Lig­hed?

BT - - SOMER -

et dra­ma. Og min te­o­ri er der­for, at de sim­pelt­hen er ved at ind­spil­le et stør­re vi­de­opro­jekt sam­men,« si­ger Dar­ren Stan­ton til Daily Mail.

Og ti­m­in­gen kun­ne godt ty­de på, at kro­p­s­sprogs­eks­per­ten har ret. Et vi­de­opro­jekt Tay­l­or Swift ud­gi­ver nem­lig si­ne al­bum med to års in­ter­val­ler. Og det er net­op snart to år si­den, at hun ud­send­te mul­ti-plat­in-sa­el­ge­ren ’1989’. Der­for er et spl­in­ter­nyt Tay­l­or Swif­tal­bum højst sand­syn­ligt un­der op­sej­ling. Og der­for er det til­sva­ren­de sand­syn­ligt, at Tay­l­or Swift har hy­ret su­per­hot­te Tom Hid­dle­ston som sin egen ’le­a­ding-man’ i et la­en­ge­re vi­deo-pro­jekt, der skal føl­ge det nye al­bum på vej.

»Der stik­ker helt klart no­get un­der,« si­ger Hol­lywood-eks­per­ten Phil­lip Scho­fi­eld til Va­ri­e­ty.

»De nye fo­to­gra­fi­er og de vi­deo­er, du kan fin­de overalt på in­ter­net­tet, lig­ner jo no­get fra en film og ik­ke pa­pa­ra­zzi-ar­bej­de. Hvis ka­er­lig­he­den var ae­g­te, så vil­le vo­res ad­gang ik­ke va­e­re så fan­ta­stisk, at man kun­ne skaf­fe den slags op­ta­gel­ser. Des­u­den skri­ver de ik­ke no­get om hin­an­den på de so­ci­a­le me­di­er. Så jeg tror, at det er fup,« si­ger Phil­lip Scho­fi­eld. Ful­de navn: Tho­mas Hid­dle­ston Født: Lon­don 9. fe­bru­ar 1981. Ud­dan­nel­se: Eton Col­le­ge (Windsor) og Roy­al Aca­de­my of Dra­ma­tic Art (2005). Kendt fra: ’Nat­por­ti­e­ren’, ’Thor’ og ’Mid­night in Pa­ris’. Gen­nem­brud: Som Loki i ’Thor’, 2011. Tid­li­ge­re ka­e­re­ster: Jes­si­ca Chastain, Kat Den­nings, Sus­an­ne Fi­el­ding og La­ra Pul­ver (al­le ae­l­dre end Swift). For­mue: Godt 60 mil­li­o­ner kro­ner. Na­e­ste pro­jekt: Man­ge tror, at Hid­dle­ston bli­ver den na­e­ste Ja­mes Bond-sku­e­spil­ler.

Og hvis Hol­lywood- og kro­p­s­sprogs­eks­per­ten har ret, så er det jo ik­ke før­ste gang, at vi som pu­bli­kum bli­ver ta­get ved na­e­sen.

Så­le­des an­ses Kim Kar­das­hi­ans 2011-ae­g­te­skab – hen­des an­det – med ba­sket­ball-spil­le­ren Kris Hump­hri­es som et re­a­li­tystunt i for­bin­del­se med Kar­das­hi­an-fa­mi­li­ens re­a­li­tys­how.

Og sku­e­spil­le­ren Jo­aquin Pho­e­nix har selv in­drøm­met, at han blot hav­de gang i en falsk do­ku­men­tar­film, en så­kaldt ’mo­cu­men­tary’, da han i 2010 for­tal­te al­le (in­klu­si­ve tal­ks­howva­er­ten David Let­ter­man), at han vil­le drop­pe filmjob­bet til for­del for en kar­ri­e­re som hip­hop­stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.