Vil hun va­e­re ka­e­re­ste med mig?

BT - - SØNDAG -

HEJ ANNETTE Rend­te for ca. 4-5 må­ne­der si­den igen ind i en pi­ge, som jeg så sidst for ca. 1 år si­den. Til at be­gyn­de med sås vi kun lej­lig­heds­vis, når vi hand­le­de sam­men, men det har stil­le og ro­ligt ud­vik­let sig, og her in­den­for de sid­ste 14 da­ge til en må­ned er jeg be­gyndt at over­nat­te ved hen­de og har stort set ik­ke va­e­ret hjem­me an­det end lej­lig­heds­vis.

Når vi er sam­men, la­ver vi som re­gel ting, som ka­e­re­ste­par nor­malt vil­le, er­go vi sid­der og nus­ser og put­ter, går tu­re, kys­ser osv. Jeg har mødt hen­des umid­del­ba­re fa­mi­lie, og hun har og­så hilst på no­get af min. Jeg er rig­tig glad for hen­de, og hun vir­ker og­så rig­tig glad for mig, men vi er ik­ke ka­e­re­ster. Og nog­le gan­ge af­vi­ser hun mi­ne til­na­er­mel­ser med den re­spons, at vi ik­ke er ka­e­re­ster, mens hun an­dre gan­ge »ta­ger imod«, hvil­ket na­tur­lig­vis for­vir­rer mig et el­ler an­det sted. Har snak­ket med hen­de om det, og hun si­ger, at hun helst ik­ke vil va­e­re ka­e­re­ste med mig, da hun er ban­ge for, at det øde­la­eg­ger det, vi har sam­men, da vi er me­get ta­et­te på hin­an­den.

Jeg ved ik­ke rig­tigt, hvad po­k­ker jeg skal gø­re for at over­be­vi­se hen­de om, at hun ik­ke har no­get at fryg­te. Jeg vil­le bli­ve ked af det, hvis hun fandt en ka­e­re­ste, og det ik­ke var mig.

Mvh

KAERE DU! Du sa­et­ter dilem­ma­et rig­tig fint op i din af­run­ding: »Jeg vil­le bli­ve ked af det, hvis hun fandt en ka­e­re­ste, og det ik­ke var mig.« Der hol­der du dig nem­lig på din egen ba­ne­halv­del. Der har du al­le di­ne eg­ne fø­lel­ser sam­let i én sa­et­ning.

Desva­er­re tror jeg, din ve­nin­de ger­ne vil hol­de net­op den mu­lig­hed åben: Hun er glad for dig, men ta­enk, hvis der nu bt.dk/brev­kas­ser kom no­get bed­re for­bi. Det er en ben­hård kon­klu­sion, for er du da ik­ke god nok? Jeg tror, hun tviv­ler, og jeg tror, den tvivl handler om, at hun ik­ke er glad nok for dig. For var hun det, vil­le det ik­ke be­ty­de no­get for hen­de, om du hav­de vis­se fejl og mang­ler (som vi al­le har).

Du er op­pe mod hår­de od­ds, men jeg hå­ber egent­lig for jer beg­ge, at hun tør ta­ge chan­cen og sprin­ge ud i par­for­hol­det.

God som­mer, Annette

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.