Phuket fan­ta­stisk

BT - - REJSER -

ger hen, når vi har fri,« forta­el­ler Star Tours team ma­na­ger. helt for sig selv.«

Me­get hel­le­re vil Chri­sti­na Lan­ge sen­de si­ne dan­ske ga­e­ster til Koh Yai Noi, den na­est­stør­ste ø i om­rå­det, ba­re en halv ti­mes sejlads fra Phuket – men sam­ti­dig en rej­se 100 år til­ba­ge i ti­den:

»Øen, der er 20 km fra nord til syd, er et le­ven­de bil­le­de af det Thailand, der var tid­li­ge­re. Her plø­jes fort­sat med ok­ser, og ris sa­et­tes med ha­enw­der­ne. Der er stort set in­gen turi­ster, men til gen­ga­eld mas­ser af fred og ro. Mit bed­ste for­slag er, at man ta­ger på en gu­i­det cy­kel­tur på øen, det er vir­ke­lig et even­tyr!« Godt for bør­ne­ne Lidt af det sam­me op­rin­de­li­ge Thailand kan man op­le­ve nord for Phuket, nem­lig i Khao Lak, hvor Chri­sti­na Lan­ge of­te be­sø­ger bør­ne­hjem­met ’Hands on the Wa­ter’:

»Det lig­ger et par ti­mers kør­sel fra Ka­ta, og det er be­stemt kø­re­ti­den va­erd at be­sø­ge bør­ne­ne,« for­kla­rer hun. »Al­le er vel­kom­ne, og­så uden for­ud­gå­en­de af­ta­le, og en del va­el­ger f.eks. at ta­ge lidt af­lagt bør­ne­tøj med hjem­me­fra. Selv ta­ger jeg ger­ne ba­re lidt blok­ke, far­ver og bly­an­ter med. Og så er det vig­tig­ste at hyg­ge sig med bør­ne­ne, le­ge og spil­le bold, el­ler hvad man nu har lyst til. Det er selv­føl­ge­lig en no­get an­der­le­des fe­ri­e­op­le­vel­se, men vir­ke­lig fan­ta­stisk be­ri­gen­de,« forta­el­ler Chri­sti­na Lan­ge. Stor­by­liv »Be­stemt. Phuket Town, som jeg selv er hel­dig at bo ta­et ved, er en rig­tig skøn by, hvil­ket fle­re og fle­re turi­ster har få­et øj­ne­ne op for. Den gam­le by­del med de smuk­ke hu­se er vir­ke­lig en unik at­trak­tion. Her er fi­ne gal­le­ri­er og go­de spi­se­ste­der og et me­get po­pu­la­ert søn­dags­mar­ked. Og og­så en mu­sik­bar – el­ler reg­ga­e­bu­le – som man ba­re skal op­le­ve. Tim­ber Hut hed­der den. Ud­ven­digt lig­ner det no­get, der bur­de ri­ves ned, men in­den dø­re er det en bar, som min­der om gam­le da­ges Nyhavn. Men for po­k­ker, hvor er det et sjovt sted. Her kom­mer na­e­sten kun thai­e­re, og hus­ban­det, ’Job to do’, spil­ler en for­ry­gen­de gang thai-reg­gae. Tjek dem på YouTu­be i de­res fan­ta­stisk po­pu­la­e­re mu­sik­vi­deo ’doo doo doo’, som i øv­rigt spil­les overalt i Thailand. Så er man klar til at ta­ge til Phuket med det sam­me,« gri­ner Chri­sti­na Lan­ge.

Har man ef­ter den op­le­vel­se brug for at hvi­le ører­ne lidt, el­ler øn­sker man sig må­ske ba­re en ro­man­tisk op­le­vel­se, så skal man iføl­ge Star Tours eks­pert ta­ge til den syd­li­ge del af øen til Ca­pe Panwa, hvor der ty­pisk ik­ke kom­mer ret man­ge men­ne­sker:

»Her lig­ger Ba­bas Nest, en roof­top-bar, med den mest vi­dun­der­li­ge ud­sigt. Det er et lil­le sted med ba­re nog­le få bor­de og nog­le sinds­sygt dy­re co­ck­tails. Men er man af sted med den ene­ste ene, så er det be­stemt det helt rig­ti­ge sted at hol­de i hånd på Phuket,« slut­ter Chri­sti­na Lan­ge.

Chri­sti­na Lan­ge, 29 år, er op­rin­de­ligt ud­dan­net land­mand og skul­le som så man­ge an­dre un­ge ba­re ha­ve én på op­le­ve­ren, da hun tjek­ke­de ind som gu­i­de hos Star Tour: »Et års tid i ud­lan­det var, li­ge hvad jeg hav­de brug for, men si­den har jeg ik­ke set mig til­ba­ge,« gri­ner hun. Langt fra stam­men er ae­blet dog ik­ke fal­det. Hen­des mor har ar­bej­det som gu­i­de for Spies og vandt si­den en rej­se til Lan­za­ro­te med Star Tour, hvor Chri­sti­na var med. »Mit livs ind­til da bed­ste op­le­vel­se, så val­get var ik­ke sva­ert,« forta­el­ler hun om val­get af net­op Star Tour-kon­cer­nen, hvor hun nu har va­e­ret i me­re end en hånd­fuld år og er ble­vet team ma­na­ger. Hun be­gynd­te som gu­i­de i Bang­kok og kom si­den til Koh Sa­met, in­den an­dre desti­na­tio­ner som bl.a. Ita­li­en og Kap Ver­de er kom­met på cv’et. Men ka­er­lig­he­den til Thailand stik­ker dybt i hjer­tet, og nu le­ver hun drøm­me­ne ud på Phuket. Og land­mands­li­vet … tja, det tra­ek­ker ik­ke rig­tigt me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.