’An­to­i­ne skal vin­de Bal­lon D’or’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Det her har va­e­ret An­to­i­ne Gri­ez­manns EM. Seks EM-kam­pe, seks mål. Men du har sik­kert al­le­re­de glemt, at det ik­ke star­te­de med hyl­dest og hur­lum­hej. Tva­er­ti­mod.

Den lil­le fran­ske må­lcon­nois­seur star­te­de sit EM med at bli­ve ramt af en min­dre stra­fak­tion, da land­stra­e­ner Di­di­er Des­champs send­te de to stør­ste stjer­ner, Paul Pog­ba og An­to­i­ne Gri­ez­mann, på ba­en­ken i Frank­rigs an­den kamp ef­ter en pre­mi­e­re uden over­be­vis­ning. Gri­ez­mann kom ind og af­gjor­de kamp to mod Al­ba­ni­en, og nu – en lil­le må­ned se­ne­re – bli­ver der spe­ku­le­ret i At­le­ti­co Madrid-an­gri­be­ren som en po­ten­ti­el vin­der af Bal­lon d’Or. Hvis det skal lyk­kes, skal han over­gå den må­ske stør­ste fa­vo­rit i af­te­nens EM-fi­na­le, når Frank­rig mø­der Portu­gal og Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

I den fran­ske lejr er man sjovt nok på det hold, der me­ner, at Gri­ez­mann er op­pe i sam­me liga som Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Man­che­ster Ci­ty-ba­ck­en Ba­cary Sag­na var i hvert fald ik­ke i tvivl om, hvem de to sto­re pro­fi­ler er i fi­na­len.

»Ro­nal­do ken­der vi. Han er en af de bed­ste spil­le­re i ver­den, hvis ik­ke den bed­ste, og han har ar­bej­det me­get hårdt for at nå der­til. I mi­ne øj­ne er An­to­i­ne helt derop­pe og­så – i sam­me liga som Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si,« sag­de Ba­cary Sag­na på gårs­da­gens pres­se­mø­de.

»Kon­cen­trér dig om fi­na­len«

Den fran­ske sport­sa­vis L’Équipe åb­ne­de i går spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvor­vidt Ro­nal­do el­ler Gri­ez­mann skul­le vin­de Bal­lon d’Or, hvor man na­ep­pe hel­ler må glem­me Lio­nel Mes­si. De se­ne­ste ot­te år er pri­sen ble­vet for­delt mel­lem Ro­nal­do og Mes­si, men fransk­ma­en­de­ne re­k­la­me­rer ger­ne for, at fi­na­le­sejr i aften bør be­ty­de, at Gri­ez­mann kan bli­ve man­den til at knu­se duopo­let.

»Det ene­ste, jeg er in­ter­es­se­ret i, er, at An­to­i­ne Gri­ez­mann sam­men med si­ne hold­kam­me­ra­ter vin­der EM,« sag­de Des­champs iføl­ge Go­al. com tid­li­ge­re på ugen på spørgs­må­let om Bal­lon d’Or, men Les Bleus-tra­e­ne­ren hå­be­de al­li­ge­vel på Gri­ez­mann af én sa­er­lig år­sag.

»An­to­i­ne Gri­ez­mann er klart en ung spil­ler, som har haft en god slut­run­de. Cri­sti­a­no Ro­nal­do har va­e­ret på top­ni­veau i syv-ot­te år nu. Han sco­rer man­ge mål for sit klubhold og for lands­hol­det. Ind­til nu har der kun va­e­ret to kan­di­da­ter til den kend­te Bal­lon d’Or – ham og Mes­si, men hvis Gri­ez­mann kan bli­ve en af kan­di­da­ter­ne, er det stort. Det vil­le va­e­re et tegn på, at det kom­mer til at gå godt i fi­na­len,« lød det fra Des­champs.

I mi­ne øj­ne er An­to­i­ne helt derop­pe og­så – i sam­me liga som Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si Ba­cary Sag­na

Og det er da og­så en ek­stra­or­di­na­er EM-slut­run­de, An­to­i­ne Gri­ez­mann har gang i. Med seks mål er han klar EM-top­sco­rer, og mens han alt­så kun har brugt seks kam­pe på de mål, har Cri­sti­a­no Ro­nal­do brugt 20 EM-kam­pe på at sco­re ni.

Hvis An­to­i­ne Gri­ez­mann selv drøm­mer om at stja­e­le den gyld­ne bold fra Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do, er han tvun­get til en ting – at vin­de EM med Frank­rig.

• Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.