DF er Pu­tins bed­ste ven i Dan­mark

BT - - DEBAT -

Kan man forag­te det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de i EU så me­get, at man helt mi­ster for­nem­mel­sen for, hvad der er rig­tigt og for­kert? Det spørgs­mål stil­le­de jeg mig selv, da jeg så for­svarsord­fø­rer Ma­rie Krarup fra Dansk Fol­ke­par­ti i ’De­ad­li­ne’ på DR2 tors­dag for­kla­re, hvor­for hun ser Pu­tins Rusland som Dan­marks »kom­men­de al­li­e­re­de«. HER MÅT­TE MAN for­stå på Krarup, at EUs øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod Rusland for at ha­ve an­nek­te­ret de­le af an­dre lan­de er en fejl. Fak­tisk er det »naivt at tro«, for »Rusland har ik­ke en ag­gres­siv ide­o­lo­gi«. Gad vi­de om de er eni­ge i det i Ukrai­ne el­ler i Ge­or­gi­en, hvor Rusland ved hja­elp af mysti­ske ’grønne ma­end’ og se­pa­ra­ti­ster har be­sat de­le af na­bo­sta­ter­ne? KRARUP HAR RET i, at Rusland ik­ke for­sø­ger at eks­por­te­re en na­tio­na­li­stisk ide­o­lo­gi til Ve­sten li­ge­som med sov­jet­kom­mu­nis­men i gam­le da­ge. Det be­hø­ver han nem­lig slet ik­ke. Na­tio­na­lis­men le­ver i bed­ste vel­gå­en­de og fejrer nye tri­um­fer he­le ti­den overalt i Eu­ro­pa. Se­ne­st i Eng­land med Bre­xit, og her­hjem­me er vi og­så godt med. Det vid­ner DFs va­el­ger­suc­ces om. I STE­DET PEGER Krarup på, at vi bør sam­ar­bej­de med Pu­tin i ste­det for at byg­ge det­te »ko­los­sa­le fjen­de­bil­le­de« op. Vi skal i ste­det ta­le med rus­ser­ne, da vi i høj grad har fa­el­les in­ter­es­ser med dem, ha­ev­der DF-ord­fø­re­ren, der peger på, at vi har »de sam­me ud­for­drin­ger med ter­ror, is­lam, ind­van­dring og desta­bi­li­tet«. Rent fak­tisk er Rusland iføl­ge DF »en kom­men­de al­li­e­ret« for Dan­mark. SÅ LANGT ER det kom­met, at Dan­marks stør­ste bor­ger­li­ge par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, nu ta­ger den stør­ste trus­sel mod Eu­ro­pas sik­ker­heds­po­li­ti­ske sta­bi­li­tet si­den den kol­de krigs af­slut­ning i for­svar, ja an­be­fa­ler et sam­ar­bej­de. MAN MÅ VIR­KE­LIG forun­dres over, at mens Na­tos lan­de mø­des for at fin­de fle­re pen­ge på med­lem­slan­de­nes stats­bud­get­ter, så man blandt an­det kan fin­de pen­ge til sym­bol­ske ud­sta­tio­ne­rin­ger af sol­da­ter i Bal­ti­kum, så om­fav­ner Ma­rie Krarup Rusland. Det sam­me land, der kon­stant pro­vo­ke­rer med si­mu­le­re­de fly­an­greb på pas­sa­ger­fly ved Kø­ben­havns Luft­havn, mis­silan­greb på Fol­ke­mø­det på Born­holm i 2014 og se­ne­st mod et ame­ri­kansk krigs­skib i Øster­sø­en i april.

Rent fak­tisk er Rusland iføl­ge DF ’En kom­men­de al­li­e­ret’ for Dan­mark

’DEN KOM­MEN­DE AL­LI­E­RE­DE’ står som be­kendt og­så i vej­en for en fjer­nel­se af Bas­har As­sad og der­med en løs­ning på kri­gen i Sy­ri­en, som eks­por­te­rer mil­li­o­ner af flygt­nin­ge til EU (som DFs top ef­ter Bre­xit ik­ke rig­tig ved, hvad de skal me­ne om). In­gen an­dre end net­op rus­ser­ne bom­ber så mas­sivt og hen­syns­løst de ar­me ci­vi­le i den sy­ri­ske bor­ger­krig. Men hel­dig­vis for Pu­tin så be­hø­ver han ik­ke at for­hol­de sig til hver­ken kri­ti­ske me­di­er el­ler op­po­si­tion. MÅ­SKE HANDLER DEN forun­der­li­ge mel­ding om, at for vis­se DF-ide­o­lo­ger som Krarup Se­ni­or og Sø­ren Es­per­sen, så går ha­det til EU for­ud for alt an­det. EU med sin li­be­ra­lis­me og ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed ses sim­pelt­hen som en stør­re trus­sel mod na­tio­nal­sta­ten end Vla­di­mir Pu­tin. Ja, man for­nem­mer en­dog en vis for­stå­el­se og respekt hos DF for hans hand­lin­ger. DE MÅ VA­E­RE him­mel­hen­ryk­te i Kreml.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.