Børn skal rø­re sig dag­ligt

BT - - NYHEDER -

Børn hu­sker bed­re, bli­ver sun­de­re og får me­re ud af sko­len, hvis de får pul­sen op hver dag, kon­klu­de­rer en in­ter­na­tio­nal for­sker­grup­pe på en kon­sensus­kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havn. For­sker­ne har gen­nem­gå­et hund­red­vis af vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler, der er pu­bli­ce­ret om ef­fek­ter­ne af fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­len og i fri­ti­den. Ik­ke over­ra­sken­de har for­sker­ne og­så fun­det evi­dens for, at det fore­byg­ger en ra­ek­ke kro­ni­ske li­del­ser så­som hjer­te­syg­dom­me, di­a­be­tes og li­del­ser i be­va­e­gel­ses­ap­pa­ra­tet, når børn og un­ge hol­der sig i form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.