Ja­elp til ae­l­dre ’Vi ny­der vir­ke­lig at bo her’

BT - - NYHEDER -

GO­DE RÅD: Det skal du over­ve­je GRØNNE OMGIVELSER Skøn ud­sigt til om­kring­lig­gen­de grønne om­rå­der, få mi­nut­ter til stran­den, sol­rig ter­ras­se og et ny­renove­ret hus på ca. 130 kva­drat­me­ter med til­hø­ren­de ha­ve. AEg­te­par­ret Kjeld og Gur­li Røn­nekil­de er ik­ke et se­kund i tvivl om, at de tog den rig­ti­ge be­slut­ning, da de skif­te­de vil­la­en i Svin­nin­ge ud med en per­ma­nent adres­se i som­mer­hu­set i Høj­by, der lig­ger i Ods­her­red Kom­mu­ne. I de se­ne­ste syv år har de bo­et i som­mer­hu­set året rundt. Det har gi­vet luft i øko­no­mi­en, at de ik­ke skal be­ta­le ud­gif­ter til to ejen­dom­me, men det er om­gi­vel­ser­ne og den lo­ka­le ven­ne­kreds, der er den stør­ste ge­vinst, for­kla­rer Gur­li Røn­nekil­de:

»Ods­her­red har al­tid be­ty­det me­get for os. Na­tu­ren er al­fa om­e­ga, og så er der vo­res ven­ne­kreds. In­den for en ra­di­us af 500 me­ter er vi om­kring 20 men­ne­sker, der al­le sam­men ken­der hin­an­den,« si­ger Gur­li Røn­nekil­de.

Hun har ik­ke op­le­vet no­gen ulem­per ved at bo i et som­mer­huskvar­ter i vin­ter­hal­vå­ret.

»Selv om det er i ud­kan­ten af Dan­mark, så har vi alt, hvad vi skal bru­ge. Vi mang­ler ik­ke kul­tur­til­bud, hel­ler ik­ke i vin­ter­hal­vå­ret, og der er et ak­tivt for­e­nings­liv. Nu har vi bo­et her i syv år, og vi har ik­ke på no­get tids­punkt op­le­vet pro­ble­mer mht. at kom­me ud i for­bin­del­se med sne­vejr. Vi får post, og renova­tio­nen er her hver 14. dag i vin­ter­hal­vå­ret,« for­kla­rer hun. Fa­er­re ud­gif­ter Der­u­d­over na­ev­ner Gur­li Røn­nekil­de og­så pri­va­tø­ko­no­mi­en som en for­del: »Hvis man sid­der med et hus det ene sted og et som­mer­hus det an­det sted, så er ud­gif­ter­ne ik­ke små. Der­u­d­over er det og­så en for­del ved­li­ge­hol­del­ses­ma­es­sigt, at man kun skal pas­se som­mer­hu­set, og det tror jeg, at rig­tig man­ge fin­der ud af,« si­ger hun.

Da par­ret flyt­te­de ind, in­ve­ste­re­de det nog­le pen­ge i for­bed­rin­ger af som­mer­hu­set, f.eks. til­byg­ning, iso­le­ring og in­stal­le­ring af gulv­var­me.

I dag kun­ne de ik­ke drøm­me om at flyt­te til­ba­ge til by­en:

»Vi ny­der vir­ke­lig at bo her. Ale­ne den ro her er. Og så har vi jo en stjer­ne­him­mel, man ik­ke kan fin­de in­de i by­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.