SOMMERKLASSIKERE

BT - - SØNDAG -

Li­ne Fel­holt

Det kan godt va­e­re, at det er koldskål el­ler rød­grød, du put­ter i mun­den, men det er og­så en ske­fuld min­der. For der fin­des en helt sa­er­lig ka­te­go­ri af ret­ter, hvis duft el­ler smag brin­ger os di­rek­te til­ba­ge til li­vets lyk­ke­li­ge stun­der. »Der fin­des de her helt sto­re klas­si­ke­re, som al­le ved hvor­dan skal sma­ge, og som med det sam­me sa­et­ter tan­ker og fø­lel­ser i gang. Koldskål og rød­grød er blandt dem.

Det er ret­ter, de fle­ste af os for­bin­der med et be­stemt barn­doms­min­de. En tid og et sted – f.eks. hjem­me hos mor­mor i ha­ven,« si­ger den ene halv­del af BTs des­sert­duo Jakob Bär Mo­gen­sen.

Han er selv vild med de to sommerklassikere, som med kam­merjun­ke­re el­ler flø­de på top­pen på fan­ta­stisk vis sma­ger af som­mer – uan­set om det reg­ner.

»Der­for be­hø­ver man hel­ler ik­ke at gø­re no­get ved dem,« slår han fast.

Al­li­ge­vel har han gjort net­op dét. For har man lyst til at prø­ve no­get nyt, er det iføl­ge BTs des­sert­kok ek­stra sjovt med de vel­kend­te klas­si­ke­re.

I den­ne uge brin­ger BTs Madsko­le op­skrif­ten på en ny som­mer­des­sert, ser­ve­ret i glas, som kom­bi­ne­rer de to dan­ske klas­si­ke­re.

»Vi har ryk­ket lidt ved koldskå­lens kon­si­stens og ud­se­en­de og sat den sam­men med rød­grø­den, så det er en an­der­le­des op­le­vel­se, men sta­dig de sma­ge, vi al­le ken­der og kan li­de,« for­kla­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

I ste­det for at ser­ve­re koldskå­len som en ’sup­pe’ har Bär-par­ret gi­vet den en cre­met mous­se-ag­tig kon­si­stens à la den ita­li­en­ske des­sert pan­na cot­ta, som over­sat be­ty­der ’kogt flø­de’. Sat sam­men med skif­te­vis lag af rød­grød og hvid cho­ko­la­de­mous­se og po­r­tions­an­ret­tet i ren­gjor­te syl­te­tøjs­glas.

»Koldskål og rød­grød har vi jo al­le sam­men set bli­ve øst op i skå­le 100 gan­ge. Når man an­ret­ter tin­ge­ne lidt an­der­le­des – som f.eks. i et syl­te­tøjs­glas – gi­ver det en ek­stra drej­ning til no­get el­lers vel­kendt,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen og til­fø­jer et tip:

»Det er ge­ne­relt me­get nem­me­re at ta­ge des­ser­ten med hjem til ven­ner, på stran­den el­ler i sko­ven, når man kan skrue låg på syl­te­tøjs­glas­se­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.