Po­li­ti­et på bar bund i Bødskov-sag

BT - - NYHEDER -

OVERFALD Kø­ben­havn for at se EM i fod­bold på storska­erm sam­men med en ven.

De to ven­ner sa­et­ter sig på en con­tai­ner, der er sat op ved van­det, hvor der, iføl­ge Bødskov, og­så sid­der nog­le an­dre EM-til­sku­e­re, men hvor det - hvis man står ne­de på gra­es­set - er sva­ert at se, hvad der sker. Hårdt slag Ved 22-ti­den sa­et­ter en mand sig ta­et på Mor­ten Bødskov, der be­skri­ves som dansk, 20-30 år gam­mel, mel­lem 180 og 190 cm høj og spin­kel af byg­ning med et smalt an­sigt.

Ef­ter en kort sam­ta­le rej­ser man­den sig plud­se­lig op og slår so­ci­al­de­mo­kra­ten hårdt i tin­din­gen.

Her­ef­ter lø­ber han ned fra con­tai­ner­ta­get, over pla­e­nen og vi­de­re ned ad Islands Bryg­ge over mod Lan­ge­bro.

Iføl­ge den tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster var der ta­le om et po­li­tisk mo­ti­ve­ret overfald. Til BT ud­tal­te han 28. ju­ni:

»Han gik helt sik­kert må­l­ret­tet ef­ter mig, for selv­om der var mas­ser af le­di­ge sto­le, så sa­et­ter han sig ba­re li­ge ved si­den af mig på tva­ers af sto­len og skal helt åben­lyst ba­re ha­ve be­kra­ef­tet, hvem jeg er.«

Ef­ter epi­so­den an­kom­mer be­tjen­te til ste­det, sa­gen an­mel­des, og Mor­ten Bødskov, hans ven og an­dre af­gi­ver for­kla­ring.

Men iføl­ge po­li­ti­et er der her me­re Der er in­gen vid­ner, der ser sel­ve ha­en­del­sen end tre uger ef­ter over­fal­det ik­ke ud­sigt til, at sa­gen bli­ver opkla­ret fo­re­lø­big.

Ef­ter­forsk­nin­gen har bl.a. lidt un­der at, an­tal­let af vid­ner er lavt - ta­et­te­re på fem end 10 - og at der ik­ke er no­gen vid­ner, som har set sel­ve ha­en­del­sen, op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Ove B. Lar­sen.

Hel­ler ik­ke Bødsko­vs ven så da over­falds­man­den ud­før­te sin ger­ning, for­di han var ne­de ef­ter øl. In­gen at an­hol­de I sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de Kø­ben­havns Po­li­ti en teg­ning af den ta­to­ve­ring, som ger­nings­man­den har på sin ven­stre un­de­rarm.

Det ske­te i håb om, at nye vid­ner meld­te sig, men teg­nin­gen har ik­ke gi­vet ge­vinst. Det sam­me er til­fa­el­det med over­våg­nings­bil­le­der.

»Vi har in­gen, vi skal an­hol­de el­ler sig­te fo­re­lø­big,« si­ger Ove B. Lar­sen.

Ef­ter over­fal­det på Islands Bryg­ge blev Mor­ten Bødskov tjek­ket på ska­destu­en, li­ge­som han si­den har va­e­ret hos egen la­e­ge.

Og mens ef­ter­forsk­nings­le­de­ren tviv­ler på, at sa­gen bli­ver opkla­ret, så op­for­drer Mor­ten Bødskov even­tu­el­le vid­ner, som end­nu ik­ke har ret­tet hen­ven­del­se til po­li­ti­et, om at gø­re det.

»Jeg hå­ber, at der er nog­le, der har bidt ma­er­ke i det sig­na­le­ment, der er kom­met. Og jeg hå­ber, at folk vil kig­ge de­res bil­le­der fra den aften igen­nem, hvis de har ta­get no­gen,« si­ger Mor­ten Bødskov.

Kø­ben­havns Po­li­ti er fort­sat in­ter­es­se­ret i at hø­re fra vid­ner, som kan bi­dra­ge til sa­gens opkla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.