’JEG ER NOK LIDT TYKPANDET I FOR­HOLD TIL AT MA­ER­KE, OM EN MAND ER IN­TER­ES­SE­RET I MIG’

BT - - SØNDAG -

Git­te El­le­gaard, 39 år Ar­ran­ge­rer bl.a. nytårs­fest for sing­ler i Aar­hus »At va­e­re ale­ne be­ty­der rig­tig me­get for mig, og jeg har det rig­tig godt med det. Så at bo sam­men med en mand bli­ver nok en stor ud­for­dring, men jeg er kom­met til et sted, hvor jeg godt kun­ne ta­en­ke mig fa­mi­li­e­li­vet. Det er først in­den for det se­ne­ste år til halvan­det, at jeg har få­et det så­dan. Da jeg var 32, ta­enk­te jeg, at hvis jeg ik­ke hav­de få­et et barn, når jeg var 35, vil­le jeg gø­re det ale­ne, men nu over­ve­jer jeg det over­ho­ve­det ik­ke. For mig handler fa­mi­li­e­li­vet li­ge så me­get om sam­hø­rig­hed og det, at man er fa­el­les om de sto­re op­le­vel­ser, som sel­ve det at ha­ve et barn. Des­u­den ken­der jeg og­så fle­re, der har valgt at få et barn ale­ne, og det er hårdt ar­bej­de.

Dat­ings­i­der og så­dan no­get er ba­re ik­ke mig. Jeg kan ik­ke li­de at sid­de og skri­ve sam­men. Vir­ke­lig­he­den fun­ge­rer me­get bed­re for mig, men jeg er nok så­dan lidt tykpandet i for­hold til at ma­er­ke, om en mand er in­ter­es­se­ret i mig. Sam­ti­dig er jeg som per­son god til at stil­le mig frem, når det er i pro­fes­sio­nel­le sam­men­ha­en­ge, men når det handler om at ’sa­el­ge mig selv som pri­vat­per­son, kun­ne jeg godt ha­ve me­re selv­til­lid.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.