An­ders

VISTISEN

BT - - SØNDAG -

Hvil­ken sku­e­spil­ler kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Hvad er du god til? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad ser du i tv? Beskriv dig selv med fem ord: Vil du hel­le­re bo i en lands­by end i en stor­by? Er det søvn­dys­sen­de at va­e­re i Eu­ro­paPar­la­men­tet? 28 år. I Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for DF. Bor i Her­ning.

Ka­rak­te­ren Chand­ler Bing fra se­ri­en ’Ven­ner’. Hans sel­viro­ni­ske og plat­te hu­mor, sam­men­holdt med hans små­bor­ger­li­ge va­er­disa­et, pas­ser vist me­get godt på mig. Pro­blem­løs­ning. Da vi skul­le fin­de ud af, hvil­ken kom­pen­sa­tion Holste­bro-om­rå­det skul­le ha­ve, da de mi­ste­de de­res sy­ge­hus, for­hand­le­de jeg til en til­freds­stil­len­de løs­ning. Kon­trol­fre­ak – jeg var over mi­ne folk i tre uger før Fol­ke­mø­det for at la­ve pro­gram­mer, in­for­ma­tion om events, for­be­re­de ta­le­pa­pi­rer og skri­ve kort ud. De var ret tra­et­te af mig, og da vi kom der­over, fik vi na­tur­lig­vis ik­ke brug for det. SØN­DAG 10. JULI 2016 Min for­lo­ve­de og jeg bru­ger kun strea­m­ingtje­ne­ster, vi føl­ger se­ri­er som ’Sop­ra­nos’, ’NCIS’, ’Hou­se of Cards’, ’Fa­mily Guy’ og ’Ven­ner’. Des­u­den pro­gram­mer fra News samt ’Bon­de­rø­ven’. En­ga­ge­ret, sel­viro­nisk, fa­mi­lie­men­ne­ske, bog­orm, umu­si­kalsk. Lands­by el­ler min­dre provins­by, for­di der er et bed­re sam­men­hold, og folk kom­mer hin­an­den ved. Mod­sat i by­en, hvor du må­ske ik­ke en­gang gen­ken­der din na­bo fra op­gan­gen i døgn­net­to. Til ti­der, ja! F.eks. når vi sid­der i ti­me­vis og stem­mer om en­de­lø­se ra­ek­ker af aen­drings­for­slag. Men de­bat­kul­tu­ren i ple­nar­sa­len er me­get ag­gres­siv og fri­mo­dig. Så det kan godt va­e­re un­der­hol­den­de at over­va­e­re folk som Je­an-Clau­de Jun­ck­er, Le Pen og Fa­ra­ge skri­ge om kap med hin­an­den, selv­om de fle­ste si­ger no­get va­er­re slud­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.