le­ve­ret bal­lo­ner til pri­va­te og er­hvervskun­der de sid­ste ot­te år.

»Jeg ved ik­ke, om man kan bru­ge det til at pu­ste bal­lo­ner op med, men jeg ved, at jeg al­drig har hørt om det. Nor­malt bru­ger man jo he­li­um, hvis man bru­ger an­det end ’al­min­de­lig’ luft.« Kra­e­ver stram­nin­ger For­man­den for Sund­heds- og AEl­dre­ud­val­get, Dansk Fol­ke­par­tis Li­se­lott Blixt, er på fe­rie, men forta­el­ler BT over te­le­fo­nen, at hun vil se na­er­me­re på, hvad man kan gø­re for at kon­trol­le­re sal­get af lat­ter­gas og ud­styr der­til via hjem­mesi­der, når hun kom­mer til Dan­mark igen.

Hun er­ken­der, at det kan va­e­re In­ter­net­tet er og bli­ver den sor­te he­st, der ik­ke er til at sty­re sva­ert at la­ve god lov­giv­ning på om­rå­det, men fast­hol­der ik­ke de­sto min­dre, at der må gø­res no­get.

I yder­ste til­fa­el­de kan re­stau­ran­ter, caféer og is­hu­se en­de med at måt­te se langt ef­ter ud­sty­ret, hvis det står til hen­de.

»Så må vi gø­re det for­budt til lev­neds­mid­ler og­så frem for at le­ve med den nu­va­e­ren­de lov, der ik­ke til­la­der bru­gen til an­det end fø­de­va­rer,« ly­der det fra Li­se­lott Blixt, der ud over sin for­mand­spost i ud­val­get og­så er sund­heds­ord­fø­rer for sit par­ti. Køb i en bu­tik na­er dig Det er imid­ler­tid ik­ke nød­ven­digt at ha­ve en in­ter­net­for­bin­del­se for at få fat i lat­ter­gas­sen.

Der­for send­te Sund­heds­sty­rel­sen for to uger si­den en be­sked ud til nog­le af Dan­marks stør­ste isen­kra­em­mer­ka­e­der.

Bu­tik­ker­ne bli­ver op­for­dret til ik­ke at ha­ve ga­s­pa­tro­ner­ne stå­en­de frem­me i bu­tik­ken og spør­ge ind til, hvad un­ge kun­der har i sin­de at bru­ge lat­ter­gas­sen til.

For at fin­de ud af, hvor nem­me pa­tro­ner­ne er at få i ha­en­de, be­søg­te BT fi­re bu­tik­ker, fra fi­re af lan­dets stør­ste isen­kra­em­mer­ka­e­der.

En af dis­se var Din Isen­kra­em­mer i Val­by, og her blev der ik­ke spurgt om in­ten­tio­ner­ne med lat­ter­gas­sen.

»Hvis det er voks­ne men­ne­sker, som ef­ter­spør­ger va­ren, så spør­ger vi ik­ke, men hav­de det va­e­ret et barn el­ler en ung, så hav­de vi uden tvivl spurgt. Vi er be­vid­ste om, hvor­dan nog­le mis­bru­ger det. Der­for står det hel­ler ik­ke frem­me i bu­tik­ken,« forta­el­ler bu­tik­sin­de­ha­ve­ren, Hen­rik Jørgsen. »Nej, det gør vi ik­ke, men som loven er nu, er det hel­ler ik­ke et krav.«

»Ja, men vi skal da ind­ska­er­pe det, hvis du op­le­ver at bli­ve spurgt i an­dre bu­tik­ker. Jeg vil skri­ve ud til mi­ne bu­tik­ker og be­de dem ind­ska­er­pe, at der skal spør­ges om, hvad gas­sen skal bru­ges til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.