Bed­re bo­ar­ding med bus

Kø­ben­havns Luft­havn har op­ti­me­ret for­hol­de­ne, når du skal ta­ge bus­sen

BT - - REJSER - Af Sig­ne Le­ne Chri­sti­an­sen | rej­ser@bt.dk

Går som­mer­fe­ri­en med fly til Za­greb el­ler Ber­lin fra Kø­ben­havns Luft­havn, er det ik­ke us­and­syn­ligt, at vej­en fra af­gangs­hal­len til fly­et sker med bus. For selv om langt de fle­ste pas­sa­ge­rer i luft­hav­nen går om bord via en bro fra ga­ten, så op­le­ver knap 1,5 mio. fly­rej­sen­de i Ka­strup år­ligt en bus­tur, in­den fly­et let­ter. Men nu er det slut med at sid­de st­u­vet sam­men i et dun­kelt ven­te­o­m­rå­de og stå som sild i en tøn­de, mens man ven­ter på, at bus­sen bli­ver fyldt op og er klar til at kø­re fra ga­ten. Kø­ben­havns Luft­havn har nem­lig op­gra­de­ret bus­bo­ar­din­gen på bag­grund af øn­sker fra pas­sa­ge­rer­ne.

Nye bus­ga­tes, fle­re strøms­tik og fle­re hund­re­de ek­stra kva­drat­me­ter til en ny lo­un­ge med fle­re sid­de­plad­ser og ar­bejds­plad­ser er nog­le af de til­tag, der skal gø­re rej­se­op­le­vel­sen bed­re for de bus­kø­ren­de kun­der.

»Det handler om at gi­ve pas­sa­ge­rer­ne den bedst mu­li­ge op­le­vel­se, hvor de op­le­ver mini­mal ven­te­tid og i det he­le ta­get et bed­re flow på de­res rej­se,« for­kla­rer Ma­ri­an­ne Petzke, der er fun­ge­ren­de tra­fik­chef i Kø­ben­havns Luft­havn.

Ro­lig bo­ar­ding

Langt de fle­ste pas­sa­ge­rer vil­le el­lers ger­ne und­gå bus­sen og bo­ar­de di­rek­te fra ga­ten via en bro til fly­et, hvis de selv kun­ne va­el­ge, vi­ser en kun­de­un­der­sø­gel­se fra 2015 fo­re­ta­get af Kø­ben­havns Luft­havn.

Men Ma­ri­an­ne Petzke fast­slår, at bo­ar­ding via bus­sen er bå­de ef­fek­tivt, en­kelt og ro­ligt, ef­ter de nye ga­tes, bus­ser og ven­te­lo­un­gen er ble­vet ta­get i brug. Pas­sa­ge­rer bli­ver for ek­sem­pel kaldt frem i ra­ek­ker for at und­gå for me­get kø, og der­ef­ter går man di­rek­te ind i bus­sen.

»På sam­me må­de går man di­rek­te ud i bus­sen ved an­kom­ster og bli­ver kørt stort set li­ge til ba­ga­ge­ud­le­ve­rin­gen,« si­ger Ma­ri­an­ne Petzke og forta­el­ler, at i frem­ti­den vil end­nu fle­re pas­sa­ge­rer i luft­hav­nen bo­ar­de fra bus­ser.

Ind­drag pas­sa­ge­rer­ne

Hos Im­ple­ment Con­sul­ting Group kal­der kon­su­lent og part­ner Charlotte Wan­dorf den nye opgradering for »su­per smart«. Hun har fle­re års er­fa­ring med rå­d­giv­ning in­den for trans­por­t­om­rå­det og har bl.a. ar­bej­det med pas­sa­gero­p­le­vel­ser for SAS.

»Man kan se den go­de rej­se­op­le­vel­se som et langt styk­ke tovva­erk, hvor hvert styk­ke af to­vet er den en­kel­te op­le­vel­se på rej­sen fra tran­sit til check-in og bo­ar­ding. Ved hvert led la­eg­ger vi til og tra­ek­ker fra i vo­res reg­ne­styk­ke over op­le­vel­sen og må­ler, om vo­res eg­ne be­hov er ble­vet op­fyldt,« for­kla­rer hun.

»Når man lyt­ter til kun­der­ne og ind­dra­ger de­res øn­sker, så sør­ger man for at styr­ke de sva­ge­ste led i tovra­ek­ken, og det er i sid­ste en­de med til at sik­re gla­de kun­der,« fort­sa­et­ter Charlotte Wan­dorf og frem­ha­e­ver, at en god luft­havns­op­le­vel­se ik­ke kun handler om ri­ge­ligt med stik­kon­tak­ter og et flot lys.

»Men jo fle­re mu­li­ge ir­ri­ta­tions­mo­men­ter, der bli­ver fjer­net, jo me­re po­si­tiv bli­ver op­le­vel­sen i det sto­re regn­skab over rej­sen,« si­ger hun.

Op­ti­me­ring af fly­bo­ar­ding med bus skal gø­re det me­re ef­fek­tivt, ro­ligt og en­kelt for pas­sa­ge­rer­ne at bo­ar­de. Fo­to: CPH/Ernst To­bi­sch

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.