’NU DATER JEG BA­RE FOR AT FÅ EN DEJLIG OP­LE­VEL­SE’

BT - - SØNDAG -

Ka­tri­ne Ber­ling, 44 år Se­xo­log, par­te­ra­pe­ut og or­gas­me­eks­pert med egen prak­sis i Kø­ben­havn »Jeg hav­de en fo­re­stil­ling om, at jeg skul­le ha­ve vil­la og vov­hund, og hver gang en da­te el­ler et spi­ren­de for­hold gik ska­evt, og jeg ik­ke fik det, blev jeg kon­fron­te­ret med, at jeg var en fi­a­sko. Nog­le gan­ge kun­ne jeg kig­ge på an­dre kvin­der, der hav­de alt det, jeg ger­ne vil­le ha­ve, og un­dre mig over, hvor­for de kun­ne få det, når jeg ik­ke kun­ne. Hvad hav­de de, som jeg ik­ke hav­de? Og det gjor­de mit sing­le­liv smer­te­fuldt, for­di jeg he­le ti­den vil­le no­get an­det, end det jeg var i.

Den­gang jeg da­te­de med det ene for­mål at få en ka­e­re­ste, blev jeg al­tid me­get skuf­fet ef­ter en da­te med en mand, jeg ik­ke var in­ter­es­se­ret i, el­ler om­vendt. Nu har jeg ta­get må­let ud af da­ten og dater ba­re for at få en dejlig op­le­vel­se og se, hvad der sker. Så bli­ver det al­drig no­gen­sin­de en fi­a­sko for mig, for­di jeg ba­re op­le­ver, hvad der sker. Jeg kom­mer ik­ke til at gø­re mig selv for­kert i det, for­di jeg ik­ke for­ven­ter et be­stemt ud­fald. Jeg har vendt dat­ing om til, at jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk at mø­de nye men­ne­sker, og gjort det til en slags re­search på mig selv. Nog­le gan­ge ser jeg mi­ne da­tes me­re end en gang, og nog­le gan­ge gør jeg ik­ke. Beg­ge de­le er fint.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.