Kun­stig ka­er

BT - - SOMER -

KA­ER­LIG­HED og sco­re po­int i kam­pen om at bli­ve den na­e­ste Ja­mes Bond-sku­e­spil­ler.

Og der­for var over­ra­skel­sen stor, da den kon­ge­ligt ud­dan­ne­de bri­ti­ske sku­e­spil­ler plud­se­lig duk­ke­de op arm i arm med po­p­san­ge­ren Tay­l­or Swift, der sam­men med sam­ti­di­ge po­pi­do­ler som Justin Bie­ber og Ed She­e­ran pri­ma­ert ap­pel­le­rer til te­e­na­ge-pu­bli­kum­met. Fup­for­hold Og over­ra­skel­sen blev ik­ke min­dre, da den før så stil­ful­de Hid­dle­ston ved et vildt Tay­l­or Swift-par­ty i man­dags skif­te­de jak­kesa­et­tet ud med stum­pe­de ba­de­buk­ser og en ae­r­me­løs T-shirt med på­skrif­ten ’I Love T.S.’ og ful­dend­te out­fit­tet med en lil­le ta­to­ve­ring med et stort ’S’ i mid­ten.

Dét var i man­ges øj­ne drå­ben, der fik tro­va­er­dig­he­dens ba­e­ger til at fly­de over.

Og nu fast­hol­der kro­p­s­sprogs­eks­per­ten Dar­ren Stan­ton, at for­hol­det imel­lem de to su­per­stjer­ner er det re­ne og ska­e­re fup. Og be­vi­set, si­ger han, fin­des i de fo­to­gra­fi­er, som vi i dag kan se overalt på in­ter­net­tet - og på si­der­ne her.

»La­eg ma­er­ke til, at de på fo­to­gra­fi­er­ne of­te slet ik­ke ser på hin­an­den. De kig­ger i ste­det ud i luf­ten med en kun­stig dybsin­dig­hed. På de bil­le­der, der net­op er ta­get ved stran­den på Rho­de Island, har Tom Hid­dle­ston ryn­ke­de øjen­bryn – som

om han er en del af

TAY­L­OR SWIFT Ful­de navn: Tay­l­or Ali­son Swift Født: Re­a­ding, Penn­sylva­nia 13. sep­tem­ber, 1989 Ud­dan­nel­se: High School 8. til 12. klas­se. Kendt for: ’Sha­ke it Off’, ’Blank Spa­ce’, ’Our Song’ og man­ge fle­re. Gen­nem­brud: Al­bum­met ’Fear­less’ 2008 Tid­li­ge­re ka­e­re­ster: Joe Jo­nas, Tay­l­or (Twi­light) Laut­ner, Jo­hn May­er, Ja­ke Gyl­len­haal, Co­nor Ken­ne­dy - Ro­bert Ken­ne­dys bar­ne­barn og Har­ry Sty­les. For­mue: Over en mil­li­ard kro­ner. Na­e­ste pro­jekt: Nyt al­bum til ok­to­ber. La­eg ma­er­ke til, at de på fo­to­gra­fi­er­ne of­te slet ik­ke ser på hin­an­den. De kig­ger i ste­det ud i luf­ten med en kun­stig dybsin­dig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.