GAENGELIG GAS

BT - - NYHEDER -

Si­fon­fla­ske.dk Pyn­tus I/S, der ejes af Jes­per Køl­ln og Da­ni­el Ha­le­vi, dri­ver hjem­mesi­den, der ik­ke sa­el­ger an­det end flø­de­skums­si­fo­ner og lat­ter­g­a­s­pa­tro­ner. Den mind­ste ae­ske ga­s­pa­tro­ner in­de­hol­der 10 styk, mens den stør­ste rum­mer 50. Links til ar­tik­ler og op­skrif­ter, hvor en si­fon kan bru­ges, ek­si­ste­rer ik­ke, men har va­e­ret ’un­der Ga­stro­li­fe.dk Hjem­mesi­den sa­el­ger ik­ke an­det end flø­de­skums­si­fo­ner og lat­ter­g­a­s­pa­tro­ner. Den mind­ste ae­ske ga­s­pa­tro­ner in­de­hol­der 24 styk, mens den stør­ste rum­mer 600. Der fin­des in­gen pro­dukt­be­skri­vel­ser. Hjem­mesi­den op­ly­ser, at lat­ter­gas­sen ik­ke må mis­bru­ges, og hvil­ke bi­virk­nin­ger mis­brug med­fø­rer. SMERTELINDRING KØK­KE­NUD­STYR INHALERING Når man in­ha­le­rer gas­sen, bli­ver den trans­por­te­ret via blo­det op til hjer­nen, hvor den på­vir­ker sa­er­li­ge cen­tre, der ska­ber ru­sen. Den re­ne lat­ter­gas er far­lig at in­ha­le­re, for­di den på­vir­ker det stof, der sty­rer vo­res vej­rtra­ek­ning, kul­dioxid. Kul­dioxid er et af­falds­stof, som bli­ver dan­net i krop­pen, når vi pro­du­ce­rer ener­gi, og som krop­pen kom­mer af med, når vi ån­der ud. IN­GEN ILT Når den re­ne lat­ter­gas in­ha­le­res, får man in­gen ilt ned i lun­ger­ne, men krop­pen ud­skil­ler sta­dig­va­ek kul­dioxid, når man ån­der ud. KROPPENS REAKTION For­di der ik­ke sker en op­hob­ning af kul­dioxid i krop­pen, li­ge­som hvis man hol­der vej­ret, re­a­ge­rer krop­pen ik­ke på ilt­man­gel, før ilt­ma­eng­den i blo­det bli­ver me­get lav. Man bli­ver alt­så lang­somt kvalt af gas­sen uden at ma­er­ke det, ind­til en po­ten­ti­elt far­lig si­tu­a­tion op­står på grund af ilt­man­gel. Ek­semp­ler på det­te kan va­e­re be­svi­mel­se el­ler vej­rtra­ek­nings­be­sva­er. Lat­ter­gas bli­ver ik­ke, som man­ge an­dre rus­mid­ler gør, i krop­pen ef­ter brug, men udån­des hur­tigt.

Lat­ter­gas er, som nav­net af­slø­rer, en ga­s­art, som man gi­ver pa­tien­ter for at lin­dre smer­ter. Ga­s­ar­ten in­ha­le­res og gi­ver en svag, mor­fin-ag­tig rus og er af­ha­en­gig­heds­ska­ben­de. Lat­ter­gas fin­des dog ik­ke kun i tan­ke hos la­e­ger, men og­så i små ga­s­pa­tro­ner, der bru­ges sam­men med vis­se slags køk­ke­nud­styr, f.eks. flø­de­skums­si­fo­ner. Det er lat­ter­gas­sen fra dis­se ga­s­pa­tro­ner, som ud­nyt­tes til at bli­ve høj af. Men hvor me­di­cinsk lat­ter­gas be­står af 50 pro­cent lat­ter­gas og 50 pro­cent ilt, for at mod­vir­ke at pa­tien­ten bli­ver kvalt, er pa­tro­ner­ne, man kø­ber hos isen­kra­em­me­ren, fyldt med ren lat­ter­gas.

kon­struk­tion’ si­den hjem­mesi­den blev op­ret­tet i sep­tem­ber 2015. Hjem­mesi­den op­ly­ser, at lat­ter­gas­sen ik­ke må mis­bru­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.