Tour de Fran­ce Et lys i mør­ket

BT - - TOUR DE FRANCE -

FAR­VEL En af Ka­tus­has rø­de føl­ge­bi­ler tril­le­de hen bag hold­bus­sen lang, lang tid ef­ter, at Chris Froo­me fra Team Sky hav­de sat kon­kur­ren­ter­ne på plads på ned­kørs­len på Col de Pey­resou­de. På for­sa­e­det sad en sa­er­de­les skuf­fet ryt­ter, som bur­de hav­de sid­det i sad­len. Det gjor­de han desva­er­re ik­ke.

Mi­cha­el Mør­køv stod af på 8. eta­pe af Tour de Fran­ce, men dan­ske­ren, der styr­te­de på 1. eta­pe til Utah Beach i Nor­man­di­et, prø­ve­de at fin­de et lys i mør­ket. Mør­køvs ko­ne, Tri­ne, er nem­lig høj­gravid og skal fø­de in­den ret la­en­ge.

»Li­ge nu skal jeg ba­re hjem og kan for­hå­bent­lig va­e­re med til, når min ko­ne skal fø­de. Det er dej­ligt at ta­en­ke på, at jeg kan støt­te hen­de i den her pe­ri­o­de, hvor hun og­så har det sva­ert,« sag­de Mi­cha­el Mør­køv over­skud­s­ag­tigt.

Spørgs­må­le­ne tog han imod med den stør­ste selv­føl­ge­lig­hed, hvil­ket må si­ges at va­e­re gan­ske im­po­ne­ren­de med tan­ke på, at Mør­køv al­drig før er ud­gå­et af et cy­kel­løb. Han vir­ke­de af­kla­ret med si­tu­a­tio­nen på trods af, at han i går mor­ges for­tal­te, at han føl­te sig klar til da­gens stra­bad­ser i Py­re­na­e­re­ne.

»Jeg må nok ba­re ac­cep­te­re, at jeg hav­de haft et par for hår­de da­ge. Det her er Tou­ren, og der kla­rer man den ik­ke uden at va­e­re på 100 pro­cent,« sag­de Mi­cha­el Mør­køv. Sa­e­so­nens sto­re mål For den dan­ske le­ad-out mand for sprin­te­r­en Ale­xan­der Kri­stoff var Tour de Fran­ce det helt sto­re mål i sa­e­so­nen. Det er det, han har ta­enkt på, da han lod slikskå­len hvi­le i ju­le­da­ge­ne, og det er det, som han har fo­ku­se­ret på i tra­e­nings­lo­ka­let, på lan­de­vej­en, og da han se­ne­st tra­e­ne­de spur­ter med sin nor­ske kol­le­ga i Sta­van­ger.

»Det er en stor skuf­fel­se, at det al­le­re­de er på 1. eta­pe, at jeg bli­ver sat ud af spil­let. Jeg hav­de gla­e­det mig til Tou­ren, og det mo­ti­ve­re­de mig, at jeg kun­ne kom­me ind og må­ske gø­re en for­skel igen. Desva­er­re var det ba­re for hårdt for mig at kom­me igen­nem,« sag­de Mi­cha­el Mør­køv.

Som en lil­le ek­stra ned­t­ur lyk­ke­des det ik­ke Ale­xan­der Kri­stoff at vin­de no­gen eta­per, mens Mi­cha­el Mør­køv sta­dig kør­te med i Tour de Fran­ce, og han får det ik­ke let­te­re i den kom­men­de tid uden sin dan­ske ar­bejds­mand.

Mi­cha­el Mør­køv blev i øv­rigt den før­ste ryt­ter, der ud­gik af det­te års fran­ske rund­t­ur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.