Trak i cow­boy­støvl

BT - - NYHEDER -

AFDANSNINGSBAL

Som 10-årig gjor­de han cow­boy­støv­ler­ne til en del af sin fi­gur. Si­den op­t­rå­d­te han sja­el­dent uden. De blev Mads Hol­gers va­re­ma­er­ke som et fan­de­ni­voldsk blik­fang un­der det sor­te jak­kesa­et. På af­stand en ula­ste­lig uni­form - på ta­et hold til ti­der pra­e­get af det hår­de liv, han bød sig selv.

Op­t­rå­d­te, var net­op, hvad Mads Holger i man­ges op­tik gjor­de. Hvad en­ten det var i me­di­er­ne som de­bat­tør og le­ve­mand, blandt bil­leds­køn­ne kvin­der el­ler med sin skar­pe sa­ti­ri­ske pen for sin fanska­re på 21.000 føl­ge­re på Fa­ce­book. For som ven­nen og for­fat­te­ren Mar­tin Kongstad for­mu­le­re­de det i sin ne­kro­log i In­for­ma­tion:

»Den fi­gur, han trå­d­te ind i som 10-årig, var for al­vor ble­vet ham selv, el­ler og­så var det om­vendt, og han gik ind i kam­pen på al­le mu­li­ge plat­for­me.«

På tirs­dag er det al­le dem, der el­ske­de og kend­te Mads Holger, som ’op­tra­e­der’ til ae­re for ham, når han ste­des til hvi­le fra Gar­ni­sons Kir­ke i Kø­ben­havn. Og Mads Holger vil­le el­ske, hvis kvin­der­ne kom i bal­kjo­ler til hans sid­ste fest, som Po­li­ti­kenjour­na­li­sten Dit­te Gie­se sag­de for­le­den til BT.

Det var og­så hen­de, der på veg­ne af fa­mi­li­en be­kendt­gjor­de tirs­dag, at hen­des barn­doms­ven ik­ke la­en­ge­re var her. 38 år gam­mel hav­de han valgt at stop­pe sit liv i fa­mi­li­ens som­mer­hus på syd­fyn­s­ke Thurø.

Men selv­om Mads Holger is­ce­ne­sat­te sig selv som no­get fra en svun­den tid med champag­ne, cel­lomu­sik og et over­for­brug af ord som ‘end­s­kønt’, så for­søg­te han al­drig at lø­be fra sit op­hav. Op­va­ek­sten i det so­ci­alt be­la­ste­de kvar­ter om­kring Sten­ga­de på Nør­re­bro. Så da en jour­na­list for år til­ba­ge sat­te sig for at ‘af­slø­re’ Mads Holger, blev han ra­sen­de.

»Han vil­le ger­ne la­ve hi­sto­ri­en ‘Mads Holger er fuld af lort’. Men Sten­ga­de er min hi­sto­rie. Jeg har fak­tisk ik­ke ha­ev­det at va­e­re ari­sto­krat. Kald mig en laps, an­lø­ben løj­ser el­ler char­la­tan, om du vil, men sgu ik­ke jet­set­ter,« sag­de Mads Holger i ef­ter­å­ret til BT.

Man­ge har gen­nem åre­ne for­søgt det sam­me. At få opkla­ret: Var det en rol­le, han spil­le­de, ham Mads Holger? Se­ne­st i fe­bru­ar for­søg­te jour­na­list Ras­mus Karkov fra Ber­ling­s­ke at få cow­boy­støv­ler­ne og jak­kesa­et­tet truk­ket af ham, hvor­til Mads Holger sva­re­de: »De tror, det det er no­get, jeg le­ger. Det er ik­ke til­fa­el­det. Det er fuld­sta­en­dig sand­fa­er­digt. Jeg er den, jeg er.«

På pa­pi­ret var han ba­chel­or i te­o­lo­gi, for­fat­ter til fi­re bø­ger, blog­ger på Ber­ling­s­ke, stif­ter af den fly­ven­de nat­klub Klub Jet og se­ne­st va­ert på Ra­dio24­syv. Eks­mand til tv-va­er­ten Pau­la Lar­rain, ka­e­re­ste til dra­ma­ti­ke­ren og lit­te­ra­ten Kat­hri­ne Ma­ria Amann, bror, søn og on­kel.

Han kom ind i li­vet i 1977 som re­sul­ta­tet af en kortva­rig af­fa­e­re mel­lem hans mor og den dansk-skot­ske kunst­ner Jo­hn Lindsay Litt­le. En mand, der gik for at va­e­re en stor­char­mør og en kø­ben­havnsk ildsja­el, men som end­te si­ne da­ge i en fa­engsels­cel­le, da han blev idømt syv års fa­engsel for at ha­ve smit­tet kvin­der med den i 80’er­ne død­brin­gen­de hiv-virus.

»Jeg kan ik­ke lø­be fra, at min mor var en­lig mor og sy­geple­jer­ske, og min far blev ud­råbt som Hiv-man­den på Ek­stra Bla­dets spi­sesed­del og ha­eng­te sig selv i en fa­engsels­cel­le. Jeg har kla­ret mig på trods. Min ud­for­dring har va­e­ret at fin­de ud af, hvem jeg skul­le va­e­re, for­di jeg ik­ke hav­de en far i mit liv. Min far ef­ter­lod mig in­tet ud­over en ga­eld, som jeg ven­ligst af­slog at ved­ken­de mig,« sag­de han i sam­me in­ter­view til BT.

Med en sø­ster, to mo­stre og en mor var Mads Holger fra spa­ed om­gi­vet af kvin­der, og han blev for al­vor Den fi­gur, han trå­d­te ind i som 10-årig, var for al­vor ble­vet ham selv, el­ler og­så var det om­vendt, og han gik ind i kam­pen på al­le mu­li­ge plat­for­me be­vidst om fra­va­e­ret af en far, da hans el­ske­de on­kel dø­de i en ung al­der i 1986. Hvis Mads Holger tog en rol­le på sig, så var det dér 10 år gam­mel. Midt i sor­gen gik det op for ham, at han nu var man­den i hu­set. Og så skab­te han den pud­si­ge dreng med cow­boy­støv­ler­ne og jak­kesa­et­tet.

»Jeg kan love dig for, jeg så ma­er­ke­lig ud, der var me­get røv­fuld og bal­la­de, og der var man­ge da­mer som kon­se­kvens her­af. Langt hen ad vej­en var jeg en ka­ri­ka­tur. Jeg ta­ger et par cow­boy­støv­ler på, og så bli­ver jeg på et tids­punkt ham med cow-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.