Gu­i­den: Der­for er

BT - - REJSER -

PHUKET hun nu er ble­vet team ma­na­ger for Star Tour på øen i An­da­man­ha­vet i det syd­ve­st­li­ge hjør­ne af lan­det. Thailand er jo smilets land … De smi­len­de thai’er »Ja, det er alt­så en mis­for­stå­el­se, det der med, at man­ge tror, det er smilets land, for­di thai­er­ne er så ven­li­ge og gla­de. Nok smi­ler thai­er­ne me­get – om end en del turi­ster me­ner, de ik­ke smi­ler helt så bredt som tid­li­ge­re. Men thai­er­nes smil er alt­så ik­ke kun ud­tryk for ven­lig­hed og imø­de­kom­men­hed. Man si­ger, at thai­er­ne har 13 for­skel­li­ge smil – og­så smil til li­vets va­er­ste stun­der, når der sker helt for­fa­er­de­li­ge ting, og ja, og­så et ’ked af det-smil’, et fru­stre­ret smil og san­de­lig og­så et ’du er en idi­ot-smil’,« gri­ner Chri­sti­na Lan­ge og skyn­der sig at til­fø­je, at hun end­nu ik­ke har til­la­ert sig det sid­ste smil, og at det der­for hel­ler ik­ke er et så­dant, hun sen­der mig el­ler de man­ge ga­e­ster, som hun ta­ger sig af un­der de­res fe­rie på Phuket.

BT Rej­ser har i den­ne lil­le som­mer­se­rie bedt nog­le af char­ter­bran­chens mest vi­den­de og er­far­ne gu­i­der forta­el­le, hvor­for man skal be­sø­ge net­op dét rej­se­mål, hvor de ar­bej­der, og ik­ke mindst hvil­ke op­le­vel­ser man ik­ke bør sny­de sig selv for. Den­ne gang er tu­ren kom­met til Chri­sti­na Lan­ge, der er vild med Thailand og isa­er lan­dets stør­ste ø, som vir­ke­lig er kom­met ind un­der hu­den på hen­de. Fa­vo­rit­stran­den »Strand­li­vet er ’second to no­ne’ på Phuket. Så­dan er det ba­re. Tre af de mest kend­te stran­de er Pa­tong, Ka­ta og Ka­ron, og de er al­le tre be­stemt va­erd at be­sø­ge. Sand og vand er fan­ta­stisk, der er trygt og sik­kert, og det er kun strand­ba­rer­nes mad, jeg ik­ke vil gi­ve topka­rak­ter,« si­ger hun. Per­son­ligt hit

»Har man mod på at be­va­e­ge sig lidt, så kan jeg an­be­fa­le min egen fa­vo­rit­strand, La­em Sing, der lig­ger lidt nord for Ka­ma­la Beach. Den lig­ger i en slags na­tur­park, så der skal be­ta­les en­tré – 20 baht (ca. 4 kr.). Der er et styk­ke vej at gå, men så kom­mer man og­så til en lil­le­bit­te, vi­dun­der­lig strand, hvor der hver­ken er bøl­ger el­ler strøm. Van­det er su­per klart, og der er per­fekt at snor­k­le. Det er fak­tisk og­så der, vi gu­i­der ta-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.