Hi­sto­ri­ske Se­re­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

81 mi­nut­ter.La­en­ge­re tid be­hø­ve­de Se­re­na Wil­li­ams i Wim­b­ledon-fi­na­len i da­mesing­le mod An­ge­lique Ker­ber ik­ke for at skri­ve sig ind i ten­nis­spor­tens hi­sto­ri­ebø­ger.

Sej­ren på 7-5, 6-3 var nem­lig ens­be­ty­den­de med, at ame­ri­ka­ne­ren har vun­det 22 Grand Slam-sing­le­tit­ler, og at hun der­med tan­ge­rer St­ef­fi Gr­afs ’open era’-re­kord.

»Det har va­e­ret sva­ert ik­ke at ta­en­ke over det­te. Men det gør ba­re sej­re­ns sød­me end­nu stør­re, når man som jeg ved, hvor stort et ar­bej­de pra­e­sta­tio­nen har kra­e­vet,« sag­de Se­re­na Wil­li­ams med et stort smil ved pra­e­mie­over­ra­ek­kel­sen.

Den­ne blev på Wim­b­ledons le­gen­da­ri­ske Cen­tre Court fulgt af blandt an­dre au­stra­li­e­ren Mar­ga­ret Court, der i sin kar­ri­e­re fra 1960 til 1973 nå­e­de at vin­de i alt 24 Grand Slams­ing­le­tit­ler. Imid­ler­tid blev ’kun’ 11 af dis­se ero­bret ef­ter pro­fes­sio­nel­le spil­le­re fik ad­gang til at del­ta­ge i tur­ne­rin­gen i 1968.

»Det er en stor fø­lel­se, at jeg nu har vun­det Wim­b­ledon syv gan­ge. Men jeg el­sker at spil­le på Cen­tre Court, og at mod­stan­de­ren i fi­na­len var An­ge­lique Ker­ber, gør ba­re det he­le end­nu bed­re. Jeg el­sker at spil­le mod hen­de. Hun får det bed­ste frem i mig,« sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

I au­gust fyl­der Se­re­na Wil­li­ams 35 år og kan der­med la­de sig pen­sio­ne­re med god samvit­tig­hed.

Men skal man tro den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler og nu­va­e­ren­de ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport Mi­cha­el Mor­ten­sen er der fle­re sto­re tit­ler til­ba­ge i Se­re­na Wil­li­ams.

»Så vidt jeg kan for­stå, ta­ger hun i hvert fald og­så na­e­ste år med, og selv­om hun i ten­nis­ma­es­sig for­stand er et pa­ent styk­ke op­pe i åre­ne, vir­ker det ik­ke som om, hun er fy­sisk neds­lidt. Jeg kan sag­tens se hen­de vin­de US Open om et par må­ne­der, og ved Au­stra­li­an Open (i ja­nu­ar, red.) vil hun va­e­re mo­ti­ve­ret til at va­ske plet­ten (tab­te fi­na­len mod An­ge­lique Ker­ber, red.) fra i år va­ek.« Ta­ber i tå­rer An­ge­lique Ker­ber tog ne­der­la­get med op­rejst pan­de.

»Stort til­lyk­ke, Se­re­na. Du spil­le­de godt og fortje­ner sej­ren,« sag­de ty­ske­ren med tå­rer i øj­ne­ne og til­fø­je­de:

»Jeg spil­le­de op til mit bed­ste. Det var ba­re ik­ke godt nok i dag.«

At det blev til Se­re­na Wil­li­ams-sejr skyld­tes pri­ma­ert hen­des of­fen­si­ve indstil­ling:

Hun vandt ser­ve­es-sta­ti­stik­ken 13-0, og pra­este­re­de ik­ke fa­er­re end 39 vin­der­slag mod An­ge­lique Ker­bers 12.

Søn­dag af­slut­tes Wim­b­ledon-tur­ne­rin­gen med fi­na­le i her­re­sing­le mel­lem skot­ten An­dy Mur­ray og ca­na­di­e­ren Mi­los Ra­o­nic.

»Mi­los er en hård mod­stan­der. Han har vir­ke­lig spil­let godt i år, og fortje­ner fi­na­le­plad­sen ef­ter han i se­mi­fi­na­len be­sej­re­de ver­dens bed­ste gra­es­spil­ler no­gen­sin­de (Ro­ger Fe­de­rer, red.),« si­ger An­dy Mur­ray, der én gang tid­li­ge­re har vun­det den bri­ti­ske Grand Slam-tur­ne­ring.

De to spil­le­re mød­te hin­an­den for to uger si­den ved gra­es­tur­ne­rin­gen på Qu­e­ens-an­la­eg­get i Lon­don.

Her vandt Mi­los Ra­o­nic før­ste sa­et, og før­te 3-0 i det ef­ter­føl­gen­de, men ik­ke de­sto min­dre vandt An­dy Mur­ray 6-7, 6-4, 6-3.

FO­TO: AFP

Se­re­na Wil­li­ams vandt sin 22. Grand Slam og tan­ge­rer St­ef­fi Graf for flest pro­fes­sio­nel­le tit­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.