Eta­pe med ek­stra di­men­sion

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ru­ten

Det er nu tred­je dag i tra­ek, at ryt­ter­ne tak­ler de sto­re tin­der i Py­re­na­e­er­ne, og som om det ik­ke er slemt nok i sig selv, får eta­pen en ek­stra di­men­sion, da der for før­ste gang i årets Tour nu er mål opad. Det er dog ik­ke kun til sidst, at fel­tet står over for en hård stig­ning. Port de la Bo­nai­gu­a­er er i løbs­bo­gen skre­vet til at va­e­re 13,7 km lang med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 6,1 pro­cent, men i re­a­li­te­ten går det opad al­le­re­de fra før­ste me­ter ef­ter star­ten i span­ske Vi­elha val d’Aran. De se­ne­ste da­ge har det ta­get lang tid, før det en­de­li­ge ud­brud er kom­met va­ek. I dag må det dog for­ven­tes at bli­ve etab­le­ret al­le­re­de på før­ste stig­ning, da det så­le­des kun er ryt­te­re med go­de bjerg­ben, der har mu­lig­hed for at stik­ke af opad.

Hvis ud­brud­det kom­mer af­sted på Port de la Bo­nai­gua, er der go­de chan­cer for at få skabt et fint for­spring til fel­tet på de ef­ter­føl­gen­de små 50 km ef­ter top­pen. Først ef­ter 67,5 km er det tid til na­e­ste ud­for­dring i form af ka­te­go­ri 1-stig­nin­gen Port del Cantó. Det er en lang op­kør­sel over 19 km, men stig­nings­pro­cen­ten på 5,4 pro­cent er ik­ke skra­em­men­de. Fem ki­lo­me­ter ef­ter top­pen kom­mer for­plej­nings­zo­nen, hvor­ef­ter det går nedad de na­e­ste 20 km. Her­fra er der stort set ik­ke en ene­ste flad me­ter til­ba­ge af eta­pen.

Da­gens ind­lag­te po­ints­purt er pla­ce­ret i An­dor­re-La-Veil­le, få ki­lo­me­ter ef­ter ryt­ter­ne er kørt ind i An­dor­ra. Ef­ter to ka­te­go­ri 1-stig­nin­ger tid­li­ge­re på eta­pen får spur­ten dog na­ep­pe no­gen be­tyd­ning for kam­pen om den grønne trø­je, da der sand­syn­lig­vis ik­ke er no­gen sprin­te­re til­ba­ge na­er fron­ten på det­te tids­punkt. Med om­kring 45 km igen ta­ger fel­tet fat på den før­ste af de sid­ste tre hår­de bjer­ge. Selv­om Côte de la Co­mel­lablot er sat til at va­e­re en ka­te­go­ri 2-stig­ning, så kan de 4,2 km mod top­pen sag­tens vi­se sig at kra­e­ve man­ge of­re. Fra top­pen er der kun ot­te km, til na­e­ste op­kør­sel star­ter. Col de Beixa­lis er 6,4 km lang og sti­ger i gen­nem­snit med he­le 8,5 pro­cent. Hvis der bli­ver kørt sta­er­kt i fel­tet her, vil der na­ep­pe sid­de man­ge til­ba­ge i fa­vo­rit­grup­pen henover top­pen. Ef­ter ned­kørs­len går der ik­ke la­en­ge før da­gens sid­ste – og mest fryg­te­de – stig­ning be­gyn­der.

Fi­na­len

Of­fi­ci­elt star­ter op­kørs­len til An­dor­ra Arca­lis med 10 km igen. Som tid­li­ge­re set på eta­pen går det dog al­le­re­de opad i ad­skil­li­ge ki­lo­me­ter in­den da. Selv­om det­te er en stig­ning uden for ka­te­go­ri, er den ik­ke su­per stejl, men der­i­mod me­get re­gu­la­er med pro­cen­ter mel­lem 7-8 pro­cent. En vig­tig fak­tor er høj­den. Med mål i over 2.000 me­ters høj­de kan vi sag­tens kom­me til at se ryt­te­re, der nor­malt kø­rer med blandt de bed­ste i bjer­ge­ne, få pro­ble­mer i den tyn­de luft. Ryt­ter­ne har end­nu ik­ke haft en hvi­le­dag, og den ak­ku­mu­le­re­de tra­et­hed i be­ne­ne vil uden tvivl og­så spil­le ind i dag.

Fa­vo­rit­ter­ne

Da det­te er den før­ste eta­pe med mål opad, får vi nu en­de­lig at se, hvem der kan – og me­re in­ter­es­sant, hvem der ik­ke kan – vin­de årets Tour de Fran­ce. Som re­gel vil Chris Froo­me ger­ne sa­et­te kon­kur­ren­ter­ne på plads på den før­ste bjer­ge­ta­pe. Det gjor­de han til dels nedad på 8. eta­pe, men han mang­ler sta­dig at vi­se, at han og­så er den bed­ste opad. Team Sky har vist sig ut­ro­ligt sta­er­ke de se­ne­ste da­ge og vil med stor sand­syn­lig­hed fort­sa­et­te de­res do­mi­nans i bjer­ge­ne i dag. På den sid­ste stig­ning er så det op til Froo­me selv at an­gri­be og for­sø­ge at ta­ge yder­li­ge­re tid. Det bli­ver dog langt fra nemt at sa­et­te Nairo Qu­in­ta­na, som har set rig­tigt skarp ud ind­til vi­de­re. Han la­ve­de en ka­em­pe tak­tisk brø­ler på gårs­da­gens eta­pe, da han lod Froo­me kø­re af­sted på ned­kørs­len og må der­for va­e­re ek­stremt op­sat på at ta­ge tid til­ba­ge så hur­tigt som mu­ligt. Per­son­ligt tror jeg, at Qu­in­ta­na er me­get ta­et­te­re på Froo­mes ni­veau opad, end vi har set de se­ne­ste år. For­hå­bent­lig får vi en fan­ta­stisk kamp at se mel­lem de to top­fa­vo­rit­ter i dag.

Den sto­re jo­ker til den­ne eta­pe er Fa­bio Aru (Asta­na). Tid­li­ge­re i lø­bet for­tal­te hol­de­jer Ale­xan­der Vi­nokou­rov mig, at Arus form er bed­re nu, end den var, da han vandt Vu­el­ta­en sid­ste år. Aru har tid­li­ge­re an­gre­bet – og slå­et Froo­me – på en bjer­ge­ta­pe (Vu­el­ta 2014) og vir­ker til at ha­ve ti­met for­men per­fekt til årets Tour de Fran­ce. Dan Mar­tin (Etixx-Qu­i­ck­Step) har li­ge­le­des vist stor­form ind­til vi­de­re. Den bjergsta­er­ke irer er bo­sat i net­op An­dor­ra og ken­der så­le­des da­gens stig­nin­ger gan­ske godt. Det sam­me gør sig ga­el­den­de for Jo­aquim Rod­ri­gu­ez (Ka­tusha), der og­så har sat et stort kryds ud for da­gens eta­pe. Hvis Mar­tin og Rod­ri­gu­ez kan føl­ge Froo­me og Qu­in­ta­na på Arca­lis, er det be­stemt ik­ke us­and­syn­ligt, at de – med de­res eks­plo­si­ve ryk – kan få et hul in­den top­pen og spur­te om at kryd­se stre­gen først.

Out­si­der­ne

Selv­om det må for­ven­tes, at klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne i dag vil gå ef­ter eta­pe­sej­ren – og de 10 bonus­se­kun­der til vin­de­ren – er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at mindst en en­kelt ryt­ter fra et tid­ligt ud­brud hol­der he­le vej­en. Som sagt be­ty­der den hår­de start op ad Port de la Bo­nai­gua, at kun de dyg­ti­ge bjer­gryt­te­re kan kom­me af­sted. Her­ef­ter må Team Sky og Mo­vistar så be­slut­te sig for, hvor me­get de vil in­ve­ste­re i at hen­te ud­brud­det. Det kan og­så sag­tens ta­en­kes, at beg­ge hold sen­der en ryt­ter frem som for­post for even­tu­el­le se­ne­re an­greb. I til­fa­el­de af at ud­brud­det en­der med at hol­de hjem, kan de så kø­re om en eta­pe­sejr.

En ryt­ter, der tid­li­ge­re har la­vet så­dan et num­mer er Mi­kel Lan­da (Team Sky). Sid­ste år an­greb han tid­ligt på kon­ge­e­ta­pen i Vu­el­ta a Es­paña, der net­op fandt sted i An­dor­ra og end­te med at kø­re so­lo til mål og vin­de. I år har Lan­da først og frem­mest Chris Froo­me at skul­le hol­de øje med, men han har og­så få­et lov til at kø­re sin egen chan­ce en dag. I sid­ste uge af­slø­re­de Lan­da over for mig, at net­op Py­re­na­e­er­ne var et mål for ham, da der kø­res ta­et på hjem­met i Ba­sker­lan­det. Som ek­stra mo­ti­va­tion har Lan­da end­da fa­mi­li­en og fan­klub­ben til ste­de i dag. Det vil så­le­des ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se at se den lil­le bjer­gryt­ter for­sø­ge at kom­me af sted tid­ligt på eta­pen og la­ve sam­me kunst­styk­ke, som han gjor­de se­ne­st, der blev kørt i An­dor­ra.

For øv­ri­ge kan­di­da­ter til et tid­ligt ud­brud, kig ef­ter sta­er­ke kla­tre­re ude af klas­se­men­tet som Da­ni­el Na­var­ro (Co­fi­dis), Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff), Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM Cycling) og Do­me­ni­co Pozzovi­vo (Ag2r). Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neo) må og­så va­e­re op­sat, ef­ter det er glip­pet at ram­me det rig­ti­ge ud­brud de sid­ste to da­ge.

FO­TO: EPA

Nairo Qu­in­ta­na be­gik en ka­em­pe tak­tisk brø­ler på 8. eta­pe, så han har no­get at re­van­che­re sig for på da­gens eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.