He­le ver­den kan ik­ke bo i Eu­ro­pa

Hvad gør vi, hvis en mil­li­ard afri­ka­ne­re sø­ger mod Eu­ro­pa? Mar­gret­he Ves­ta­ger kom­mer her med sit bud på en løs­ning

BT - - SOMER -

IN­TER­VIEW og ger­ne vil ha­ve et ar­bej­de. Det går ik­ke, og – nej – der er ik­ke ret man­ge af os, der vil byt­te med folk fra afri­kan­ske lan­de. Men det be­ty­der ik­ke, at man frit kan ind­van­dre til Eu­ro­pa,« si­ger hun. Det har lan­ge ud­sig­ter Løs­nin­gen be­står i, at de afri­kan­ske øko­no­mi­er går fremad, at der er ar­bej­de at få, og at man kan for­føl­ge de sam­me drøm­me, som vi kan, ly­der Ves­ta­gers for­slag.

Men det har lan­ge ud­sig­ter, og imens en­der drøm­men for man­ge i bøl­ger­ne i far­van­det mel­lem Li­by­en og Ita­li­ens syd­li­ge øer, Lam­pe­dusa og Si­ci­li­en. Si­den 2014 er 10.000 flygt­nin­ge druk­net, vi­ser en FNrap­port. Fan­ta­sti­ske Eu­ro­pa åb­ne sin egen virk­som­hed, hvor forsk­ning er på hø­je­ste ni­veau, hvor sund­he­den er ene­stå­en­de. Det er et su­per at­trak­tivt sted at va­e­re. Men he­le ver­den kan ik­ke bo i Eu­ro­pa. Og når vi er nødt til at øge vo­res sik­ker­hed, skal vi gø­re det med den tra­di­tion, vi har her­hjem­me. Med åb­ne byrum, og hvor folk er ven­li­ge og imø­de­kom­men­de,« si­ger hun. Styr på gra­en­ser­ne Mar­gret­he Ves­ta­ger af­vi­ser idéen om, at vi skal forskan­se os bag hø­je mu­re. Men vi skal ha­ve bed­re styr på de yd­re gra­en­ser og hol­de øje med, hvem der kom­mer og går, me­ner hun. El­lers en­der det gra­en­se­lø­se Eu­ro­pa med at bli­ve et mi­niS­chen­gen be­stå­en­de af fi­re-fem lan­de.

»Hvis nog­le lan­de ik­ke kan løf­te op­ga­ven selv, vil vi in­si­ste­re på at kom­me og hja­el­pe med at gø­re det. De yd­re gra­en­ser er al­les gra­en­ser. Hvis helt al­min­de­li­ge men­ne­sker skal kun­ne rej­se frem og til­ba­ge uden at bli­ve for­styr­ret af kon­trol, skal der va­e­re styr på den yd­re gra­en­se. Og po­li­ti­et skal kun­ne sam­ar­bej­de, så­dan at man får styr på den kri­mi­na­li­tet, som man af­va­er­ger ved den fy­si­ske gra­en­se­kon­trol,« si­ger hun.

Mar­gret­he Ves­ta­ger har med en vis be­kym­ring set, hvor­dan det ene land ef­ter det an­det har luk­ket si­ne gra­en­ser. Over he­le Eu­ro­pa øn­sker be­folk­nin­ger, at de­res re­ge­rin­ger skal brem­se flygt­nin­ge­strøm­men.

»Jeg op­le­ver sta­dig, at Eu­ro­pa har et stort hjer­te. Hvis folk vir­ke­lig er i nød og ri­si­ke­rer at bli­ve slå­et ihjel, vil man ger­ne hja­el­pe. Men folk gi­der ik­ke at bli­ve lø­bet over en­de, og de sy­nes, at der skal va­e­re ord­ne­de for­hold og at tin­ge­ne skal fo­re­gå i god ro og or­den. Det går jeg sta­er­kt ind for. Man gør de men­ne­sker en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis ik­ke der er styr på tin­ge­ne,« si­ger hun. Tyr­ker­ne Der er in­gen grund til at va­e­re nervøs for, at 75 mio. tyr­ke­re i lø­bet af som­me­ren ser ud til at få visum­fri in­drej­se i al­le 28 EU-lan­de, me­ner hun.

Visum­fri­ta­gel­sen var en del af den pris, EU måt­te be­ta­le for at få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.