Chris Vrooom!

BT - - TOUR DE FRANCE -

UVEN­TET AN­GREB når vi tra­e­ner sam­men på Sky. Og det gav åben­bart ge­vinst i dag,« sag­de Froo­me i må­l­by­en Bagnéres­de-Lu­chon, hvor tem­pe­ra­tu­ren lå et pa­ent styk­ke over de 30 gra­der. Dum­dri­stigt Ude blandt hold­bus­ser­ne var der mas­ser af snak om Froo­mes vove­styk­ke. Nog­le men­te, det var ge­ni­alt, mens an­dre så det som dum­dri­stigt.

»Jeg hav­de ik­ke set ham kø­re ale­ne på en ned­kør­sel. Slet ik­ke,« sag­de Trek Se­gaf­redos dan­ske sport­s­di­rek­tør, Kim An­der­sen.

»Det var ik­ke en far­lig ned­kør­sel. Men den må­de, han kør­te ned på, var for ri­si­ka­bel, sy­nes jeg. Van­vit­tigt at lø­be den ri­si­ko.«

Froo­me med­gav ef­ter­føl­gen­de, at han hav­de gam­blet med mu­lig­he­den for et styrt, der kun­ne ha­ve sat en øje­blik­ke­lig stop­per for hans Tour-for­svar.

»Ja, det var et stort sats. Det var jeg ud­ma­er­ket klar over. Men det var en ri­si­ko, jeg vur­de­re­de, jeg kun­ne ta­ge. Og jeg er selv­føl­ge­lig glad for, at det gik, som det gik,« for­tal­te Froo­me, der med sej­ren over­tog lø­bets gu­le fø­rer­trø­je.

Jakob Fuglsang (Asta­na) kør­te en gan­ske god­kendt eta­pe og måt­te først slip­pe fa­vo­rit­ter­ne på den na­est­sid­ste stig­ning. Han var for­bav­set over Froo­mes pra­e­sta­tion – og så al­li­ge­vel ik­ke.

»Det er over­ra­sken­de, men jeg Ja, det var et stort sats. Det var jeg ud­ma­er­ket klar over. Men det var en ri­si­ko, jeg vur­de­re­de, jeg kun­ne ta­ge. Og jeg er selv­føl­ge­lig glad for, at det gik, som det gik hav­de fak­tisk ta­enkt på, at det kun­ne va­e­re en mu­lig­hed for ham. Et an­greb er nog­le gan­ge det bed­ste for­svar. Men jeg hav­de me­re ta­enkt, at han vil­le an­gri­be for ba­re at sid­de for­re­st – ik­ke for at vin­de eta­pen,« sag­de Fuglsang, der kom i mål 1.45 mi­nut­ter ef­ter Froo­me. Con­ta­dor ude af topkamp Det blev og­så eta­pen, hvor Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) en­de­gyl­digt meld­te sig ud af kam­pen om den gu­le trø­je. Spa­ni­e­ren, der røg i as­fal­ten to gan­ge på lø­bets før­ste eta­per, blev sat på den sid­ste stig­ning, og mi­ste­de 1.41 mi­nut­ter til Froo­me. Con­ta­dor med­del­te ef­ter­føl­gen­de, at hans løjt­nant Ro­man Kreuzi­ger, nu får frie tøj­ler til at kø­re sin egen chan­ce.

»Ja, Kreuzi­ger får to­tal fri­hed nu,« lød det fra El Pi­sto­lero.

Con­ta­dor er på en sam­let 20. plads – 3.12 mi­nut­ter ef­ter Froo­me. Kreuzi­ger er 34 se­kun­der ef­ter Sky­stjer­nen på lø­bets 12. plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.