Kys­se­for­bud i bør­ne­ha­ver

BT - - NYHEDER -

far og de­res sø­sken­de, og der­for ta­ger Regn­bu­ens per­so­na­le ik­ke ini­ti­a­ti­vet til kys,« si­ger San­ne Ni­el­sen.

Bør­ne­hu­set Ma­el­kebøt­ten i Hol­te er og­så kys­se­fri zo­ne.

På sin hjem­mesi­de forta­el­ler in­sti­tu­tio­nen iføl­ge Ber­ling­s­ke, at bør­ne­ne bli­ver mødt med em­pa­ti, ind­le­vel­se og en­ga­ge­ment, men det er en pro­fes­sio­nel op­ga­ve, der ik­ke kan sam­men­lig­nes med den ka­er­lig­hed, bar­net har i for­hold til fora­el­dre og fa­mi­lie.

Hos forsk­nings­grup­pen Pa­ra­dox fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der for­sker i in­sti­tu­tio­ners fore­byg­gel­se af seksu­el­le over­greb mod børn, er man tid­li­ge­re stødt på kys­sepo­li­tik­ker­ne. For­sker El­se-Ma­rie Buch Le­an­der for­kla­rer, at om­gan­gen med børn er ble­vet pro­fes­sio­na­li­se­ret i takt med, at fryg­ten for pa­edo­fi­li er vok­set.

»I den pro­ces, hvor dét at vi­se gla­e­de for et barn er ble­vet mista­en­ke­lig­gjort, er der op­stå­et en angst for, at ens hand­lin­ger kan mis­for­stås. For ek­sem­pel hvis man har et na­ert fy­sisk el­ler men­ne­ske­ligt for­hold til et barn. Tid­li­ge­re var om­gan­gen me­re fa­mi­li­a­er, og pa­e­da­go­ger kun­ne godt gi­ve bør­ne­ne et kys,« si­ger El­se-Ma­rie Buch Le­an­der til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.